52009PC0306

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai ar ko groza Komisijas priekšlikumu atbilstoši EK līguma 250. panta 2. punktam /* COM/2009/0306 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 22.6.2009

COM(2009)306 galīgā redakcija

2007/0098/COD

KOMISIJAS ATZINUMS atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

AR KO GROZA KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU atbilstoši EK līguma 250. panta 2. punktam

KOMISIJAS ATZINUMSatbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktampar Eiropas Parlamenta grozījumiemPadomes kopējā nostājā attiecībā uzpriekšlikumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

1. IEVADS

EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktā paredzēts, ka Komisijai jāsniedz atzinums par grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosinājis otrajā lasījumā. Turpmākais ir Komisijas atzinums par Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem.

2. Priekšvēsture

Datums, kad priekšlikumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (dokuments COM(2007) 263, galīgā redakcija – 2007/0098/COD): | 2007. gada 23. maijs. |

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: | 2008. gada 16. janvāris. |

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): | 2008. gada 21. maijs. |

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: | 2008. gada 13. jūnijs. |

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: | 2009. gada 9. janvāris. |

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (otrais lasījums): | 2009. gada 23. aprīlis. |

3. Priekšlikuma mērķis

Priekšlikuma mērķis ir kopīgu noteikumu ieviešana autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Ar to paredzēts Direktīvu 96/26/EK aizstāt ar jaunu regulu, lai sasniegtu labāku saskaņotību un lai sekmētu autopārvadātāju taisnīgāku konkurenci iekšējā tirgū.

4. Komisijas atzinums par Eiropas Parlamenta grozījumiem

Pēc vairākus mēnešus ilgušām sarunām Čehijas prezidentūras gādībā Eiropas Parlaments un Padome otrajā lasījumā ir panākuši vienošanos par kompromisu jo īpaši par autotransporta uzņēmuma elektronisko reģistru izveidi. Apliecinādama panākto vienošanos, Komisija var pieņemt Eiropas Parlamenta otrajā lasījumā pieņemtos kompromisa grozījumus.

5. Secinājumi

Atbilstoši EK līguma 250. panta 2. punktam Komisija groza savu priekšlikumu, kā norādīts iepriekš.