28.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 24/131


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)”

COM(2011) 402 galīgā redakcija – 2011/0187 (COD)

2012/C 24/29

Ziņotājs: HENCKS kgs

Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu 2011. gada 22. jūlijā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)

COM(2011) 402 galīgā redakcija – 2011/0187 (COD).

Par Komitejas dokumenta sagatavošanu atbildīgā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa savu atzinumu pieņēma 2011. gada 7. oktobrī.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 475. plenārajā sesijā, kas notika 2011. gada 26. un 27. oktobrī (26. oktobra sēdē), ar 150 balsīm par un 4 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

Regulas (EK) Nr. 717/2007, ar kuru nosaka mobilo sakaru viesabonēšanas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu ierobežojumus, darbības termiņš beigsies 2012. gada 30. jūnijā, lai gan arvien vēl nav izveidota veselīga konkurence šai jomā un lietotāji turpina maksāt pārmērīgi lielas cenas.

1.2

Ja ES vēlas sasniegt “Digitālajā programmā Eiropai” noteiktos mērķus, proti, vēlākais līdz 2015. gadam panākt, ka atšķirība starp viesabonēšanas un valsts tarifiem ir tuvu nullei, tai jāveic jauni pasākumi.

1.3

EESK jaunos pasākumus vērtē atzinīgi un uzskata, ka tie ir samērīgi un piemēroti, lai par pieņemamām cenām nodrošinātu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pieejamību un piekļuvi tam. Ierosinātais maksimālo pieļaujamo tarifu samazinājums ir solis pareizajā virzienā, proti, lai panāktu jebkādu īpaša veida viesabonēšanas cenu izzušanu vidējā termiņā.

1.4

EESK arī principiāli piekrīt noteikumam, ar kuru klientam nodrošina brīvu piekļuvi jebkura savstarpēji savienota viesabonēšanas operatora balss, SMS un datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumiem, saglabājot savu telefona numuru.

1.5

EESK tomēr pauž nožēlu, ka Komisijas priekšlikumā nav ietekmes novērtējuma par to, kā jaunie pasākumi ietekmēs nodarbinātību un darba nosacījumus nozarē.

1.6

Attiecībā uz viesabonēšanā veikto zvanu ilgumu EESK aicina samazināt minimālo sākotnējo apmaksājamo laiku, kas patlaban ir 30 sekundes, vienlaikus ņemot vērā šajā jomā notikušo attīstību dažās dalībvalstīs.

2.   Priekšvēsture

2.1

Kopš 2005. gada viesabonēšanas cenu samazināšana lietotājiem, kuri ceļo Eiropas Savienībā, ir daļa no ES elektronisko sakaru un rūpniecības politikas.

2.2

Operatoriem izteiktajiem vairākkārtējiem Komisijas aicinājumiem samazināt pārmērīgi augstos viesabonēšanas tarifus neguva atsaucību, tāpēc ES nolēma rīkoties un noteikt cenu regulējumu.

2.3

Ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 Eiropas Savienība no 2007. gada 1. septembra ieviesa tarifu ierobežojumus (Eiropas tarifus) par minūti viesabonēšanas mobilajiem sakariem (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības); līdz 2010. gadam šo tarifu līmeni katru gadu samazināja par 0,03 euro.

2.4.

Lai gan Eiropas tarifus noteica tā, ka operatoriem maksimālā tarifu līmeņa robežās paliek pietiekami plašas iespējas veselīgai konkurencei, Komisija tomēr secināja, ka visumā operatoru piemērotās vidējās cenas ir tikai pavisam nedaudz zemākas par noteikto maksimālo līmeni.

2.5

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 717/2007 darbības termiņu pagarināja līdz 2012. gada 30. jūnijam, turpinot ik gadu pazemināt maksimālo cenu par balss zvaniem. Vienlaikus tika ieviesti ierobežojumi SMS tarifiem (vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā) un vairumtirdzniecības cenām par datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumiem, turpretī šo pakalpojumu mazumtirdzniecības cenas netika regulētas.

2.6

Turklāt, lai novērstu slēptās izmaksas, kopš 2009. gada 1. jūlija patērētāju veiktajiem zvaniem ieviests norēķins par sekundi pēc zvana 30. sekundes, un saņemtajiem zvaniem — norēķins par sekundi visam sarunas laikam.

3.   Komisijas jaunais priekšlikums

3.1

Tā kā Regulas (EK) Nr. 717/2007 darbības termiņš beidzas 2012. gada 30. jūnijā un Komisijas ziņojumā par viesabonēšanas pakalpojumu tirgus attīstību konstatēts, ka tarifi (izņemot īpašas tarifu paketes) nav pietiekami mainījušies, lai patērētājiem par viesabonēšanas pakalpojumiem nebūtu jāmaksā pārmērīgi lielas cenas salīdzinājumā ar konkurētspējīgām vietējām cenām, Komisija nesen nākusi klajā ar jauno priekšlikumu grozīt minēto regulu.

3.2

Jaunajā priekšlikumā atkal ierosināti būtiski tarifu ierobežojumi līdz 2016. vai 2022. gadam, un arī šādi strukturāli pasākumi:

nošķirt viesabonēšanas pakalpojumus no valstu vietējiem pakalpojumiem, lai patērētāji, saglabājot savu telefona numuru, varētu izvēlēties citu operatoru viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, SMS un datu pārraide);

tīklu operatoriem noteikt pienākumu nodrošināt piekļuvi vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanai.

3.3

Attiecībā uz tarifu noteikumiem Komisija ierosina Regulas 717/2007 termiņu pagarināt par desmit gadiem, tātad līdz 2012. gada 30. jūnijam, cerot, ka līdz minētajam laikam varēs izpausties strukturālo reformu ietekme.

3.4

Līdz 2016. gada 30. jūnijam būtu jāpiemēro mazumtirdzniecības cenu ierobežojumi, bet vairumtirdzniecības cenu ierobežojumus vajadzētu saglabāt visā regulatīvā perioda laikā, ja vien pietiekamas pozitīvas pārmaiņas konkurences attīstībā nenotiek tuvākā laikā.

3.5

Vienīgais pakalpojumu veids, kas šobrīd vēl nav reglamentēts, ir datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecība; minētajā jomā cenas arvien ir nesamērīgi augstas, dažkārt tās ir septiņas reizes lielākas nekā vairumtirdzniecības cenas.

3.6

Tāpēc ir paredzēts ieviest regulējumu, lai līdz 2014. gadam pakāpeniski samazinātu arī datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenas par kilobaitu. Ja vien neizveidosies veselīga konkurence, kas radīs iespēju ierobežojumus atcelt ātrāk, laika posmā no 2014. gada jūlija līdz 2016. gada jūlijam tarifu ierobežojumi paliks nemainīgi un tad tiks atcelti.

3.7

Līdz 2015. gada 30. jūnijam datu pārraides pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu ierobežojumi ik gadu tiks samazināti, taču atlikušajā periodā līdz jaunās regulas darbības termiņa beigām (būtībā līdz 2022. gadam) tie paliks nemainīgi.

4.   Vispārīgas piezīmes

4.1

Nepieciešamība risināt viesabonēšanas problēmas, lai vienoto tirgu padarītu par taustāmu realitāti, ir atspoguļota gan stratēģijā “Eiropa 2020”, gan Vienotā tirgus aktā, gan arī digitālajā programmā Eiropai.

4.2

EESK atgādina, ka elektroniskā komunikācija ir vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums, kam pēc tā būtības jābūt vispārēji pieejamam un sasniedzamam par pieņemamām cenām.

4.3

EESK tāpēc atbalsta visus pasākumus, kuru mērķis ir panākt, lai patērētājiem nebūtu jāmaksā nesamērīgi augstas cenas par viesabonēšanā veiktajiem un saņemtajiem zvaniem. Turklāt EESK aicina Komisiju tikpat noteikti rīkoties attiecībā uz pārmērīgi lielajām peļņas normām, ko izmanto dominējošā stāvoklī esoši citu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu operatori.

4.4

Viens no “Digitālās programmas Eiropai” galvenajiem aspektiem attiecas uz mobilo sakaru viesabonēšanu. Minētajā jomā mērķis ir vēlākais līdz 2015. gadam panākt, ka atšķirība starp viesabonēšanas un valsts tarifiem ir tuvu nullei, tātad vidējā termiņā atteikties no jebkura veida īpašām viesabonēšanas cenām.

4.5

Tomēr aplūkojamajā regulā šis mērķis nav formulēts kā obligāts noteikums. Jauni viesabonēšanas tarifu samazinājumi tomēr radīs apstākļus, kad valsts un viesabonēšanas tarifi vairs gandrīz neatšķirsies.

4.6

Lai arī pašreizējā pieeja, proti, tarifu samazināšana, nosakot to ierobežojumus, ir ļāvusi cenas būtiski pazemināt (skatīt EESK izveidoto tabulu), tomēr līdz ar šajā atzinumā izskatāmo priekšlikumu minētā līdzekļa maksimālā iespējamā ietekme ir jau gandrīz panākta un tas nav ilgtspējīgs.

 

Balss pakalpojumi

euro/minūte

bez PVN

SMS

euro/sms

bez PVN

Datu pārraide

euro/kilobaits

bez PVN

 

Vairumtirdzniecības cena

Mazumtirdzniecības cena veiktajiem zvaniem

Mazumtirdzniecības cena saņemtajiem zvaniem

Vairumtirdzniecības cena

Mazumtirdzniecības cena

Vairumtirdzniecības cena

Mazumtirdzniecības cena

vidējā cena pirms 01.09.2007.

 

0,7692

0,417

Regula (EK) Nr. 717/2007

maksimālā cena

01.09.2007-31.08.2008

0,30

0,49

0,24

maksimālā cena

01.09.2008-30.06.2009

0,28

0,46

0,22

maksimālā cena

01.07.2009-30.06.2010

0,26

0,43

0,19

0,04

0,11

1,00

Regula (EK) Nr. 580/2008

maksimālā cena

01.07.2010-30.06.2011

0,22

0,39

0,15

0,04

0,11

0,80

maksimālā cena

01.07.2011-30.06.2012

0,18

0,35

0,11

0,04

0,11

0,50

maksimālā cena

01.07.2012-30.06.2013

0,14

0,32

0,11

0,03

0,10

0,30

0,90

Priekšlikums regulai COM(2011) 402

maksimālā cena

01.07.2013-30.06.2014

0,10

0,28

0,10

0,03

0,10

0,20

0,70

maksimālā cena

01.07.2014-30.06.2015

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

maksimālā cena no

01.07.2015 - 30.06.2016.

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

maksimālā cena

01.07.2016 -30.06.2022

0,06

Maksimālā tarifa (1) atcelšana

Maksimālā tarifa (1) atcelšana

0,02

Maksimālā tarifa (1) atcelšana

0,10

Maksimālā tarifa (1) atcelšana

4.7

Tarifu samazināšana neatrisina viesabonēšanas tirgū vērojamās strukturālās problēmas. Tāpēc EESK atzinīgi vērtē to, ka jaunajā regulas priekšlikumā iekļauti ne vien noteikumi par tarifiem, bet arī strukturāli noteikumi, kuros noteikts, ka, sākot ar 2014. gada 1. jūliju, vietējie operatori ļaus saviem abonentiem piekļūt jebkura savstarpēji savienota alternatīva viesabonēšanas operatora balss, SMS un datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumiem.

4.8

EESK principā atbalsta šādu noteikumu, tomēr pauž bažas, ka minētā pasākuma rezultātā varētu notikt pārāk liels klientu pieplūdums dominējošā stāvoklī esošām lielajām grupām, kaitējot mazajiem operatoriem, jo īpaši tāpēc, ka viņu tehniskās un tirdzniecības izmaksas ierosināto pasākumu īstenošanai būs proporcionāli augstākas fiksēto izmaksu dēļ.

4.9

EESK aicina Komisiju rūpēties par to, lai, mobilo sakaru nodrošināšanā iesaistoties lielākam skaitam dalībnieku, gala patērētājiem tomēr būtu garantēta pārredzamība.

4.10

Kaut gan arī Komisijas priekšlikums paplašināt pārvalstu mobilo sakaru operatoru piekļuvi tirgum (Mobile Virtual Network Operators/MVNO) varētu vēl vairāk palielināt konkurētspēju, tomēr EESK pauž nožēlu, ka nav ņemta vērā 2005. gadā izvirzītā Eiropas Parlamenta prasība novērtēt regulas ietekmi uz mazajiem mobilo telefonsakaru pakalpojumu sniedzējiem Kopienā un viņu stāvokli visā Kopienas viesabonēšanas pakalpojumu tirgū.

4.11

Turklāt EESK uzsver, ka ne aplūkojamajam priekšlikumam pievienotajā ietekmes izpētes kopsavilkumā, ne ietekmes novērtējumā nav nevienas norādes par to, kā jaunie pasākumi ietekmēs nodarbinātību un/vai darba nosacījumus nozarē. Tāpēc EESK prasa veikt papildu izpēti.

4.12

Attiecībā uz viesabonēšanā veikto zvanu ilgumu EESK aicina samazināt minimālo sākotnējo apmaksājamo laiku, kas patlaban ir 30 sekundes, vienlaikus ņemot vērā šajā jomā notikušo attīstību dažās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 26. oktobrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Staffan NILSSON


(1)  ar nosacījumu, ka konkurence ir pietiekami attīstījusies