23.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 182/6


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOMES ATZINUMS

(2011. gada 9. jūnijs)

par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšanu

(CON/2011/48)

2011/C 182/03

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 23. maijā saņēma Eiropadomes priekšsēdētāja lūgumu sniegt atzinumu par Padomes 2011. gada 17. maijā ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšanu (1).

ECB Padomes kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Padomes ieteikums, kas iesniegts Eiropadomē un par kuru notiek apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ECB Padomi, iesaka no 2011. gada 1. novembra ECB prezidenta amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku iecelt Mario Draghi kungu.

2.

ECB Padome atzīst, ka piedāvātais kandidāts ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā tas prasīts Līguma 283. panta 2. punktā.

3.

ECB Padome neiebilst pret Padomes ieteikumu ECB prezidenta amatā iecelt Mario Draghi kungu.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 9. jūnijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.