12.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 236/177


Trešdiena, 2010. gada 16. jūnijs
Eiropas Zemes novērošanas programma (GMES) (2011.–2013. g.) ***I

P7_TA(2010)0214

Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2009)0223),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 157. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza šo priekšlikumu Parlamentam (C7–0037/2009),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 189. pantu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 20. janvāra atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Padomes pārstāvja 2010. gada 5. maija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A7-0161/2010),

1.

pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.

aicina Komisiju priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un valstu parlamentiem.


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Trešdiena, 2010. gada 16. jūnijs
P7_TC1-COD(2009)0070

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 16. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011-2013)

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 911/2010.)