21.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/34


Labojums grozījumu pieteikuma publikācijā saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 87, 2009. gada 16. aprīlis )

2011/C 215/16

17. lappusē 3.5. punkta pēdējā daļā:

tekstu:

“Kad nogatavināšana pabeigta, eksperti veic kontroli, lai pārbaudītu produkta atbilstību ražošanas speci-fikācijai.”

lasīt šādi:

“Kad nogatavināšana pabeigta, eksperti izlases kārtībā pārbauda produkta atbilstību ražošanas specifikācijai”.”