10.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOMES ATZINUMS

(2010. gada 4. marts)

par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas viceprezidenta iecelšanu amatā

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2010. gada 24. februārī saņēma Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētāja lūgumu sniegt atzinumu par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas viceprezidenta iecelšanu amatā.

ECB Padomes kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Padomes ieteikums, kas iesniegts Eiropadomē un par kuru notiek apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ECB Padomi, iesaka no 2010. gada 1. jūnija ECB viceprezidenta amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku iecelt Vítor CONSTÂNCIO kungu.

2.

ECB Padome atzīst, ka piedāvātais kandidāts ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālu pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā tas prasīts Līguma 283. panta 2. punktā.

3.

ECB Padome neiebilst pret Padomes ieteikumu ECB viceprezidenta amatā iecelt Vítor CONSTÂNCIO kungu.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 4. martā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET