14.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 364/7


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOMES ATZINUMS

(2011. gada 7. decembris)

par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 1. decembrī saņēma Eiropadomes priekšsēdētāja lūgumu sniegt atzinumu par Padomes 2011. gada 30. novembra Ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā (1).

ECB Padomes kompetence sniegt atzinumu izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punkta.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Padomes ieteikums, kas iesniegts Eiropadomē un par kuru notiek apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ECB Padomi, iesaka ECB Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku iecelt Benoît COEURÉ kungu.

2.

ECB Padome atzīst, ka piedāvātais kandidāts ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā tas prasīts Līguma 283. panta 2. punktā.

3.

ECB Padome neiebilst pret Padomes ieteikumu ECB Valdes locekļa amatā iecelt Benoît COEURÉ kungu.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 7. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.