13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/9


LĒMUMS Nr. 655

(2008. gada 23. oktobris)

par procedūras uzsākšanu, lai piešķirtu atļauju naftas un dabasgāzes apakšzemes dabas resursu izpētei un ieguvei saskaņā ar Likuma par apakšzemes dabas resursiem 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktu — Knežas 1.–12. blokā, kas atrodas Vraca, Plevenas, Lovečas, Gabrovas un Veliko Tirnovas reģionā, un paziņojums par paredzēto konkursu attiecībā uz atļaujas piešķiršanu

(2009/C 36/09)

BULGĀRIJAS REPUBLIKA

MINISTRU PADOME

Ievērojot Likuma par apakšzemes dabas resursiem 5. panta 2. punktu, 42. panta 1. punkta 1. apakšpunktu un 44. panta 3. punktu un ņemot vērā Enerģētikas likuma 4. panta 2. punkta 16. apakšpunktu un 1. punkta 24.a apakšpunktu,

MINISTRU PADOME IR PIEŅĒMUSI LĒMUMU:

1.

Uzsākt procedūru, lai piešķirtu atļauju jēlnaftas un dabasgāzes izpētei un ieguvei Knežas 1.-12. blokā, kuru platība ir 1 348,45 kvadrātkilometri un koordinātas starp punktiem ir tādas, kā norādīts izpētes un ieguves līguma projektā, kas ir konkursa dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

2.

Paziņot, ka atļauju piešķirs konkursa kārtībā.

3.

Precizēt, ka laika posms, uz ko attiecas izpētes un ieguves atļauja, būs 5 gadi pēc izpētes un ieguves līguma stāšanās spēkā ar tiesībām pagarināt šo laika posmu saskaņā ar Likuma par apakšzemes dabas resursiem 31. panta 3. punktu.

4.

Konkurss par atļaujas piešķiršanu saskaņā ar 1. punktu notiks 150. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīEkonomikas un enerģētikas ministrijas ēkā Triadica ielā 8, Sofijā.

5.

Konkursa dokumentācijas iegādes termiņš — līdz plkst. 17.00 120. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6.

Paziņojumi par dalību konkursā jāiesniedz līdz plkst. 17.00 130. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.

Pieteikumi par dalību konkursā jāiesniedz līdz plkst. 17.00 144. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8.

Atļauju piešķiršanā nav jāpiedalās personīgi.

9.

Konkursa dokumentācijas cena ir noteikta BGN 500 (500 Bulgārijas levu). Konkursa dokumentāciju var iegādāties Ekonomikas un enerģētikas ministrijas 802. kabinetā, Triadica ielā 8, Sofijā 5. punktā noteiktajā laikā.

10.

Konkursa dalībniekiem jāatbilst prasībām, kas izklāstītas Likuma par apakšzemes dabas resursiem 23. panta 1. punktā.

11.

Konkursa dalībnieku pieteikumus izvērtēs, ņemot vērā piedāvātās darba programmas, vides aizsardzības un mācību līdzekļus, papildu labumus, kā arī dalībnieku pārvaldības un finanšu iespējas.

12.

Lai piedalītos konkursā, līdz 6. punktā noteiktajam termiņam Ekonomikas un enerģētikas ministrijas bankas kontā jāiemaksā BGN 10 000 (10 000 Bulgārijas levu), kā tas paredzēts konkursa dokumentācijā.

13.

Ja pretendentu neapstiprina dalībai konkursā, iemaksāto summu atmaksā 14 dienu laikā pēc tam, kad pretendentam ir paziņots par viņa neapstiprināšanu.

14.

Izraudzītā pretendenta iemaksu ieturēs, bet visu pārējo pretendentu iemaksātās summas atmaksās 14 dienu laikā pēc tam, kad “Valdības Vēstnesī” būs publicēts Ministru Padomes lēmums par izpētes un ieguves atļaujas piešķiršanu.

15.

Paziņojumi par dalību konkursā un pretendentu priekšlikumi par konkursa nosacījumiem jāiesniedz Ekonomikas un enerģētikas ministrijā Triadica ielā 8 atbilstīgi Likuma par apakšzemes dabas resursiem 46. panta prasībām.

16.

Konkursa pieteikumiem jāatbilst konkursa dokumentācijā norādītajām prasībām un nosacījumiem.

17.

Konkurss var notikt pat tad, ja dalībai konkursā ir apstiprināts tikai viens pretendents.

18.

Ekonomikas un enerģētikas ministrs ir pilnvarots:

18.1

nosūtīt šā lēmuma tekstu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un “Valdības Vēstnesī”, kā arī Ministru Padomes tīmekļa vietnē;

18.2

izraudzīties konkursa organizācijas un īstenošanas komiteju.

19.

Šo lēmumu var pārsūdzēt un iesniegt Augstākajā administratīvajā tiesā 14 dienu laikā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Ministru prezidents

Sergejs STANIŠEVS

Ministru Padomes galvenais sekretārs

Sevdalins MARINOVS

Apstiprināts noraksts

Valdības kancelejas direktors

Veselins DAKOVS