28.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 188/69


Otrdiena, 2011. gada 15. februāris
Nolīgums starp Eiropas Savienību un Brazīliju par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ***

P7_TA(2011)0045

Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. februāra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes Lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

2012/C 188 E/18

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (13988/2010),

ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (12922/2009),

ņemot vērā Padomes iesniegto piekrišanas pieprasījumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 8. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7-0335/2010),

ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7-0004/2011),

1.

piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Brazīlijas Federatīvās Republikas valdībai un parlamentam.