52011PC0051

/* COM/2011/0051 galīgā redakcija - NLE 2011/0033 */ Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai noslēgtu sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti satelītnavigācijas jomā un to provizoriski piemērotu


[pic] | EIROPAS KOMISIJA |

Briselē, 14.2.2011

COM(2011) 51 galīgā redakcija

2011/0033 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai noslēgtu sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti satelītnavigācijas jomā un to provizoriski piemērotu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Norvēģija ir mūsu tuvākais sadarbības partneris ārpus Eiropas Savienības Eiropas GNSS sistēmās Galileo un EGNOS . Norvēģija jau ilgus gadus ir sniegusi politisku, tehnisku un finansiālu ieguldījumu visos Galileo posmos, ilgstoši būdama Eiropas Kosmosa aģentūras dalībniece un neoficiāli piedaloties Galileo veltītās EK pārvaldības struktūrās.

Šis nolīgums kopā ar EEZ un ES Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 94/2009, ar kuru EEZ līgumā tiek iekļautas Regulas (EK) Nr. 683/2008 un (EK) Nr. 1321/2004 (ar grozījumiem), formalizē Norvēģijas un Eiropas Savienības sadarbību satelītnavigācijas jomā.

Nolīgumā noteikti vispārējie sadarbības principi un Norvēģijas tiesības un pienākumi tajās jomās (īpaši drošības jomā), uz kurām neattiecas esošais Galileo tiesību aktu kopums, t.i., minētais Lēmums Nr. 94/2009.

Nolīgums ir vajadzīgs, jo Norvēģija uzņems divas svarīgas uz zemes esošas instalācijas, kuras sekmēs sistēmas pareizu darbību. Tādējādi Norvēģija pauž politisku apņemšanos pievienoties Eiropas Savienības nākotnes politikai attiecībā uz Eiropas GNSS sistēmu aizsardzību.

Nolīgums ir apspriests, pamatojoties uz sarunu norādēm, kuras Padome pieņēma 2005. gada 8. jūlijā. Nolīgumu parakstīja 2010. gada 22. septembrī.

Nolīgums papildina EEZ un ES Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 94/2009, grozot EEZ līguma 31. un 37. protokolu, ar kuriem Norvēģija pievienojas Padomes 2004. gada 12. jūlija Regulai (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi, 2006. gada 12. decembra Regulai (EK) Nr. 1942/2006, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1321/2004, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu ( EGNOS un Galileo ) turpmāku īstenošanu. Starp abiem instrumentiem nav nekādas pārklāšanās.

Sakarā ar paredzamo nolīguma parakstīšanu notika apspriešanās starp dienestiem ( CISNet - termiņš 2009. gada 29. jūnijs – apspriešanās TREN-54986), un ir iekļautas dienestu sniegtās piezīmes.

Tad tika izstrādāts Komisijas priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu (COM/2009/453).

Nolīgumu parakstīja 2010. gada 22. septembrī.

Tagad tas jānoslēdz.

Priekšlikums

Komisija, pamatojoties uz 171. un 172. pantu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 8. punktu, ierosina Padomei atļaut noslēgt sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti satelītnavigācijas jomā un to provizoriski piemērot.

Komisija tiek aicināta pieņemt šo priekšlikumu un nodot to Padomei.

2011/0033 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par to, lai noslēgtu sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti satelītnavigācijas jomā un to provizoriski piemērotu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu saistībā ar 218. panta 8. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

1. Komisija ar Norvēģijas Karalisti ir veikusi sarunas par sadarbības nolīgumu satelītnavigācijas jomā (turpmāk tekstā – “nolīgums”), kas tika parakstīts 2010. gada 22. septembrī.

2. Nolīgums ir jāratificē arī dalībvalstīm.

3. Saskaņā ar nolīguma 12. panta 4. punktu Norvēģijas Karalistei un Eiropas Savienībai attiecībā uz elementiem, kuri ir tās kompetencē, nolīgums līdz tā spēkā stāšanās brīdim jāpiemēro provizoriski.

4. Nolīgums ir parakstīts Eiropas Savienības vārdā un tas jāpiemēro provizoriski kā noteikts šajā lēmumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts sadarbības nolīgums satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Saskaņā ar nolīguma 12. panta 4. punktu nolīgumu attiecībā uz elementiem, kuri ir Eiropas Savienības kompetencē, provizoriski piemēro līdz brīdim, kad tas stājas spēkā. Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī , informējot par nolīguma provizoriskas piemērošanas datumu.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

PIELIKUMS

SADARBĪBAS NOLĪGUMSSTARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM UN NORVĒĢIJAS KARALISTI SATELĪTNAVIGĀCIJAS JOMĀ

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk arī “Savienība”,

un

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGāRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITāNIJAS UN ZIEMEļīRIJAS APVIENOTā KARALISTE,

Līguma par Eiropas Savienības darbību Līgumslēdzējas puses, turpmāk “dalībvalstis”,

no vienas puses, un

NORVĒĢIJAS KARALISTE, turpmāk “Norvēģija”,

no otras puses,

Eiropas Savienība, dalībvalstis un Norvēģija, turpmāk kopā “Puses”,

ATZĪSTOT Norvēģijas ciešo līdzdalību Galileo un EGNOS programmās kopš šo programmu definēšanas posma,

APZINOTIES Eiropas GNSS programmu pārvaldības, īpašumtiesību un finansēšanas attīstību saskaņā ar Padomes 2004. gada 12. jūlija Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi[1], šīs regulas grozījumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu ( EGNOS un Galileo ) turpmāku īstenošanu[2],

ŅEMOT VĒRĀ priekšrocības, ko sniedz Eiropas GNSS sistēmu un to pakalpojumu līdzvērtīgs aizsardzības līmenis Pušu teritorijās,

ATZĪSTOT Norvēģijas nodomu savlaicīgi pieņemt un īstenot tās jurisdikcijā pasākumus, kas nodrošina līdzvērtīgu drošības un drošuma līmeni kā Eiropas Savienībā piemērotie pasākumi,

ATZĪSTOT Pušu saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem,

ATZĪSTOT Norvēģijas ieinteresētību visos Galileo pakalpojumos, tostarp publiskā regulētā pakalpojumā ( PRS ),

ATZĪSTOT Nolīgumu starp Norvēģiju un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņā,

VĒLOTIES oficiāli izveidot ciešu sadarbību visos Eiropas GNSS programmu aspektos,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (turpmāk “EEZ līgums”) kā piemērotu juridisko un institucionālo pamatu sadarbības attīstīšanai starp Eiropas Savienību un Norvēģiju satelītnavigācijas jomā,

VĒLOTIES ar divpusēju nolīgumu par satelītnavigāciju papildināt EEZ līguma noteikumus jautājumos, kas ir īpaši svarīgi Norvēģijai, Savienībai un tās dalībvalstīm,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1. pants

Nolīguma mērķis

Šā nolīguma galvenais mērķis ir turpināt sadarbības stiprināšanu starp Pusēm, papildinot satelītnavigācijai piemērojamos EEZ līguma noteikumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

5. “Eiropas Globālās satelītnavigācijas sistēmas (GNSS)” nozīmē Galileo sistēmu un Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma sistēmu ( EGNOS );

6. “uzlabošana” ir reģionāli mehānismi, piemēram, EGNOS . Šie mehānismi ļauj GNSS lietotājiem panākt lielāku veiktspēju, piemēram, lielāku precizitāti, labāku pieejamību, viengabalainību un ticamību;

7. “ Galileo ” ir neatkarīga civila Eiropas globālās satelītnavigācijas un laika noteikšanas sistēma, kura atrodas civilā kontrolē un kuru izmanto Savienības un tās dalībvalstu izstrādāto un pilnveidoto GNSS pakalpojumu nodrošināšanai. Galileo ekspluatāciju var nodot privātpersonai. Galileo piedāvā atklātus, komerciālus, “dzīvības aizsardzības” (informācijas par traucējumiem), meklēšanas un glābšanas pakalpojumus, kā arī drošus PRP ar ierobežotu piekļuvi, nodrošinot pilnvarotu publiskā sektora lietotāju vajadzības;

8. “reglamentējošs pasākums” ir jebkurš Puses likums, noteikumi, politikas pasākums, norma, procedūra, lēmums vai līdzīgs administratīvs pasākums;

9. “klasificēta informācija” ir informācija jebkurā veidā, kura ir jāaizsargā pret nesankcionētu atklāšanu, kas dažādā mērā varētu kaitēt Pušu vai atsevišķu dalībvalstu būtiskām interesēm, tostarp valsts drošībai. Informācijas slepenības pakāpi norāda, izmantojot klasifikācijas marķējumu. Šādu informāciju Puses klasificē saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un tā ir jāaizsargā pret jebkuru konfidencialitātes, integritātes un pieejamības apdraudējumu.

3. pants

Sadarbības principi

10. Puses vienojas, ka sadarbībā, uz kuru attiecas šis nolīgums, ievēro šādus principus:

11. EEZ līgums ir pamats Pušu savstarpējai sadarbībai satelītnavigācijas jomā;

12. tiesības sniegt satelītnavigācijas pakalpojumus Pušu teritorijās;

13. tiesības izmantot visus Galileo un EGNOS pakalpojumus, tostarp publiskus regulētus pakalpojumus, ievērojot to izmantošanas nosacījumus;

14. cieša sadarbība GNSS drošības jautājumos, pieņemot un īstenojot līdzvērtīgus GNSS drošības pasākumus gan Savienībā, gan Norvēģijā;

15. Pušu starptautisko saistību pienācīga ievērošana attiecībā uz Eiropas GNSS iekārtām, kas izvietotas uz zemes.

16. Šis nolīgums neietekmē iestāžu struktūru, kas izveidota ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Galileo programmas darbību nodrošināšanai. Šis nolīgums neietekmē arī piemērojamos reglamentējošos pasākumus, ar ko tiek īstenotas saistības neizplatīšanas jomā un eksporta kontrole, tehnoloģiju nemateriālas nodošanas kontrole, vai valsts drošības pasākumus.

4. pants

Radiofrekvenču spektrs

17. Puses vienojas par sadarbību radiofrekvenču spektra jautājumos, kas ir saistīti ar Eiropas satelītnavigācijas sistēmām, Starptautiskajā Telesakaru savienībā ( ITU ), ievērojot Saprašanās memorandu par Galileo satelītu radionavigācijas sistēmas frekvenču pieteikumu ITU pārvaldību, kas parakstīts 2004. gada 5. novembrī.

18. Šajā saistībā Puses aizsargā atbilstošu frekvenču piešķīrumu Eiropas satelītnavigācijas sistēmām, lai nodrošinātu lietotājiem šo sistēmu pakalpojumu pieejamību.

19. Turklāt Puses atzīst to, cik svarīgi ir aizsargāt radionavigācijas spektru pret pārtraukumiem un traucējumiem. Šim nolūkam tās identificē traucējumu avotus un izstrādā savstarpēji pieņemamus risinājumus šādu traucējumu apkarošanai.

20. Nekas šajā nolīgumā nav interpretējams tādējādi, ka liktu atkāpties no piemērojamajiem ITU noteikumiem, tostarp no ITU noteikumiem par radiosakariem.

5. pants

Eiropas GNSS iekārtas, kas izvietotas uz zemes

21. Norvēģija veic visus praktiski iespējamos pasākumus, lai tās jurisdikcijā ietilpstošajās teritorijās veicinātu uz zemes izvietoto Eiropas GNSS iekārtu (“uz zemes izvietotās iekārtas”) izvietošanu, apkopi un nomaiņu.

22. Norvēģija veic visus praktiski iespējamos pasākumus, lai tās teritorijās nodrošinātu uz zemes izvietoto iekārtu aizsardzību un nepārtrauktu un netraucētu darbību, tostarp vajadzības gadījumā mobilizējot savas tiesībaizsardzības iestādes. Norvēģija izmanto visus praktiski iespējamos līdzekļus, lai aizsargātu iekārtas pret vietējiem radiotraucējumiem un nelikumīgas ielaušanās un slepus noklausīšanās mēģinājumiem.

23. Līgumattiecības saistībā ar iekārtām, kas izvietotas uz zemes, tiks noslēgtas starp Eiropas Komisiju un īpašumtiesību turētāju. Norvēģijas iestādes pilnībā ievēros uz zemes izvietoto iekārtu īpašo statusu un vienmēr, kad tas ir iespējams, pirms jebkuras darbības uzsākšanas attiecībā uz šīm iekārtām saskaņos šo darbību ar Eiropas Komisiju.

24. Norvēģija nodrošina pastāvīgu un netraucētu piekļuvi uz zemes izvietotajām iekārtām visām Eiropas Savienības norīkotajām vai citādi pilnvarotajām personām. Šajā nolūkā Norvēģija izveido kontaktpunktu, kas saņem informāciju par personām, kuras apmeklē uz zemes izvietotās iekārtas, un veic citus pasākumus, lai praktiski atvieglotu šādu personu pārvietošanos un darbības.

25. Uz zemes izvietoto iekārtu arhīviem un ierīcēm un pārvadājamiem dokumentiem jebkurā to formā neveic muitas vai policijas pārbaudes, ja tie ir apzīmēti ar oficiālu zīmogu vai marķējumu.

26. Uz zemes izvietotu iekārtu vai to darbības apdraudējuma gadījumā Norvēģija un Eiropas Komisija nekavējoties informē viena otru par šo apdraudējumu un par tā novēršanas pasākumiem. Eiropas Komisija var norīkot citu uzticamu vienību kā kontaktpunktu šādas informācijas apmaiņai ar Norvēģiju.

27. Attiecībā uz 1. līdz 6. punktā minētajiem jautājumiem Puses noteiks sīkākas procedūras atsevišķā norunā. Šādās procedūrās inter alia būtu jāprecizē pārbaudes, kontaktpunktu pienākumi, prasības kurjeriem un pasākumi vietējo radiofrekvenču traucējumu novēršanai un uzbrukumu apkarošanai.

6. pants

Drošība

28. Puses ir pārliecinātas par nepieciešamību aizsargāt GNSS pret tādiem draudiem kā ļaunprātīga izmantošana, traucējumi, pārtraukumi un naidīgas darbības. Tāpēc Puses veic visus praktiski iespējamos pasākumus, tostarp vajadzības gadījumā slēdz atsevišķus nolīgumus, lai savā teritorijā nodrošinātu satelītnavigācijas pakalpojumu un ar tiem saistītās infrastruktūras un stratēģiski nozīmīgu objektu pastāvību, drošumu un drošību.Eiropas Komisija plāno izstrādāt pasākumus Eiropas GNSS programmu paaugstinātā riska ierīču, informācijas un tehnoloģiju kontrolei, pārvaldībai un aizsardzībai pret šādiem draudiem un nevēlamu izplatīšanu.

29. Šajā saistībā Norvēģija apstiprina savu nodomu savlaicīgi pieņemt un savā jurisdikcijā īstenot pasākumus, kas nodrošina līdzvērtīgu drošības un drošuma līmeni kā Eiropas Savienībā piemērotie pasākumi.To atzīstot, Puses risinās GNSS drošības jautājumus, tostarp jautājumu par akreditāciju attiecīgajās Eiropas GNSS pārvaldības struktūras komitejās. Attiecīgo komiteju reglamentos ir jānosaka praktiski pasākumi un procedūras, ņemot vērā arī EEZ līgumu.

30. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt līdzvērtīgu drošības un drošuma līmeni, Puses apspriežas, lai atrisinātu situāciju. Vajadzības gadījumā var atbilstīgi pielāgot sadarbības apjomu šajā sektorā.

7. pants

Klasificētas informācijas apmaiņa

31. Savienības klasificētās informācijas apmaiņu un aizsardzību veic saskaņā ar Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņā[3], kas parakstīts 2004. gada 22. novembrī, kā arī saskaņā ar minētā nolīguma īstenošanas pasākumiem.

32. Norvēģija var veikt ar valsts klasifikācijas marķējumu apzīmētas klasificētas informācijas par Galileo apmaiņu ar tām dalībvalstīm, ar kurām tā šajā nolūkā ir noslēgusi divpusējus nolīgumus.

33. Puses apņemas izveidot visaptverošu un saskanīgu tiesisko regulējumu, kas nodrošina klasificētās informācijas apmaiņu par Galileo programmu starp tām.

8. pants

Eksporta kontrole

34. Lai nodrošinātu, ka attiecībā uz Galileo Puses piemēro vienotu eksporta kontroles un neizplatīšanas politiku, Norvēģija apstiprina savu nodomu savlaicīgi pieņemt un savā jurisdikcijā piemērot pasākumus, kas nodrošina līdzvērtīgu Galileo tehnoloģiju, datu un vienību eksporta kontroles un neizplatīšanas līmeni tam, ko nodrošina Savienībā un tās dalībvalstīs piemērojamie pasākumi.

35. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt šādu līdzvērtīgu eksporta kontroles un neizplatīšanas līmeni, Puses apspriežas, lai atrisinātu situāciju. Vajadzības gadījumā var atbilstīgi pielāgot sadarbības apjomu šajā sektorā.

9. pants

Publisks regulēts pakalpojums

Norvēģija ir paudusi ieinteresētību par Galileo PRP, uzskatot, ka tas ir svarīgs aspekts tās līdzdalībā Eiropas GNSS programmās. Puses vienojas pievērsties šim jautājumam pēc tam, kad būs izstrādātas politiskās nostādnes un darbības noteikumi, kas reglamentē piekļuvi PRP.

10. pants

Starptautiskā sadarbība

36. Puses atzīst to, cik vērtīgi ir starptautiskās standartizācijas un sertifikācijas forumos saskaņot nostādnes attiecībā uz globālās satelītnavigācijas pakalpojumiem. Jo īpaši Puses kopīgi atbalstīs Galileo standartu izstrādi un piemērošanu visā pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot savietojamībai ar citām GNSS.

37. Lai veicinātu un īstenotu šā nolīguma mērķus, Puses vajadzības gadījumā sadarbojas visos GNSS jautājumos, kas nonāk Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas, Starptautiskās Jūrniecības organizācijas un ITU darba kārtībā.

11. pants

Apspriešanās un strīdu izšķiršana

Ja kāda no Pusēm to pieprasa, Puses nekavējoties apspriežas par jebkuru jautājumu, kurš ir saistīts ar šā nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu. Visi strīdi par šā nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu tiek izšķirti Pušu savstarpējās apspriedēs.

12. pants

Stāšanās spēkā un izbeigšana

38. Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses ir paziņojušas viena otrai par šim nolūkam nepieciešamo procedūru pabeigšanu.Paziņojumus nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam, kurš ir šā nolīguma depozitārs.

39. Šā nolīguma izbeigšanās vai izbeigšana neietekmē saskaņā ar šo nolīgumu izstrādāto pasākumu vai intelektuālā īpašuma tiesību jomā iegūto tiesību un pienākumu spēkā esamību vai darbības laiku.

40. Šo nolīgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi grozījumi stājas spēkā tajā dienā, kad ir saņemta pēdējā diplomātiskā nota, kurā otra Puse tiek informēta, ka ir pabeigtas attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai grozījumi stātos spēkā.

41. Neatkarīgi no 1. punkta Eiropas Savienība attiecībā uz elementiem, kas ir tās kompetencē, un Norvēģija vienojas provizoriski piemērot šo nolīgumu no tā mēneša pirmās dienas, kurš seko dienai, kad tās ir paziņojušas viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

42. Jebkura Puse var izbeigt šo nolīgumu, sešus mēnešus iepriekš par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un norvēģu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

[1] OV L 246, 20.7.2004., 1. lpp.

[2] OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.

[3] OV L 362, 9.12.2004., 29. lpp.