11.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 44/171


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā”

COM(2010) 145 galīgā redakcija – 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Galvenā ziņotāja: Maria Candelas SÁNCHEZ MIGUEL kdze

Padome 2010. gada 31. maijā un Eiropas Parlaments 2010. gada 12. maijā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā”

COM(2010) 145 galīgā redakcija – 2010/0080 (COD).

Komitejas Birojs 2010. gada 25. maijā uzdeva Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētajai nodaļai sagatavot Komitejas atzinumu par šo jautājumu.

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 464. plenārajā sesijā 2010. gada 14. un 15. jūlijā (15. jūlija sēdē) iecēla Maria Candelas Sánchez Miguel kdzi par galveno ziņotāju un ar 135 balsīm par un 4 atturoties, pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi

1.1.   EESK atzinīgi vērtē ierosinātos pasākumus Regulas Nr. 861/2006 grozīšanai, jo tie ir paredzēti, lai uzlabotu datu vākšanas un zinātnisko pētījumu finansēšanas pārredzamību un sekmētu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) jomā pieņemto pasākumu objektivitāti. Diskusijas par KZP reformu liecina, ka ir vajadzīgs ticamu datu kopums, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanu atbilstoši faktiskajām vajadzībām un pārliecinātos par minētās politikas ilgtspēju ekonomiskajā, sociālajā un ekoloģiskajā aspektā.

1.2.   Jaunie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi precizēt datu vākšanas un KZP nozīmīgu zinātnisko pētījumu finansējuma sistēmu. Turklāt tiek paplašināts šādas datu vākšanas apjoms, reglamentējot datu pārvaldību un izmantošanu, ņemot vērā savāktās informācijas tiesiskās drošības aspektu. Datu uzraudzība no dalībvalstu puses nodrošinās to pareizu izmantošanu.

1.3.   Finansējums reģionālo konsultatīvo padomju (RKP) darbības nodrošināšanai vairs nebūs ierobežots ar atbalstu to izveidei, kā tas bija līdz šim.

1.4.   Turklāt tiek ierosināts segt arī izdevumus par Zvejniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas (ZAPK) pārstāvju dalību Starptautiskās jūras pētniecības padomes un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) sanāksmēs.

1.5.   Jautājumā par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar pieteikumiem finansējuma saņemšanai un ar finansējuma uzraudzību, ir uzsvērta nepieciešamība sīkāk izstrādāt dalībvalstu daudzgadu plānus un tos apstiprināt Komisijā, lai nodrošinātu minēto plānu atbilstību ES budžeta disciplīnai.

2.   Ievads

2.1.   Priekšlikums par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 861/2006 ierosināts, lai precizētu finansējamo pasākumu darbības jomu un jo īpaši uzlabotu to pantu redakciju, kuri attiecas izdevumiem, kas saistīti ar uzraudzības pasākumiem un to īstenošanu.

2.2.   Paredzēti trīs veidu grozījumi:

grozījumi, kas ir tiesību aktu sistēmas attīstības rezultāts;

grozījumi, kas paredz izmaiņas darbības jomā, lai labāk pielāgotos reālajām vajadzībām;

grozījumi, ar kuriem precizē regulā paredzētos pasākumus, kas ir jāīsteno dalībvalstīm, vācot datus un veicot pētījumus par KZP.

2.3.   Turklāt saistībā ar starptautiskajām attiecībām KZP jomā ir precizēts arī sadarbības veids (divpusēja, reģionāla vai daudzpusēja).

2.4.   Ir ierosināti arī jauni administratīvie noteikumi finansējuma pieprasīšanai un pieprasījuma izskatīšanai, precizējot kārtību, kādā šim nolūkam izveidotās iestādes piemēro šos noteikumus un uzrauga to ievērošanu.

3.   EESK piezīmes

3.1.   EESK atzinīgi vērtē priekšlikumus izmaiņām Regulā Nr. 861/2006, jo tajos ietverti noteikumi minētās regulas turpmākajai attīstībai. Īpaši jāuzsver prasība apkopot datus un veikt zinātniskus pētījumus par mūsu jūru un okeānu, kā arī zivsaimniecību stāvokli, lai nodrošinātu, ka jebkādi pasākumi, kas tiek īstenoti saistībā ar zivsaimniecības politiku, ir stingri pamatoti un nodrošina esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

3.2.   Ir jāuzlabo ne tikai pārredzamību, bet arī līdzekļu izmantošanu, paplašinot finansējuma piešķiršanas iespējas. Datu vākšanas pasākumu finansēšana un līdzekļu izmantošanas kontrole dalībvalstīs palīdzēs nodrošināt, ka zinātniskā izpēte kļūst par KZP būtisku sastāvdaļu un sekmēs zivsaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību.

3.3.   Priekšlikuma saturu var izskatīt šādos aspektos:

3.3.1.

Kopienas pasākumi datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas jomā zivsaimniecības nozarē un atbalsts zinātniskiem atzinumiem saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Minētā priekšlikuma īpašā iezīme ir norāde, ka finansējums attiecas ne tikai uz dalībvalstīm un kompetentām valsts iestādēm, bet arī uz privāto sektoru. Kopumā var teikt, ka tiek atzīta privātā zinātnes sektora iesaistīšanās, kas praksē jau notiek. Tādēļ Komiteja uzskata, ka minētā aspekta iekļaušana tiesību aktā sekmē pārredzamību.

3.3.2.

Starptautiska sadarbība ar trešām valstīm (reģionālie, divpusējie un daudzpusējie līgumi) datu vākšanas un pētījumu izstrādes jomā. Tas nozīmē ne tikai mūsu zivsaimniecības resursu zinātnisku uzraudzību, bet arī šāda veida uzraudzību citos ES kuģu zvejas reģionos, lai uzlabotu attiecīgo valstu zivsaimniecības resursu zinātnisko un tehnisko novērtējumu, kā arī veiktu zvejas darbības uzraudzība.

3.3.3.

Finansējums Zvejniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas pārstāvju dalībai reģionālo konsultatīvo padomju, Starptautiskās jūras pētniecības padomes un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) sanāksmēs, lai veicinātu iespējami plašāku lēmumu pieņemšanas procesu. Šo finansējumu nosaka ES īpašā ieinteresētība minēto organizāciju darbā. Komiteja uzskata, ka iepriekšminēto organizāciju darbība būtu jāizvērš plašāk – ne tikai saistībā ar to iesaistīšanos datu vākšanas procesā, bet arī attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par zivsaimniecības jautājumiem, kas ir šo organizāciju pārziņā, tādējādi palīdzot pilnveidot KZP.

3.3.4.

Pasākumi datu vākšanas, pārvaldības un izmantošanas jomā. Grozījumi Regulas 2. sadaļā ierosināti ar mērķi saskaņot pašreizējo finansējuma pieprasīšanas procedūru ar dalībvalstu daudzgadu programmās izmantoto procedūru, saņemot Komisijas apstiprinājumu. Tādējādi galīgais novērtējums par finansējuma izmantošanu tiks pakļauts Kopienas noteikumiem par izdevumu uzraudzību.

3.4.   Visbeidzot, EESK uzskata: neraugoties uz to, ka KZP reforma vēl ir īstenošanas procesā, priekšlikums par grozījumiem ir lietderīgs, jo tas ļautu pēc minētās politikas pieņemšanas īstenojamo pasākumu plānošanā vēl pirms 2013. gada ņemt vērā iespējamos pozitīvos rezultātus, kas gūti, izmantojot zinātniskus un objektīvus datus. Neapšaubāmi līdzvērtīgas prakses sekmēšana un attīstīšana trešās valstīs būtiski ietekmēs jūru un okeānu stāvokli.

Briselē, 2010. gada 15. jūlijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Mario SEPI