10.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/20


Paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 58/07

1.   IEVADS

(1)

Ja Komisija plāno pieņemt lēmumu, ar ko pieprasa pārkāpuma izbeigšanu, un iesaistītās puses piedāvā uzņemties saistības, lai panāktu atbilstību prasībām, kuras tām izteikusi Komisija savā sākotnējā vērtējumā, Komisija saskaņā ar 9. pantu Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), var nolemt atzīt šo saistību saistošo spēku attiecībā uz uzņēmumiem. Šādu lēmumu var pieņemt uz noteiktu laiku, un tajā secina, ka Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Ja atbilstīgi minētās regulas 27. panta 4. punktam Komisija plāno pieņemt lēmumu, ievērojot 9. pantu, tā publicē īsu lietas kopsavilkumu un saistību galveno saturu. Ieinteresētās personas var iesniegt savus novērojumus termiņā, ko noteikusi Komisija.

2.   LIETAS KOPSAVILKUMS

(2)

British Airways (“BA”), American Airlines (“AA”) un Iberia (“IB”) ir pasaules mēroga aviolīniju alianse. Tās 2008. gada 14. augustā paziņoja, ka ir iecerējušas izveidot ieņēmumu sadalei paredzētu kopuzņēmumu, kas veic visus līdzšinējos pasažieru pārvadājumus maršrutos starp Eiropu un Ziemeļameriku. Kopuzņēmuma nolīgumi starp BA, AA un IB nodrošina sadarbību galvenajos konkurences parametros – lidojumu saraksta plānošana, jauda, cena un mārketings.

(3)

Komisija 2009. gada 29. septembrī pieņēma Iebildumu izklāstu, kurā pausts Komisijas provizoriskais viedoklis, ka plānotais kopuzņēmums pārkāptu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. pantu attiecībā uz lidojumiem starp dažiem pilsētu pāriem ES un ASV. Iebildumu izklāstā ir ietverts sākotnējais vērtējums Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punkta nozīmē.

(4)

Sākotnējā vērtējumā bija paustas bažas, ka BA, AA un IB kopuzņēmuma mērķis būtu ierobežot konkurenci konkrētos maršrutos, proti, Londona–Dalasa, Londona–Bostona, Londona-Maiami, Londona–Čikāga, Londona–Ņujorka, Madride–Maiami un Madride–Čikāga.

(5)

Turklāt, ņemot vērā iesaistīto uzņēmumu sīvo konkurenci un to nozīmīgo kopējo pozīciju tirgū šajos pilsētu pāros, kopuzņēmums varētu izraisīt pret konkurenci vērstu ietekmi. Sākotnējā novērtējumā īpaši pausts viedoklis, ka konkurences spiedienu, kādu minētajos pilsētu pāros aviolīnijas izjūt pašlaik, un kurš uzņēmumu apvienošanās gadījumā vairs nepastāvētu, neaizstātu to pārvadātāju radītā konkurence, kuri piedāvā lidojumus bez pārsēšanās vai ar vienu pārsēšanos, kā arī iespējamā jaunpienācēju ienākšana tirgū, vai tirgū esošu konkurentu pakalpojumu spektra paplašināšanās (neņemot vērā, vai tie ir lidojumi ar pārsēšanos vai bez tās) attiecīgajā brīdī un pietiekamā apjomā, ņemot vērā šķēršļus ienākšanai tirgū.

(6)

Ienākšanas šķēršļi īpaši ietver laika nišu ierobežojumus Londonas lidostās un Ņujorkas JFK lidostā, pušu lidojumu biežuma un bāzes lidostu dominēšanas priekšrocības, piekļuvi lidojumiem ar pārsēšanos, kā arī tīkla efektu, kas rodas pušu kopīgo pastāvīgo pasažieru programmu un citu veicināšanas programmu rezultātā. Joprojām pastāv reglamentējoši šķēršļi. Lai gan pateicoties tā saucamajam pirmā posma sarunu nolīgumam starp ES un ASV tika novērsti visi reglamentējoši šķēršļi, ES pārvadātāji joprojām nedrīkst veikt pārvadājumus ASV iekšzemes maršrutos (“kabotāža”) ES pārvadātājiem ir jāslēdz kodu koplietošanas nolīgumi ar ASV pārvadātājiem, lai varētu piedāvāt savienojošos lidojumus, un tie nevar izveidot centrālās lidostas transatlantiskajiem lidojumiem ASV. Komerciālas iespējas vēl vairāk ietekmē ierobežojumi attiecībā uz īpašumtiesībām un uzraudzību, jo ASV aviolīniju īpašumtiesību un uzraudzības noteikumi nosaka, ka ārvalstu kapitāls nedrīkst pārsniegt 25 % no balsstiesīgā pamatkapitāla. Pašlaik norit tā sauktās “otrā posma” sarunas starp ES un ASV, kuru mērķis ir panākt lielākas investīciju iespējas.

(7)

Turklāt Komisijas sākotnējā novērtējumā pausts viedoklis, ka plānotā sadarbība var ierobežot konkurenci ne tikai starp darījumā iesaistītiem uzņēmumiem, bet arī starp šiem uzņēmumiem un to konkurentiem. Galvenais konkurences jautājums, veicot tālos lidojumus, ir pārsēšanās iespējas. Daži darījumā iesaistīto uzņēmumu konkurenti minētajos maršrutos ir īpaši atkarīgi no starplīniju savienojumiem, ko piedāvā darījumā iesaistītie uzņēmumi. Sākotnējā vērtējumā ir paustas bažas, ka plānotā sadarbība var ierobežot šo konkurentu piekļuvi darījumā iesaistīto aviolīniju starplīniju savienojumiem.

(8)

Londonas-Ņujorkas un Londonas–Čikāgas maršrutos bažas par konkurenci attiecas tikai uz pārvadājumiem augstākajā (premium) klasē (ietverot pārvadājumus visās lidojumu un tarifu klasēs, izņemot lidojumus ekonomiskajā klasē ar ierobežojumiem), bet problēmas Londonas–Dalasas, Londonas–Bostonas, Londonas–Maiami, Madrides–Maiami un Madrides–Čikāgas maršrutos, uz kurām norādīja Komisija, attiecas gan uz pārvadājumiem augstākajā (premium) klasē, gan pamata (non-premium) klasē.

3.   PIEDĀVĀTO SAISTĪBU GALVENAIS SATURS

(9)

Darījumā iesaistītie uzņēmumi nepiekrīt Komisijas iebildumu izklāstam. Tomēr tie ir piedāvājuši uzņemties saistības, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, lai kliedētu Komisijas bažas un ļautu secināt, ka nav pamata turpmākām darbībām.

(10)

Turpmāk sniegts īss saistību kopsavilkums, un tās angļu valodā pilnībā publicētas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_79.html#i39_596

(11)

Darījumā iesaistītās aviolīnijas piekrīt uzņemties saistības attiecībā uz sešiem pilsētu pāriem, proti, Londona–Dalasa, Londona–Bostona, Londona–Maiami, Londona–Čikāga, Londona–Ņujorka un Madride–Maiami.

(12)

Darījumā iesaistītās aviolīnijas piekrīt šādiem pasākumiem:

a)

atbrīvot laika nišas Londonas Hītrovas un Londonas Getvikas lidostās, pēc konkurentu izvēles, lai tie varētu veikt līdz septiņiem papildus lidojumiem nedēļā maršrutā Londona-Dalasa, 14 lidojumiem maršrutā Londona–Bostona, septiņiem lidojumiem Londona–Maiami un 14 lidojumiem Londona–Ņujorka. Londonas–Ņujorkas maršrutā darījumā iesaistītās aviolīnijas konkurentam piedāvā darbības atļauju JFK lidostā Ņujorkā laika nišās, kas tiks atbrīvotas attiecīgajā Londonas lidostā. Šāds piedāvājums ir spēkā, ievērojot virkni prasību, tostarp, ja konkurents ir izmantojis visas reālās iespējas iegūt laika nišas to vispārējas piešķiršanas kārtībā.

Sākot no 2013. gada IATA vasaras sezonas, darījumā iesaistītās aviolīnijas dos piekļuvi neizmantotajām laika nišām, ja tādas būs, Londonas–Dalasas un Londonas–Maiami maršrutos arī jauniem pārvadātājiem, kuri piedāvās lidojumus ar vienu pārsēšanos, lai gan priekšroka tiks dota tādiem, kas piedāvās lidojumus bez pārsēšanās;

b)

noslēgt nolīgumus par iespēju apvienot tarifus ar konkurentiem 11. punktā minētajos pilsētu pāros. Londonas–Čikāgas, Londonas–Ņujorkas, Madrides–Maiami maršrutu gadījumā darījumā iesaistītās aviolīnijas minētos nolīgumus var noslēgt tikai attiecībā uz pārvadājumiem augstākajā klasē (kā noteikts 8. punktā). Šādam darbībām atbilst visi konkurenti, kas attiecīgajā maršrutā veic lidojumus bez pārsēšanās, un kuriem nav bāzes lidosta abos maršruta galapunktos;

c)

noslēgt īpašus nolīgumus par ienākumu sadales proporcijām lidojumos starp 11. punktā minētajiem pilsētu pāriem. Šādus nolīgumus var noslēgt 1) aviolīnijas, kas sāk vai paplašina pakalpojumu klāstu, neskatoties uz to vai tās izmanto darījumā iesaistīto aviolīniju piešķirtās laika nišas un 2) Londonas–Čikāgas, Londonas–Ņujorkas un Madrides–Maiami maršrutos arī esošie konkurenti, kas veic bezpārsēšanās lidojumus attiecīgajā maršrutā. Šie konkurenti var noslēgt īpašus nolīgumus par ienākumu sadali, ja tiem nav bāzes lidosta abos maršruta galapunktos;

d)

piedalīties kopīgās pastāvīgo pasažieru programmās 11. punktā minētajos pilsētu pāros ar jaunienācēju, kurš sāk vai paplašina lidojumus šajā maršrutā, ja šādam konkurentam nav salīdzināmas programmas un tas nepiedalās kādā no darījumā iesaistītās aviolīnijas programmām.

(13)

Puses piedāvā arī uzlikt pienākumu pilnvarotajai personai, lai tā uzraudzītu saistību izpildi. Gadījumā, ja starp jaunienācēju un pusēm rodas nesaskaņas par saistībām, puses piedāvā strīdu risināšanas procesu, kur šķīrējtiesa lemj šajā lietā.

(14)

Ņemot vērā, ka lietu paralēli izmeklē ASV Transporta departaments, un sadarbību starp Komisiju un ASV Transporta departamentu, ievērojot ES un ASV 2007. gada 30. aprīļa nolīgumu gaisa transporta jomā, saistības paredz ciešu sadarbību ar ASV Transporta departamentu procedūras laikā. Komisija apspriedīsies ar ASV Transporta departamenta viedokli un ņems vērā tā viedokli procedūras svarīgākajos posmos. ASV Transporta departaments var paturēt tiesības iecelt pilnvarotu personu sava pārskatā par ierosināto sadarbību

4.   UZAICINĀJUMS IESNIEGT ATSAUKSMES

(15)

Komisija, atkarībā no atbildēm uz šo paziņojumu, plāno pieņemt lēmumu saskaņā ar 9. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 1/2003, ar ko tā pasludinātu par saistošām iepriekš apkopotās saistības uz desmit gadiem no dienas, kad Komisijas lēmums paziņots pusēm. Jauns paziņojums tiks publicēts, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu, ja atsauksmēs, atbildot uz šo paziņojumu, būs būtiskas izmaiņas.

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus novērojumus par ierosinātajām saistībām. Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šīs publikācijas datuma. Ieinteresētās trešās personas tiek aicinātas arī iesniegt savu piezīmju nekonfidenciālu versiju, kurā komercnoslēpumi un citas konfidenciāla informācija tekstā ir svītrota un aizstāta ar nekonfidenciālu kopsavilkumu vai ar vārdiem “komercnoslēpumi” vai “konfidenciāli”. Pamatotas prasības tiks ievērotas.

(17)

Atsauksmes Komisijai var nosūtīt pa e-pastu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), pa faksu (fakss +32 22950128) vai pa pastu ar atsauces numuru “Case COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia” uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. No 2009. gada 1. decembra EK līguma 81. un 82. pants kļūst par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu. Šie divi noteikumu kopumi pēc būtības ir identiski. Šajā paziņojumā atsauces uz Līguma par Eiropas Savienības darbības 101. un 102. pantu vajadzības gadījumā jāsaprot kā atsauces uz EK līguma 81. un 82. pantu.