13.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 363/34


Informatīvs paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 732/2008 10. panta 3. punkta c) apakšpunktu

Valstis, kas izmanto īpašo ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanas režīmu no 2012. gada 1. janvāra

2011/C 363/06

Padomes 2008. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra (1) (Regula), kuras piemērošanas termiņš pagarināts ar Regulu (ES) Nr. 512/2011 (2), izveido īpašo ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības veicināšanas režīmu (VPS+). Regulas 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā paredzēta iespēja no 2012. gada 1. janvāra VPS+ piešķirt jaunattīstības valstīm, kuras līdz 2011. gada 31. oktobrim iesniegušas attiecīgu pieprasījumu.

Komisija līdz 2011. gada 31. oktobrim saņēma pieprasījumu no Kaboverdes Republikas, kas no 2012. gada 1. janvāra vēlējās izmantot īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai. Saskaņā ar Regulas 10. panta 1. punktu Komisija to izvērtēja un 2011. gada 9. decembrī pieņēma Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/830 par saņēmējvalstīm, kas no 2012. gada 1. janvāra var izmantot Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 (3) paredzēto īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, ar ko Kaboverdei no 2012. gada 1. janvāra līdz tai dienai, kura ir agrāk – 2013. gada 31. decembrim vai līdz dienai, kas noteikta pēctecīgajā regulā, – piešķir VPS+ režīmu.

Saskaņā ar Regulas 9. panta 3. punktu valstīm, kam VPS+ piešķirts ar Komisijas 2008. gada 9. decembra Lēmumu 2008/938/EK par to valstu sarakstu, kurām piešķirams īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldība laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (4), kas grozīts ar Komisijas Lēmumu 2009/454/EK (5), un Komisijas 2010. gada 9. jūnija Lēmumu 2010/318/ES par saņēmējvalstīm, kurām laikposmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31. decembrim piešķirams īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (6), nav atkārtoti jāiesniedz VPS+ pieprasījumus, uz kuru attiecas 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts, un tās var turpināt VPS+ izmantošanu.


(1)  OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regula (ES) Nr. 512/2011, ar kuru groza Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, (OV L 145, 31.5.2011., 28. lpp).

(3)  OV L 329, 13.12.2011., 19. lpp.

(4)  OV L 334, 12.12.2008., 90. lpp.

(5)  OV L 149, 12.6.2009., 78. lpp.

(6)  OV L 142, 10.6.2010., 10. lpp.