52010DC0724

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas pieņemšanu par tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem saistīto tekstilizstrādājumu marķēšanu /* COM/2010/0724 galīgā redakcija - COD 2009/0006 */


[pic] | EIROPAS KOMISIJA |

Briselē, 8.12.2010

COM(2010) 724 galīgā redakcija

2009/0006 (COD)

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam par

Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas pieņemšanu par tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem saistīto tekstilizstrādājumu marķēšanu

2009/0006 (COD)

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam par

Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas pieņemšanu par tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem saistīto tekstilizstrādājumu marķēšanu

1. PRIEKšVēSTURE

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei (dokuments COM(2009) 31, galīgā redakcija — 2009/0006 COD): | 2009. gada 30. janvāris. |

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: | 2009. gada 16. decembris. |

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): | 2010. gada 18. maijs. |

Padomes nostājas pieņemšanas datums: | 2010. gada 6. decembris. |

2. KOMISIJAS PRIEKšLIKUMA MēRķIS

Komisijas priekšlikums ir pieņemts “Labāka regulējuma” iniciatīvas kontekstā. Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot un uzlabot spēkā esošo tiesisko regulējumu tekstilizstrādājumu etiķetēšanā, lai sekmētu jauno šķiedru izstrādi un ieviešanu, kā arī inovāciju tekstilrūpniecības un apģērbu nozarē. Lai īstenotu šo vispārējo mērķi, priekšlikums pievēršas šādiem pasākumiem:

- likumdošanas procesa vienkāršošana, lai tiesību aktus pielāgotu tehnikas attīstībai, apvienojot trīs spēkā esošās direktīvas vienā regulā, kas ļautu izvairīties no vienkāršu tehnisku atjauninājumu transponēšanas;

- laika saīsināšana, kas ir nepieciešams no pieteikuma iesniegšanas līdz jaunas šķiedras nosaukuma pieņemšanai.

3. PIEZīMES PAR PADOMES NOSTāJU

3.1. Vispārīgas piezīmes par Padomes nostāju pirmajā lasījumā

Padome atzinīgi novērtēja Komisijas priekšlikumu vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus par tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem saistīto tekstilizstrādājumu etiķetēšanu. Padomes nostājā pirmajā lasījumā ir ņemts vērā sākotnējais priekšlikums; tā galvenokārt ir papildinājusi un uzlabojusi priekšlikumu, lai precizētu darbības jomu, pilnveidotu struktūru, sniegtu skaidrākas definīcijas un pielāgotu tekstu atbilstīgi jaunākajām tendencēm juridiskajā un institucionālajā jomā.

Komisija ir gandarīta par Padomes pirmā lasījuma pabeigšanu. Ir svarīgi atgādināt priekšrocības, ko vienkāršots tiesiskais regulējums sniedz ieinteresētajām personām un valstu pārvaldes iestādēm; tādēļ, lai tekstilrūpniecības un apģērbu nozare būtu inovatīvāka, drīzumā jāpieņem jaunā regula.

3.2. Parlamenta pirmā lasījuma grozījumu rezultāti

3.2.1. Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi, kas pilnībā, daļēji vai pēc būtības iekļauti Padomes nostājā pirmajā lasījumā

Padomes nostāja pirmajā lasījumā ietver lielāko daļu tehnisko grozījumu, ko ierosināja arī Eiropas Parlaments, lai saskaņotu tekstu ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un ar jaunajiem tiesību aktiem par preču tirdzniecību[1]. Turklāt tajā ierosināti formāli grozījumi, lai skaidrāk formulētu dažus noteikumus, piemēram, darbības aspektus vai tirgus dalībnieku atbildību.

Tajā arī ietverti tehniski grozījumi, kas paredz turpmāku vienkāršošanu, ierosinot pāreju uz standartu sistēmu, kurā detalizētu aprakstu par kvantitatīvās noteikšanas metodēm vajadzētu aizstāt ar atsaucēm uz Eiropas standartiem.

Pēc Līguma par Eiropas Savienības darbību stāšanās spēkā Padome izdarīja nepieciešamos grozījumus, lai aizstātu sākotnējos komitoloģijas noteikumus ar jaunajiem noteikumiem, ar kuriem īsteno Līguma 290. pantu. Tā kā Parlamenta ierosinātie grozījumi ierobežo deleģēšanas periodu, ieviešot turpināmības klauzulu, Komisija atbalsta Padomes nostājā ierosinātos grozījumus, kuri paredz Komisijai deleģēto pilnvaru automātisku atjaunošanu.

Komisija apstiprina šos tehniskos grozījumus.

3.2.2. Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi, kas nav iekļauti Padomes nostājā pirmajā lasījumā

Padome uzskata, ka regulas darbības jomas paplašināšana neatbilst vienkāršošanas mērķim, kas noteikts sākotnējā priekšlikumā. Šā iemesla dēļ Padomes nostājā pirmajā lasījumā nav ietverti grozījumi, lai iekļautu jaunus noteikumus par izcelsmes marķējumu vai norādi uz dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļu klātbūtni. Padome labprātāk izskatītu šos jautājumus pārskatā pēc regulas pieņemšanas. Komisija atbalsta izcelsmes marķējumu, par ko liecina 2005. gadā pieņemtais priekšlikums[2] šajā jomā, kuru piemēro vairākām importēto preču kategorijām, tostarp tekstilizstrādājumiem. Lai atvieglinātu iestāžu nolīguma pieņemšanu, Komisijas nostāja šajā jautājumā varētu būt elastīga.

Padomes nostājā nav iekļauta pārskatīšanas klauzula; tomēr Padome ir paudusi atbalstu tekstilizstrādājumu etiķetēšanas prasību plašai izskatīšanai pēc regulas pieņemšanas. Komisija varētu atbalstīt šo pieeju.

Attiecībā uz grozījumiem saistībā ar specifiskiem produktiem – pēc pasūtījuma izgatavotām precēm un tekstilrotaļlietām – Komisija piekrīt Padomes nostājai, proti, saglabāt spēkā esošos noteikumus.

Padome uzskata, ka ir svarīgi sniegt pilnīgu aprakstu par tekstilizstrādājumā esošajām šķiedrām; tomēr Padomes nostājā atbalstīta spēkā esošo juridisko saistību saglabāšana šajā jomā.

Padomes nostājā noskaidrots regulas valodu režīms. Attiecībā uz simbolu sistēmas ieviešanu, kas nav atkarīga no valodas, Padome labprātāk neiekļautu jaunus noteikumus šajā posmā un izskatītu šo iespēju, kad nākotnē tiks pārskatīta tekstilizstrādājumu etiķetēšana; Komisija varētu atbalstīt šo pieeju.

3.3. Jauni noteikumi, ko ieviesusi Padome

Padome ir pārskatījusi tehniskās definīcijas, kā arī terminus “etiķetēšana” un “ marķēšana” visā tekstā. Padomes nostāja pirmajā lasījumā arī skaidrāk formulē procedūru lielākas ražošanas pielaides atļaušanai un pilnveido tehniskās detaļas regulas pielikumos.

Kopumā Komisija apstiprina šos grozījumus.

4. SECINāJUMS

Padome lēmumu pieņēma ar kvalificētu balsu vairākumu.

Kopumā Komisija atbalsta Padomes nostāju pirmajā lasījumā. Tomēr Komisija jau 2005. gadā bija ierosinājusi izcelsmes marķējumu virknei preču, tostarp tekstilizstrādājumiem, un tos varētu iekļaut pašreizējā regulā. Paturot prātā šo mērķi, kā arī ņemot vērā likumdevēju atšķirīgos viedokļus par regulas darbības jomu, Komisija apņemas sekmēt iestāžu sarunas, lai panāktu abiem likumdevējiem pieņemamu kompromisu.

[1] OV L 218, 13. 8.2008., 21. – 47. lpp., 82. – 128. lpp.

[2] COM(2005) 661 galīgā redakcija.