22.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2010. gada 31. marts)

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2010. gada 8. martā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (1) (turpmāk tekstā – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo nacionālās centrālās bankas (NCB) palīdz apkopot statistiku vai piedalās statistikas apkopošanā saskaņā ar Padomes 2009. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 479/2009 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (2). Turklāt, lai pildītu Līguma 127. panta 5. punktā noteiktos Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumus, nacionālās centrālās bankas ECB sniedz pārskatus par valdības finanšu statistiku. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgs apsvērums

ECB atbalsta ierosināto regulu, kas ir ļoti nozīmīgs solis Regulā (EK) Nr. 479/2009 minētās statistikas kvalitātes uzlabošanai.

Īpaši apsvērumi

ECB uzsver, ka ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstis nodrošina Komisijai (Eurostat) pieeju visai informācijai, kas Komisijai vajadzīga, lai novērtētu datu kvalitāti. ECB arī uzskata, ka šajā nolūkā būtu lietderīgs sīkāk izstrādāts saraksts nekā tas, kuru ierosināts iekļaut 8. panta 2. punktā, lai samazinātu neskaidrību un nostiprinātu pārliecību par to, kāda veida informācija var tikt pieprasīta. Ir skaidri jānorāda, ka saraksts nav izsmeļošs.

ECB tāpat uzskata, ka dažu piemēru iekļaušana 11. panta 3. punktā viesīs skaidrību par gadījumiem, kad nepieciešami metodikas izpētes apmeklējumi. Biežas un apjomīgas datu pārskatīšanas, pastāvīgas, neizskaidrotas krājumu un plūsmu korekcijas un neatrisinātas problēmas saistībā ar metodikas jautājumiem var radīt bažas un būt par pamatu metodikas izpētes apmeklējumam, kas pēc ECB domām ir lielisks līdzeklis datu kvalitātes uzlabošanai. Protams, Regulas (EK) Nr. 479/2009 noteikumi, kas attiecas uz šiem apmeklējumiem, un citi noteikumi, kuru mērķis ir datu kvalitātes uzlabošana, var būt patiešām efektīvi tikai tad, ja tos piemēro pilnībā.

Turklāt ECB uzskata, ka “valdības budžeta deficīta (pārpalikuma)” definīcija Regulā (EK) Nr. 479/2009 jāsaskaņo ar starptautiskajiem statistiskajiem standartiem. Tādēļ ECB iesaka pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā (excessive deficit procedure – EDP) lietot nacionālajos kontos noteikto deficītu (B.9), kā tas tika darīts šīs procedūras pirmsākumos. Tas turklāt pastiprinātu pārskatu sniegšanas procesa caurredzamību, jo, no EDP lietotā deficīta izslēdzot mijmaiņas līgumu un biržā netirgoto procentu likmju nākotnes līgumu norēķinus, deficīta rādītāji kļūst mazāk pakļauti manipulācijām ar sarežģītu finanšu darījumu palīdzību.

Lai uzlabotu datu kvalitāti, ECB turklāt vēlētos nodrošināt, ka plānoto datu apkopošana balstās visjaunākajā pieejamajā informācijā, pēc iespējas izmantojot mēneša un ceturkšņa rezultātus. Ideālā gadījumā būtu jāpārbauda arī šo plānoto datu kvalitāte.

Turklāt ECB uzskata, ka Komisijai jādod vairāk laika, lai novērtētu faktiskos datus, un ir par to, lai 14. pantā minēto laika posmu pagarinātu no vienas nedēļas līdz četrām nedēļām. Pagarinot šo laika posmu, arī dalībvalstīm datus jānosūta agrāk, lai netraucētu administratīvos procesus (t. sk., piemēram, konverģences ziņojumu sagatavošanu), kuros šos datus izmanto. Tādēļ ECB iesaka nākotnē noteikt agrākus pārskatu sniegšanas termiņus. Tā kā ECB saprot, ka pašlaik tiek diskutēts par grozījumiem Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulā (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (3) (t. i., Eiropas Kontu sistēmas (EKS) pārsūtīšanas programmā), attiecīgos termiņus jāsaskaņo, lai novērstu atbilstības problēmas.

Visbeidzot, ECB uzskata, ka ir svarīgi, ka nacionālajām statistikas iestādēm ir pieeja informācijai, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pārskatos minēto datu atbilstību Regulas (EK) Nr. 479/2009 1. pantam un EKS 95 grāmatvedības noteikumiem.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā regulā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 31. martā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 53, galīgā redakcija.

(2)  OV L 145, 10.6.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

Regulas (EK) Nr. 479/2009 8. panta 2. punkts

8. pants

“2.   Dalībvalstis pēc iespējas drīz nodrošina Komisijai (Eurostat) piekļuvi visai informācijai, kas vajadzīga datu kvalitātes vērtējumam, tostarp tādai statistikas informācijai kā nacionālo kontu dati, apraksti, pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras datu paziņošanas tabulas, paziņojumiem pievienotās papildu aptaujas un skaidrojumi.

Aptauju formātu nosaka Komisija (Eurostat) pēc apspriešanās ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (turpmāk “CMFB”).”

8. pants

“2.   Dalībvalstis pēc iespējas drīz nodrošina Komisijai (Eurostat) piekļuvi visai statistiskajai un budžeta informācijai, kas vajadzīga datu kvalitātes vērtējumam.

Statistiskā un budžeta informācija ir, t. sk.:

a)

nacionālo kontu dati;

b)

apraksti;

c)

pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ( EDP ) datu paziņošanas tabulas;

d)

EDP paziņojumiem pievienotās papildu aptaujas un skaidrojumi;

e)

informācija no galvenās grāmatvedības pārvaldes/finanšu ministrijas/attiecīgās reģionālās iestādes par valsts un reģiona budžeta izpildi;

f)

ārpusbudžeta struktūru/bezpeļņas organizāciju un līdzīgu struktūru, kas ir daļa no valdības sektora nacionālajos kontos, pārskati;

g)

sociālā nodrošinājuma fondu pārskati;

h)

vietējā līmeņa valdību apsekojumi.

Aptauju formātu nosaka Komisija (Eurostat) pēc apspriešanās ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (CMFB).”

Paskaidrojums.

Ierosinātajā regulā jānorāda, ka prasītā informācija var būt statistiska un budžeta informācija, un, lai veicinātu skaidrību un caurredzamību, jāsniedz šādas informācijas kategoriju piemēri.

2.     grozījums

Regulas (EK) Nr. 479/2009 11. panta 3. punkts

11. pants

“3.   Metodikas izpētes apmeklējumi ir paredzēti, lai uzraudzītu procesus un pārbaudītu kontus, kas ir iesniegto faktisko datu pamatā, un lai izdarītu detalizētus secinājumus par iesniegto datu kvalitāti, kā noteikts 8. panta 1. punktā.

Metodikas izpētes apmeklējumus veic vienīgi tādos ārkārtējos gadījumos, kad ir skaidri konstatēti nozīmīgi ar datu kvalitāti saistīti riska faktori vai problēmas.”

11. pants

“3.   Metodikas izpētes apmeklējumi ir paredzēti, lai uzraudzītu procesus un pārbaudītu kontus, kas ir iesniegto faktisko datu pamatā, un lai izdarītu detalizētus secinājumus par iesniegto datu kvalitāti, kā noteikts 8. panta 1. punktā.

Metodikas izpētes apmeklējumus veic vienīgi tādos ārkārtējos gadījumos, kad ir skaidri konstatēti nozīmīgi ar datu kvalitāti saistīti riska faktori vai problēmas, piemēram, biežas un apjomīgas datu pārskatīšanas, pastāvīgas, neizskaidrotas krājumu un plūsmu korekcijas un neatrisinātas problēmas saistībā ar metodikas jautājumiem.”

Paskaidrojums.

ECB iesaka neizsmeļošā veidā norādīt, kas ir ārkārtēji gadījumi, kuros būtu nepieciešams metodikas izpētes apmeklējums.


Pašreizējais teksts

ECB ierosinātie grozījumi

3.     grozījums

Regulas (EK) Nr. 479/2009 1. panta 3. punkts

“3.   “Valdības budžeta deficīts (pārpalikums)” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) tīrie aizņēmumi (tīrie aizdevumi) (EDP B.9), kā noteikts EKS 95. Valdības budžeta deficīta procenti ir procenti (EDP D.41), kā noteikts EKS 95.”

“3.   “Valdības budžeta deficīts (pārpalikums)” ir “valsts pārvaldes” sektora kopumā (S.13) tīrie aizņēmumi (tīrie aizdevumi) ( B.9), kā noteikts EKS 95. Valdības budžeta deficīta procenti ir procenti ( D.41), kā noteikts EKS 95.”

Paskaidrojums.

Kā paskaidrots īpašajos apsvērumos, ECB iesaka uzlabot pārskatu sniegšanas procesa caurredzamību, EDP mērķiem lietojot nacionālo kontu deficītu (B.9).

4.     grozījums

Regulas (EK) Nr. 479/2009 2. panta 1. punkts

“1.   “Plānotie valdības budžeta deficīta un valdības parāda skaitļi” ir skaitļi, ko dalībvalstis nosaka kārtējam gadam. Tās ir visjaunākās oficiālās prognozes, kurās ņemti vērā jaunākie budžeta lēmumi, kā arī ekonomikas attīstība un tās perspektīvas. Tās būtu jāsagatavo cik vien iespējams īsu laiku pirms datu iesniegšanas termiņa.”

“1.   “Plānotie valdības budžeta deficīta un valdības parāda skaitļi” ir skaitļi, ko dalībvalstis nosaka kārtējam gadam. Tās ir visjaunākās oficiālās prognozes, kurās ņemti vērā jaunākie budžeta lēmumi, kā arī ekonomikas attīstība un tās perspektīvas, kā arī mēneša un ceturkšņa rezultāti. Tās būtu jāsagatavo cik vien iespējams īsu laiku pirms datu iesniegšanas termiņa.”

Paskaidrojums.

ECB uzskata, ka plānoto datu kvalitāte uzlabosies, ja tos apkopos, pamatojoties uz visjaunāko pieejamo informāciju.

5.     grozījums

Regulas (EK) Nr. 479/2009 14. panta 1. punkts

“1.   Trīs nedēļās pēc 3. panta 1. punktā noteiktā pārskatu sniegšanas termiņa vai pēc 6. panta 1. punktā paredzētās datu pārskatīšanas Komisija (Eurostat) paziņo faktiskos valdības budžeta deficīta un valdības parāda datus, lai piemērotu Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Datus paziņo, tos publicējot.”

“1.   Četrās nedēļās pēc 3. panta 1. punktā noteiktā pārskatu sniegšanas termiņa vai pēc 6. panta 1. punktā paredzētās datu pārskatīšanas Komisija (Eurostat) paziņo faktiskos valdības budžeta deficīta un valdības parāda datus, lai piemērotu Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Datus paziņo, tos publicējot.”

Paskaidrojums.

ECB vēlas ierosināt nelielu termiņa pagarinājumu, lai nodrošinātu Komisijai vairāk laika pienācīgai dalībvalstu ziņoto faktisko datu kvalitātes novērtēšanai.

6.     grozījums

Regulas (EK) Nr. 479/2009 16. panta 1. punkts

“1.   Dalībvalstis nodrošina, ka faktiskos datus, ko iesniedz Komisijai (Eurostat), sniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā noteiktajiem principiem. Šajā sakarā valstu statistikas iestāžu pienākums ir nodrošināt iesniegto datu atbilstību šīs regulas 1. pantam, kā arī EKS 95 uzskaites pamatnoteikumiem.”

“1.   Dalībvalstis nodrošina, ka faktiskos datus, ko iesniedz Komisijai (Eurostat), sniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. pantā noteiktajiem principiem. Šajā sakarā valstu statistikas iestāžu pienākums ir nodrošināt iesniegto datu atbilstību šīs regulas 1. pantam, kā arī EKS 95 uzskaites pamatnoteikumiem. Dalībvalstis nodrošina, ka nacionālajām statistikas iestādēm tiek sniegta pieeja visai attiecīgajai informācijai, kas tām nepieciešama šī uzdevuma izpildei.”

Paskaidrojums.

Nacionālajām statistikas iestādēm jāsniedz pieeja informācijai, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pārskatos norādīto datu atbilstību Regulas 1. pantam un EKS 95 grāmatvedības noteikumiem. Šis jautājums vērtēts arī ECB 2010. gada 23. februāra Atzinumā CON/2010/17 par Grieķijas Statistikas sistēmas izveidi un neatkarīgu statistikas iestādi  (2).


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  Publicēts ECB tīmekļa vietnē http://www.ecb.europa.eu