52010PC0613

/* COM/2010/0613 galīgā redakcija */ Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles)


[pic] | EIROPAS KOMISIJA |

Briselē, 29.10.2010

COM(2010) 613 galīgā redakcija

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2010/009 ES/ Comunidad Valenciana Textiles )

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] 28. punktā ļauts izmantot Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF), nepārsniedzot maksimālo ikgadējo apjomu EUR 500 miljoni un papildus finanšu shēmas attiecīgajām pozīcijām.

EGF ieguldījumiem piemērojamie noteikumi ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi[2].

Pēc darbinieku atlaišanas no darba 143 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 13. nodaļas nozarē (Tekstilizstrādājumu ražošana)[3] NUTS II reģionā Valensijas apgabalā (ES52) Spānijā, 2009. gada 22. martā Spānija iesniedza pieteikumu EGF/2010/009 ES/ Comunidad Valenciana Textiles, lai saņemtu EGF finansiālu ieguldījumu.

Pēc šā pieteikuma rūpīgas pārbaudes Komisija saskaņā ar 10. pantu Regulā (EK) Nr. 1927/2006 secināja, ka minētajā regulā paredzētie nosacījumi finansiālā ieguldījuma saņemšanai ir izpildīti.

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS UN ANALĪZE

Galvenie dati |

EGF atsauces Nr. | EGF/2010/009 |

Dalībvalsts | Spānija |

2. pants | b) |

Iesaistītie uzņēmumi | 143 |

NUTS II reģions | Valensijas apgabals [ES52] |

NACE 2. redakcijas nodaļa | 13. nodaļa (Tekstilizstrādājumu ražošana) |

Pārskata periods | no 13.4.2009. līdz 12.1.2010. |

Datums, kad sāk sniegt individualizētos pakalpojumus | 15.6.2010. |

Pieteikuma (iesniegšanas) datums | 22.3.2010. |

Atlaisto darbinieku skaits pārskata periodā | 544 |

Atlaistie darbinieki, kam paredzēts atbalsts | 350 |

Individualizētie pakalpojumi: budžets (EUR) | 3 028 409 |

Izdevumi par EGF īstenošanu[4]: budžets (EUR) | 140 000 |

Izdevumi (%) saistībā ar EGF īstenošanu | 4,42 |

Kopējais budžets (EUR) | 3 168 409 |

EGF ieguldījums EUR (65 %) | 2 059 466 |

1. Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2010. gada 22. martā un vēlāk tam pievienota papildu informācija, kas iesniegta līdz 2010. gada 17. jūnijam.

2. Pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem par EGF izmantošanu un tas tika iesniegts savlaicīgi, t.i., 10 nedēļu laikā, kā noteikts minētās regulas 5. pantā.

Saikne starp atlaišanas gadījumiem un nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai globālo finanšu un ekonomikas krīzi

3. Lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītajām lielajām strukturālajām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Spānija apgalvo, izmantojot EUROSTAT tirdzniecības statistiku, ka ES tirdzniecības bilance attiecībā uz tekstilizstrādājumiem laikposmā no 2004. gada līdz 2008. gadam ir ievērojami pasliktinājusies. Minētajā laikposmā tekstilizstrādājumu imports Eiropas Savienībā pieaudzis par 13 %. Tajā pašā laikā tekstilizstrādājumu eksports no ES uz pārējām pasaules valstīm samazinājies par 0,5 %. ES tekstilizstrādājumu tirdzniecības bilance samazinājusies no EUR 927 miljonu pārpalikuma 2004. gadā līdz EUR 1441 miljona deficītam 2008. gadā.

Tekstilizstrādājumi miljoni EUR | 2004.g. | 2005.g. | 2006.g. | 2007.g. | 2008.g. | Pieaugums % 2004./2008.g. |

Imports Eiropas Savienībā | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Eksports no ES | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0,5 |

Bilance | 927 | 408 | -649 | -1537 | -1441 |

4. Šis pieprasījuma kritums bija jūtams arī Spānijā. Laikposmā no 2005. gada līdz 2008. gadam Spānijas tekstilizstrādājumu bilance, kas jau tobrīd bija negatīva, samazinājās vēl par 15 %, tādējādi sarūkot no EUR -609 miljoniem līdz EUR -698 miljoniem.

Turklāt dalībvalsts apgalvoja, ka krīze vēl vairāk saasināja nozares kritumu.

Atlaišanas gadījumu skaita noteikšana un atbilstība 2. panta b) punkta kritērijiem

5. Spānija šo pieteikumu iesniedza saskaņā ar intervences kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) punktā, kurā norādīts, ka deviņu mēnešu laikā jābūt vismaz 500 atlaišanas gadījumiem NACE 2. redakcijas nodaļas vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos NUTS II līmenī.

6. Pieteikumā minēti 544 atlaišanas gadījumi 143 uzņēmumos, kas klasificēti tajā pašā NACE 2. redakcijas nodaļā deviņu mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 13. aprīļa līdz 2010. gada 12. janvārim, un visi atrodas vienā reģionā NUTS II līmenī Valensijas apgabalā. 247 atlaišanas gadījumi aprēķināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta otrās daļas pirmajam ievilkumu. Papildu 217 atlaišanas gadījumi aprēķināti atbilstoši minētās daļas otrajam ievilkumam un 80 atlaišanas gadījumi aprēķināti atbilstoši trešajam ievilkumam.

Atlaišanas gadījumi katrā uzņēmumā tika aprēķināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta vienu no trim ievilkumiem. Tomēr septiņos uzņēmumos[5] atlaišanas gadījumus aprēķināja saskaņā ar diviem dažādiem ievilkumiem.

7. Komisija ir saņēmusi saskaņā ar 2. panta 2. punkta otrās daļas trešo ievilkumu noteikto apstiprinājumu, ka 544 atlaišanas gadījumi ir faktiskais atlaisto darbinieku skaits.

Paskaidrojums par minēto atlaišanas gadījumu neparedzēto raksturu

8. Pēdējie gadi tekstilnozarē nav bijuši viegli. Tajā notikusi plaša restrukturizācija un modernizācija, lai reaģētu uz konkurences spiedienu, kas notika pēc tam, kad beidzās termiņi Pasaules tirdzniecības organizācijas Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgumam un tam sekojošajam Nolīgumam par tekstilprecēm un apģērbu . Pēc ievērojama ražošanas krituma pašreizējās desmitgades sākumā (vidēji -5 % gadā), 2006. gadā ražošanā bija manāmas stabilizācijas un atjaunošanās iezīmes. Ražošana 2007. gadā saglabājās 2006. gada līmenī. Tiešā un neparedzētā ekonomikas un finanšu krīzes ietekmē 2008. gadā tekstilizstrādājumu ražošana sāka samazināties, un minētā gada pēdējā ceturksnī tekstilizstrādājumu ražošanas kritums kļuva vēl straujāks(-17 % salīdzinājumā ar to pašu periodu 2007. gadā) un stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās 2009. gada pirmajā ceturksnī (-24 % salīdzinājumā ar to pašu periodu 2008. gadā). Ekonomikas un finanšu krīzes ietekme atspoguļojas arī zemākā pieprasījumā no dažiem attīstītiem tirdzniecības partneriem, piemēram, ASV un Japāna (attiecīgi -15 % un -7 % vērtībā ES eksportā 2008. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu).

9. Ierasti Eiropas tekstilrūpniecības tirdzniecību uzskata par saistītu ar mājsaimniecības patēriņa norisēm. Ekonomikas un finanšu krīzes ietekmē pieprasījums pēc ražošanas izstrādājumiem samazinājās, jo saruka patērētāju uzticība, kā arī bija nepietiekami naudas līdzekļi. Spānijas iestādes apgalvo, ka finanšu un ekonomikas krīze ir izraisījusi strauju pasaules ekonomikas sabrukumu, kam bijusi milzīga ietekme daudzās nozarēs, un ka kopš 2008. gada ekonomiskā situācija neatbilst iepriekšējā gada tendencēm, kas nebija iepriekš paredzams.

To uzņēmumu, kuri atlaida darbiniekus, un mērķa darbinieku noteikšana

10. Pieteikums attiecas uz 544 atlaišanas gadījumiem (palīdzība attiecas uz 350 no šiem gadījumiem) šādos 143 uzņēmumos.

Uzņēmumi un atlaistie darba ņēmēji |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Kopā uzņēmumi : 143 | Kopējais atlaišanas gadījumu skaits: 544 |

11. Darba ņēmēju iedalījums, kuriem paredzēta palīdzība, ir šāds.

Kategorija | Skaits | Procenti |

Vīrieši | 216 | 61,7 |

Sievietes | 134 | 38,3 |

ES pilsoņi | 346 | 98,9 |

Personas, kas nav ES pilsoņi | 4 | 1,1 |

Vecumā no 15 līdz 24 gadiem | 2 | 0,6 |

Vecumā no 25 līdz 54 gadiem | 269 | 76,9 |

Vecumā no 55 līdz 64 gadiem | 75 | 21,4 |

Vecāki par 64 gadiem | 4 | 1,1 |

12. No personām, kurām paredzēts sniegt palīdzību, 4 ir invalīdi.

13. Sadalījums pa profesionālajām kategorijām ir šāds.

Kategorija | Skaits | Procenti[6] |

Vadītāji | 6 | 1,6 |

Tehniķi | 33 | 9,5 |

Ierēdņi | 37 | 10,6 |

Kvalificēti strādnieki un amatnieki | 56 | 16,1 |

Mašīnu operatori | 182 | 52,1 |

Vienkāršās profesijas | 26 | 7,3 |

Citi | 10 | 2,7 |

14. Iedalījums pa izglītības līmeņiem[7] ir šāds.

Izglītības līmenis | Skaits | Procenti[8] |

Pamatizglītība (pabeigta obligātā izglītība) | 280 | 79,9 |

Vidusskolas izglītība | 31 | 8,8 |

Pirmā līmeņa augstākā izglītība | 30 | 8,6 |

Cits (neformālā izglītība) | 3 | 0,9 |

Bez izglītības vai priekšlaicīgi pametuši skolu | 6 | 1,7 |

15. Tāds pats procentuālais iedalījums attiecas uz 544 atlaistajiem darba ņēmējiem kopā.

16. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 7. pantu Spānija ir apliecinājusi, ka tika piemērots princips par vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī nediskriminēšanu, un to piemēros arī turpmāk EGF dažādajos īstenošanas posmos un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi EGF.

Attiecīgās teritorijas, tās iestāžu un ieinteresēto personu raksturojums

17. Teritorija, uz kuru attiecas atlaišanas gadījumi, atrodas NUTS II reģionā Valensijas apgabalā un ietver piecas “comarcas” (aptuvenā atbilsme ir “grāfiste”) NUTS III Alikantes un Valensijas provinču abās robežas pusēs.

18. Valensijas apgabalā atrodas 11,5 % no visiem Spānijas uzņēmumiem. Ražošanas nozarē darbojas 26 % no visa reģiona nodarbinātajiem, pakalpojumu nozarē 60 %, būvniecībā 10 % un primārajā nozarē 4 %. Valensijas apgabala saimnieciskajai darbībai ir raksturīgs liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu, kuri galvenokārt specializējas mēbeļu, apavu, tekstilizstrādājumu, keramikas un rotaļlietu ražošanā. Minētās ražotnes ir izvietotas rajonos pie dažām pašvaldībām .

19. Galvenās ieinteresētās personas ir Generalitat Valenciana (Valensijas apgabala autonomā pašpārvalde) un jo īpaši SERVEF (autonomās pašpārvaldes darba publiskie biroji), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (Vinalpo ielejas darba līguma konsorcijs)[9], arodbiedrības: UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT-FITEQA un FECOMA-CCOO-PV [10], Valensijas autonomā reģiona uzņēmumu konfederācija ( CIERVAL ) un Valensijas apgabala tekstilražotāju apvienība ( ATEVAL ).

Gaidāmā atlaišanas ietekme uz nodarbinātību vietējā mērogā, reģionā vai valstī

20. Atlaišanas gadījumu skaits tekstilrūpniecības nozarē Valensijas apgabalā, kas bija salīdzinoši stabils un ar lejupslīdošu tendenci laikposmā no 2005. gada līdz 2007. gadam, turpmākajos divos gados (2008.–2009. gadā) pieauga par 40,61 %. Nodarbinātība tekstilrūpniecība ir 4,8 % no visas nodarbinātības ražošanas nozarē reģionā.

21. Minētajiem atlaišanas gadījumiem ir liela vietēja mēroga ietekme, jo nozare ir izvietota nelielā teritorijā. Tekstilrūpniecība Valensijas apgabalā (30 % no nodarbinātības Spānijas tekstilrūpniecības nozarē) atrodas rūpnieciskajos rajonos, kuros šī nozare dominē. Septiņas grāfistes, no kurām gandrīz visas atrodas kaimiņos ( Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó un Baix Segura ) veido 75,2 % no nodarbinātības Valensijas apgabala tekstilrūpniecībā.

22. Piecās pašvaldībās[11], kuras tekstilrūpniecības nozares krīzes dēļ atlaišanas gadījumi skāra vissmagāk, šajā pieteikumā minētie atlaišanas gadījumi veido 35,13 % no bezdarba pieauguma ražošanas nozarē pārskata periodā (no 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada janvārim).

23. Ierasti galvenās saimnieciskās darbības nozares Alikantē ( NUTS III līmenis) ir bijušas apavu izgatavošana līdztekus ādas, tekstila un marmora nozarēm. Tomēr apavu un ādas rūpniecība pēdējos gados ir saskārusies ar grūtībām, kas galvenokārt saistītas ar Āzijas apavu un Āzijas ādas izstrādājumu konkurenci Marmora nozarē, kuru tajos gados uzskatīja par "glābšanas riņķa" nozari, arī ir skārušas nesenās finanšu un ekonomikas krīzes sekas. Pēc atlaišanas gadījumiem dabīgā akmens nozarē Valensijas apgabalā Spānija 2010. gada martā iesniedz papildu pieteikumu[12], lai saņemtu EGF finansiālu ieguldījumu minētajiem darba ņēmējiem.

Finansējuma saskaņotā individualizēto pakalpojumu pakete un tās paredzamo izmaksu sadalījums, tostarp tās papildināmība ar struktūrfondu finansētiem pasākumiem

24. Ierosināti šādi pasākumi, tie visi ir saistīti, veidojot saskaņotu individualizēto pakalpojumu paketi, kuru mērķis ir darba ņēmējus atkal integrēt darba tirgū.

Sagatavošanas darbi

- Uzņemšana : pirmais pasākums, ko sniedz visiem 350 dalībniekiem, ietver informāciju par prasmēm un mācību prasībām, par pieejamajām mācību programmām un stažēšanās atbalsta shēmām, kā arī pabalstiem un stimuliem.

- Orientācija: tajā ietilpst darba ņēmēju profila noteikšana un individualizētā atbalsta izveide, īstenošana un papildu pasākumi, tostarp darbaudzināšana. EGF īstenošanas gaitā ar darbaudzināšanas procesa palīdzību nodrošinās, lai paketes vajadzības gadījumā pielāgotu.

Mācības

- Pamatapmācības pirms jaunu prasmju apgūšanas: dalībnieki iegūs pamatzināšanas informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, aktīvā darba meklēšanā, pašcieņu un uzņēmējdarbības pamatprasmes.

- Mācības un arodprasmes: šā pasākuma dalībnieki iegūs pašlaik visvairāk pieprasītās darba iemaņas. Teorētiskajai apmācībai sekos apmaksāta stažēšanās (EUR 320 mēnesī katram dalībniekam). Šajā pasākumā piedalīsies aptuveni 24 % no darba ņēmējiem, kuriem paredzēts atbalsts.

- Mācības un prasmju pilnveidošana : dalībniekus apmācīs vienā no INEM (valsts publiskais nodarbinātības dienests) apmācību virzieniem. Paredzēts, ka šīs mācības būs īsākas nekā mācības un arodprasmes, jo dalībniekus mācīs paplašināt vai pilnveidot jau esošas prasmes. Darba ņēmējiem būs iespēja papildināt teorētiskās mācības ar apmaksātu stažēšanās periodu, lai gan pieteikšanās uz stažēšanos pasākuma dalībniekiem nebūs obligāta. Šajā pasākumā piedalīsies aptuveni 24 % no darba ņēmējiem, kuriem paredzēts atbalsts.

- Kvalificētu aprūpes darbinieku apmācība : atlaišanas gadījumu skartajās teritorijās arvien pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem aprūpes darbiniekiem. Lai labāk atbilstu pilsētu izteiktajām cerībām un vajadzībām, mācību saturu apspriedīs ar sociālajiem dienestiem vietējā līmenī. Mācībās paredzēta gan teorētiskā, gan praktiskā apmācība (darba vietā). Praktiskā apmācība noritēs mazās grupās, lai labāk varētu sekot tai līdzi. Šajā pasākumā piedalīsies aptuveni 10 % no darba ņēmējiem, kuriem paredzēts atbalsts.

- Mācības personīgai izaugsmei un ievads uzņēmējdarbībā : šie mācību kursi ir paredzēti darba ņēmējiem, kuru noteiktais profils ļauj tiem pretendēt uz vidējā līmeņa vadītāja amatu vai kļūt par uzņēmēju. Viņi apgūs uzņēmējdarbības vērtības un personīgās vērtības, efektīvu pārmaiņu vadību, tirgzinību un jauninājumu kā izaugsmes stratēģiju, emocionālo inteliģenci, utt. Tiem darba ņēmējiem, kuri vēlas sākt paši savu uzņēmējdarbību, tiks nodrošinātas īpašas mācības, apvienojot parastās mācības (tostarp, plānošana, priekšizpētes veikšana, biznesa plāna izstrāde, utt.) un simulācijas programmatūru, lai ļautu dalībniekiem izmēģināt lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar jaunas uzņēmējdarbības sākšanu.

Uzņēmējdarbības veicināšana

- Konsultācijas par projektiem un iniciatīvām : uzdevums ir attīstīt, radīt un vadīt dzīvotspējīgus uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības projektus. Mācībspēki mēģinās arī rast iespējas pašnodarbinātībai gan grāfistes iekšienē, gan ārpus tās un piedāvāt tās pasākuma dalībniekiem.

- Palīdzība virzībā uz uzņēmējdarbības izveidi : centieni palīdzēt tiem atlaistajiem darbiniekiem, kuri plāno izveidot paši savu uzņēmējdarbību. Tajā ietilps individuālas konsultācijas visā uzņēmējdarbības sākšanas gaitā (biznesa idejas izstrāde, priekšizpēte, palīdzība biznesa plāna sīkākā izstrādē) un atbalsts saistībā ar administratīvajām prasībām.

- Loģistika un finanšu atbalsts : ir saistīti ar finansējuma meklēšanu un atbalstu administratīvajās prasībās, lai veiksmīgi pieteiktos jaunas uzņēmējdarbības izveides stimuliem. Mācībspēki sekos arī uzņēmējdarbības iniciatīvu ekonomiskajai attīstībai, lai prognozētu turpmākās grūtības un piedāvātu iespējamos risinājumus.

Intensīva palīdzība darba meklēšanā

- Intensīva palīdzība darba meklēšanā : tajā paredzēti intensīvi darba meklējumi, tostarp gan pasīvu, gan aktīvu darba iespēju meklēšanu vietējā un reģionālā mērogā, jo sevišķi jaunas ekonomikas darbības pašnodarbinātībā un jaunu specialitāšu iespējas tekstilnozarē. Lai sniegtu darba ņēmējiem dažus tiešsaistes rīkus, kuri viņiem palīdzētu individuālajos darba meklējumos, ir izveidota tīmekļa vietne. Vietnē būs pieejama informācija, kas izkārtota trīs sadaļās: vispārēja informācija, mācības un ierobežotas piekļuves sadaļa, kurā būs tādi tiešsaistes rīki kā uzņēmējdarbības sākšanas simulācijas programmatūra.

Stimuli

- Līdzdalības veicināšana : lai rosinātu darba ņēmēju dalību pasākumos, viņi saņems vienreizēju maksājumu EUR 350 apmērā par individualizētās pasākumu paketes pabeigšanu.

- Mobilitātes pabalsts : darba ņēmēji kas piedalās pasākumos, saņems līdz pat EUR 500 kā ieguldījumu ceļa izdevumu segšanā. Tā kā trūkst atbilstoša sabiedriskā transporta starp vietējām pilsētām, dalībniekiem būs jāizmanto pašiem savs transports, lai nokļūtu no savas pilsētas uz pilsētu, kurā noritēs pasākumi.

- Pārcelšanas veicināšana : darba ņēmējiem, kas atsāk strādāt vai kļūst par pašnodarbinātajiem, maksās algas subsīdiju EUR 350 mēnesī ne ilgāk kā septiņus mēnešus.

- Atbalsts uzņēmuma izveidei : darbinieki, kas izveido paši savu uzņēmumu, saņems līdz pat EUR 3000 uzņēmuma dibināšanas izdevumu segšanai.

25. Izdevumi par EGF īstenošanu, kas ietverti pieteikumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. pantu, attiecas uz pārvaldības un kontroles, kā arī uz informēšanas un reklāmas pasākumiem.

26. Spānijas iestāžu sniegtie individualizētie pakalpojumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. pantā noteiktajās attiecināmajās darbībās. Spānijas iestādes aprēķinājušas, ka šo pakalpojumu kopējās izmaksas ir EUR 3 028 409 un izdevumi par EGF īstenošanu — EUR 140 000 jeb 4,42 % no kopējās summas. Kopējais ieguldījums, kas pieprasīts no EGF, ir EUR 2 059 466 (65 % no kopējām izmaksām).

Darbības | Aprēķinātais mērķa darba ņēmēju skaits | Aprēķinātās izmaksas par vienu darba ņēmēju, kuram lūdz palīdzību (EUR) | Kopējās izmaksas (EGF un valsts līdzfinansējums)(EUR) |

Individualizēti pakalpojumi (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. panta pirmā daļa) |

1. Sagatavošanas darbi 1.1 Uzņemšana (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Orientācija (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Mācības 2.1. Pamatmācības (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2. Mācības un arodprasmes (Formación e inserción laboral) | 84 | 5085 | 427 140 |

2.3. Mācības un prasmju pilnveidošana (Formación para el empleo) | 84 | 3208 | 269 472 |

2.4. Kvalificētu aprūpes darbinieku apmācība (Talleres sociales) | 36 | 2292 | 82 512 |

2.5. Mācības personīgai izaugsmei un ievads uzņēmējdarbībā: (Formación en competencias transversales) | 95 | 1895 | 180 025 |

2.6 Stažēšanās | 96 | 900 | 86 400 |

3. Uzņēmējdarbības veicināšana 3.1. Konsultācijas par projektiem un iniciatīvām (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1760 | 176 000 |

3.2. Palīdzība virzībā uz uzņēmējdarbības izveidi (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2920 | 175 200 |

3.3. Loģistika un finanšu atbalsts (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4730 | 189 200 |

4. Intensīva palīdzība darba meklēšanā (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1273 | 445 550 |

5. Stimuli 5.1. Dalības veicināšana (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Mobilitātes pabalsts (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3. Pārcelšanas veicināšana (Incentivos a la colocación) | 140 | 2450 | 343 000 |

5.4. Atbalsts uzņēmuma izveidei (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3000 | 120 000 |

Starpsumma: individualizētie pakalpojumi | 3 028 409 |

Izdevumi par EGF īstenošanu (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. panta trešā daļa) |

Pārvaldība | 60 000 |

Informēšana un reklāma | 40 000 |

Kontroles pasākumi | 40 000 |

Starpsumma: izdevumi par EGF īstenošanu | 140 000 |

Kopējās aprēķinātās izmaksas | 3 168 409 |

EGF ieguldījums (65 % no kopējām izmaksām) | 2 059 466 |

27. Spānijas iestādes apliecina, ka iepriekš aprakstītās darbības papildina struktūrfondu finansētās darbības un ir ieviesti pasākumi, lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespējamību.

28. ESF darbības programmu 2007.- 2013. gadam galvenie mērķi Valensijas apgabalā ir sekmēt darba ņēmēju mūžizglītību un mazināt skolas priekšlaicīgas pamešanas risku, īpaši pievēršoties visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem cilvēkiem vai tiem, kuriem draud sociālā atstumtība, lielākoties gados jauniem darba ņēmējiem un tiem, kas vecāki par 45 gadiem, sievietēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo EGF pasākumi būs paredzēti darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu tādā teritorijā, kurā pastāv īpaša specializācija tekstilizstrādājumu ražošanā, nepiemērojot nekādus vecuma, izglītības, u. c. ierobežojumus.

29. Rūpīgi sekojot līdzi ESF un EGF darbībām, kurām ir līdzīgi mērķi un kuras domātas attiecīgajiem darba ņēmējiem, tiks novērsta ESF un EGF pasākumu pārklāšanās.

Datums(-i), kurā(-os) sākti vai plānots sākt individualizētos pakalpojumus atlaišanas skartajiem darbiniekiem

30. EGF līdzfinansējumam ierosinātos saskaņotās paketes individualizētos pakalpojumus atlaišanas skartajiem darbiniekiem Spānija sāka sniegt 2010. gada 15. jūnijā. Tādēļ šajā datumā sākas periods, kurā no EGF varētu tikt piešķirta palīdzība.

Procedūras apspriedēm ar sociālajiem partneriem

31. Sagatavojot pasākumu saskaņoto paketi, apspriedās ar sociālajiem partneriem. 2010. gada 28. janvāra un 2010. gada 24. februāra sanāksmēs pieteikuma priekšlikumu pārrunāja ar sociālajiem partneriem, t. i., SERVEF (autonomās pašpārvaldes darba publiskie biroji), darba devēju organizācijas: CIERVAL un ATEVAL, galvenās arodbiedrības, UGT un CCOO , kā arī Ontinyent un Alcoi pilsētas pašvaldības pārstāvji. Pirmajā sanāksmē sociālos partnerus iepazīstināja ar projektu un izveidoja koordinācijas komiteju un tehnisko komiteju. Otrajā sanāksmē katrai komitejai tika izveidots darba plāns un sadalīti pienākumi un uzdevumi.

32. Spānijas iestādes apstiprināja, ka ir ievērotas valsts un Kopienas tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu.

Informācija par darbībām, kas ir obligātas saskaņā ar valsts likumiem vai atbilst koplīgumiem.

33. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pantā noteiktajiem kritērijiem Spānijas iestādes savā pieteikumā:

- apstiprināja, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizvieto pasākumus, par ko atbild uzņēmumi atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai kolektīviem līgumiem,

- pierādīja, ka ar rīcību atbalsta individuālus darbiniekus un šos pasākumus neizmanto uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai,

- apstiprināja, ka atbilstīgie, iepriekš minētie pasākumi netiek finansēti no citiem Kopienas finanšu instrumentiem.

Pārvaldības un kontroles sistēmas

34. Spānija ir informējusi Komisiju, ka finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas iestādes un struktūras, kuras pārvalda un kontrolē ESF. Pārvaldības iestādes starpniekiestāde būs Valensijas apgabala Reģiona finanšu un nodarbinātības ministrijas Ekonomikas lietu ģenerāldirektorāts.

Finansējums

35. Pamatojoties uz Spānijas pieteikumu, ierosinātais EGF ieguldījums individualizēto pakalpojumu saskaņotajā paketē ir EUR 2 059 466, kas ir 65 % no kopējām izmaksām. Komisijas ierosinātais piešķīrums no fonda ir pamatots ar Spānijas iesniegto informāciju.

36. Ņemot vērā EGF finansiālā ieguldījuma maksimāli iespējamo apjomu, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. panta 1. punktu, kā arī iespējas pārdalīt apropriācijas, Komisija ierosina izmantot EGF līdzekļus iepriekš minētās summas apmērā; līdzekļi piešķirami atbilstoši finanšu shēmas 1.a kategorijai.

37. Ņemot vērā ierosināto finansiālā ieguldījuma apjomu, vairāk nekā 25 % no EGF maksimālā gada apjoma paliks pieejami piešķīrumiem pēdējos četros gada mēnešos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1927/2006 12. panta 6. punktā.

38. Komisija, nākot klajā ar priekšlikumu par EGF izmantošanu, sāk vienkāršoto trīspusējo sarunu procedūru atbilstoši 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punkta prasībām, lai nodrošinātu abu budžeta lēmējinstitūcijas iestāžu vienošanos par vajadzību izmantot EGF un par nepieciešamo summu. Komisija aicina pirmo no abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm, kas atbilstīgā politiskā līmenī panāk vienošanos par EGF izmantošanas priekšlikuma projektu, informēt otru iestādi un Komisiju par tās nodomiem. Nesaskaņu gadījumā starp budžeta lēmējinstitūcijas abām iestādēm tiks sasaukta oficiāla trīspusēja sanāksme.

39. Komisija atsevišķi iesniedz līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu, lai tos iekļautu 2010. gada budžeta īpašajās saistību un maksājumu apropriācijās, kā to paredz 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punkts.

Maksājumu apropriāciju avots

40. Pašreizējā īstenošanas posmā paredzams, ka 2010. gadā pieejamās maksājumu apropriācijas budžeta pozīcijā 01.0404 "Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma – Uzņēmējdarbības un jauninājumu programma" šogad netiks izmantotas pilnā apjomā.

41. Šajā pozīcijā ietvertas izmaksas saistībā ar šīs programmas finanšu instrumenta īstenošanu, kura galvenais mērķis ir sekmēt MVU piekļuvi finansējumam. Starp pārvedumiem uz Eiropas Investīciju fonda pārvaldībā esošiem trasta kontiem un izmaksu līdzekļu saņēmējiem pastāv zināma laika nobīde. Finanšu krīzei ir nozīmīga ietekme uz prognozēm attiecībā uz izmaksām 2010. gadam. Tādēļ, lai izvairītos no pārmērīgām trasta kontu bilancēm, ir pārskatītas maksājumu apropriāciju aprēķina metodes, ņemot vērā paredzēto izmaksu. Tādējādi pārskaitīšanai ir pieejami līdzekļi EUR 2 059 466 apmērā.

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2010/009 ES/ Comunidad Valenciana Textiles )

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[13] un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi[14] un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu[15],

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu tiem atkal iesaistīties darba tirgū.

(2) EGF darbības joma tika paplašināta attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti pēc 2009. gada 1. maija, iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba globālās finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

(3) Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot ne vairāk kā EUR 500 miljonu apmērā gadā.

(4) Spānija 2010. gada 22. martā iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu attiecībā atlaišanas gadījumiem 143 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 13. nodaļas (Tekstilizstrādājumu ražošana) nozarē NUTS II reģionā Valensijas apgabalā (ES52), un vēlāk tam pievienoja papildu informāciju, ko iesniedza līdz 2010. gada 17. jūnijam. Pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1972/2006 10. panta prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot EUR 2 059 466.

(5) Tādēļ jāizmanto EGF, lai nodrošinātu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Spānijas iesniegto pieteikumu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta ietvaros Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF) izmanto, lai nodrošinātu EUR 2 059 466 saistību un maksājumu apropriācijām.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Briselē/Strasbūrā, [..]

Eiropas Parlamenta vārdā— Padomes vārdā—

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

[1] OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

[2] OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

[3] Regula (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

[4] Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. panta trešo daļu.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. and Peivor S.L.

[6] Noapaļošanas dēļ kopējās summas nesakrīt

[7] Kategorijas noteiktas, pamatojoties uz Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED 97).

[8] Noapaļošanas dēļ kopējās summas nesakrīt

[9] Minētajā konsorcijā ietilpst Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe and Monforte de Cid mēri un pārstāvis no Vinalpo ielejas pašvaldību partnerības, arodbiedrības un uzņēmējdarbības organizācijas vietējā līmenī.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación de Industrias afines de la Unión General de Trabajadores (FIA UGT) and Federación de Industrias del Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV) .

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi and Alcoi .

[12] Pieteikums EGF/2010/005 ES/ Comunidad Valenciana Natural Stone .

[13] OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

[14] OV C 406, 30.12.2006., 1. lpp.

[15] OV C [..], [..]., [..]. lpp.