28.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 354/67


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā”

COM(2009) 151 galīgā redakcija – 2009/0051 (CNS) (1)

2010/C 354/12

Padome un Eiropas Parlaments 2010. gada 18. janvārī un 2010. gada 5. martā saskaņā ar LESD 43. pantu, bijušo EKDL 37. pantu, nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu

“Priekšlikums Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā”

COM(2009) 151 galīgā redakcija – 2009/0051 (CNS) (1).

Tā kā priekšlikuma saturs ir pilnībā pieņemams un attiecībā uz to nav nepieciešami nekādi Komitejas komentāri, Komiteja 461. plenārsesijā, kas notika 2010. gada 17. martā un 18. martā (17. marta sēdē), vienprātīgi nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par ierosināto dokumentu.

Briselē, 2010. gada 17. martā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Mario SEPI


(1)  Saīsinājums jālasa COD.