8.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 184/127


Piektdiena, 2009. gada 24. aprīļa
Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotne

P6_TA(2009)0333

Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa ieteikums Padomei par kodolieroču neizplatīšanu un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotni (2008/2324(INI))

2010/C 184 E/26

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu, ko Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā un Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā iesniedza Padomei, par kodolieroču neizplatīšanu un Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) nākotni (B6-0421/2008),

ņemot vērā gaidāmo Kodolieroču neizplatīšanas līguma pušu 2010. gada pārskatīšanas konferenci,

ņemot vērā 2004. gada 26. februāra rezolūciju (1), 2005. gada 10. marta rezolūciju (2), 2005. gada 17. novembra rezolūciju (3) un 2007. gada 14. marta rezolūciju (4) par kodolieroču neizplatīšanu un kodolatbruņošanos,

ņemot vērā 2008. gada 5. jūnija rezolūciju par Eiropas Drošības stratēģijas un EDAP īstenošanu (5),

ņemot vērā 2003. gada 12. decembrī Eiropadomes pieņemto Eiropas Savienības stratēģiju pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 8. decembra paziņojumu par lielāku starptautisko drošību, it īpaši 6., 8. un 9. punktu, kurā pausta ES apņemšanās apkarot masu iznīcināšanas ieroču un to piegādes līdzekļu izplatīšanu,

ņemot vērā Kodolmateriālu piegādātājvalstu grupas ārkārtīgi nozīmīgo lomu kodolieroču neizplatīšanā,

ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par neizplatīšanas un kodolatbruņošanas jautājumiem, it īpaši rezolūciju Nr. 1540 (2004),

ņemot vērā Līgumu par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) vispārējos drošības nolīgumus un papildu protokolus, Konvenciju par kodolvielu fizisko aizsardzību, Konvenciju par kodolterorisma novēršanu, Hāgas rīcības kodeksu pret ballistisko raķešu izplatīšanu, Līgumu par stratēģisko ieroču samazināšanu (START I), kura darbības termiņš beigsies 2009. gadā, un Līgumu par stratēģisko uzbrukumu samazināšanu (SORT),

ņemot vērā ziņojumu par Eiropas drošības stratēģijas īstenošanu, par ko Eiropadome vienojās 2008. gada 11. decembrī,

ņemot vērā Reglamenta 114. panta 3. punktu un 90. pantu,

ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6-0234/2009),

A.

uzsver nepieciešamību vēl vairāk nostiprināt visus trīs KNL pīlārus, proti, neizplatīšanu, atbruņošanos un sadarbību attiecībā uz kodolenerģijas izmantošanu civilām vajadzībām;

B.

ir ļoti norūpējies par panākumu trūkumu konkrētu mērķu (piemēram, tā dēvēto “13 soļu” (6)) sasniegšanā saistībā ar KNL mērķu izpildi, par kuriem vienojās iepriekšējās pārskatīšanas konferencēs, jo sevišķi tagad, kad draudus rada dažādi iemesli, tostarp kodolieroču izplatīšanas pieaugums, un iespējamība, ka kodoltehnoloģija un radioaktīvie materiāli var nonākt kriminālu organizāciju un teroristu rokās, kā arī Neizplatīšanas līgumu parakstījušo kodollielvalstu nevēlēšanās ierobežot vai likvidēt savus kodolieroču arsenālus un samazināt pakļaušanos kodolbruņošanās militārajai doktrīnai;

C.

tā kā masu iznīcināšanas ieroču un to nesējiekārtu izplatīšana gan valstu, gan nevalstisku veidojumu vidū ir viens no nopietnākajiem draudiem starptautiskajai stabilitātei un drošībai;

D.

atgādina ES apņemšanos izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai novērstu, atturētu, aizkavētu un, ja iespējams, izskaustu kodolieroču izplatīšanas programmas, kas rada bažas globālā līmenī, kā skaidri norādīts Eiropadomes 2003. gada 12. decembrī pieņemtajā ES stratēģijā pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu;

E.

uzsver, ka ES ir jāpastiprina centieni cīņā pret kodolieroču izplatīšanu un tās finansēšanu, jāparedz sankcijas izplatīšanas darbībām un jāizstrādā pasākumi, lai novērstu nemateriālu zināšanu un prasmju nodošanu, izmantojot visus pieejamos instrumentus, tostarp daudzpusējus nolīgumus un pārbaudes mehānismus, valstu un starptautiskā līmenī koordinētus eksporta pārraudzības mehānismus, kopīgas draudu samazināšanas programmas un politiskos un ekonomiskos instrumentus;

F.

gūst mudinājumu no jauniem atbruņošanās priekšlikumiem, piemēram, priekšlikumiem, kurus ierosinājuši Henry Kissinger, George P. Schultz, William J. Perry un Sam Nunn 2007. gada janvārī un 2008. gada janvārī, Kodolieroču konvencijas projekta un Hirosimas-Nagasaki protokola, kuru visā pasaulē veicina pilsoniskās organizācijas un politiskie līderi, kā arī kampaņām, piemēram, Global Zero, kurās pauž uzskatu, ka viens ļoti nozīmīgs veids, kā palīdzēt novērst kodolieroču izplatīšanu un panākt pasaulē drošību, ir censties panākt kodolieroču likvidēšanu;

G.

šajā sakarībā pauž atzinību Francijas un Apvienotās Karalistes valdības iniciatīvām samazināt savus kodolieroču arsenālus;

H.

gūst jo sevišķi spēcīgu pamudinājumu no ASV prezidenta Barack Obama, kurš 2009. gada 5. aprīlī Prāgā skaidri izklāstīja savu nostāju kodoljautājumos, izteica apņemšanos turpināt darbu pie kodolatbruņošanās un pauda savu redzējumu par pasauli bez kodolieročiem; atzinīgi vērtē ASV un Krievijas konstruktīvo sadarbību START nolīguma atjaunošanā, lai pārtrauktu izmantot ASV un Krievijas ballistiskās raķetes paaugstinātas kaujas gatavības stāvoklī un ievērojami samazinātu ASV kodolieroču un kodolmateriālu uzkrājumus; atzinīgi vērtē ASV lēmumu pilnīgi iesaistīties E3 + 3 procesā ar Irānu; atzinīgi vērtē arī to, ka Amerikas Savienotās Valstis ir ratificējušas SAEA drošības nolīgumu papildu protokolu, nodēvējot to par pozitīvu soli, kas izraisa uzticību; pauž spēcīgu atzinību prezidenta Barack Obama nodomam pabeigt ASV iesākto Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu (CTBT) ratifikāciju un sākt sarunas par līgumu par skaldmateriālu aizliegšanu;

I.

uzsver nepieciešamību pēc ciešas koordinācijas un sadarbības starp Eiropas Savienību un tās galvenajiem stratēģiskajiem partneriem, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm un Krieviju, lai atjaunotu un stiprinātu kodolieroču neizplatīšanas režīmu;

J.

uzver, ka Kodolieroču neizplatīšanas līguma nostiprināšana ir būtiski svarīga un kalpo par neizplatīšanas režīma stūrakmeni pasaulē, un atzīst, ka steidzami ir nepieciešami drosmīgi politiskie līderi un vairāki progresīvi, secīgi soļi, lai atkārtoti nostiprinātu Kodolieroču neizplatīšanas līguma spēkā esamību, kā arī nostiprinātu līgumus, nolīgumus un aģentūras, kas veido pašreizējo izplatīšanas un atbruņošanās režīmu, tostarp jo īpaši CTBT un SAEA;

K.

šajā sakarībā atzinīgi vērtē Apvienotās Karalistes un Norvēģijas kopīgo iniciatīvu, kuras mērķis ir izvērtēt iespējas noteikt skaidrus procesuālos pasākumus un īstenot šādus pasākumus, lai galu galā demontētu kodolieročus un veiktu attiecīgas pārbaudes procedūras; uzskata šo iniciatīvu par ļoti pozitīvu Eiropas Savienībai, NATO un citiem nozīmīgiem dalībniekiem;

L.

atzinīgi vērtē Francijas ES prezidentūras 2008. gada 5. decembra vēstuli ANO ģenerālsekretāram Ban Ki-moon, kurā izklāstīti 2008. gada decembra Eiropadomes pieņemtie ES atbruņošanās priekšlikumi;

M.

atzinīgi vērtē ES augstā pārstāvja KĀDP jomā Javier Solana2008. gada 9. decembra runu konferencē “Miers un atbruņošanās ‐ pasaule bez kodolieročiem”, kurā viņš pauda atzinību par to, ka kodolatbruņošanās atkal ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem jautājumiem starptautiskajā darba programmā, un uzsvēra, ka Eiropas Savienībai savās politikas jomās kopumā ir jākoncentrējas uz kodolieroču neizplatīšanu;

N.

atzinīgi vērtē Prāgā 2009. gada 5. aprīlī ASV prezidenta Barack Obama teikto runu, kurā viņš apliecināja, ka ASV ir morāls pienākums vadīt kampaņu, kuras mērķis ir atbrīvot pasauli no dažādiem kodolieročiem, tomēr viņš piebilda, ka šo mērķi, iespējams, viņa dzīves laikā nevarēs sasniegt, un uzsvēra, ka ir jāstiprina Kodolieroču neizplatīšanas līgums, tādējādi veidojot sadarbības pamatu un pakāpenisku risinājumu; tā kā jaunajai ASV valdībai būtu pilnībā jāiesaista Eiropas Savienība šajā kampaņā un it īpaši pasaules mēroga sanāksmē, kuru plānots rīkot 2009. gadā, lai pievērstos jautājumam par kodolieroču draudiem;

O.

norāda uz “neizplatīšanas klauzulu” vispārēju ieviešanu līgumos, kas noslēgti ES ar trešām valstīm kopš 2003. gada;

P.

ņem vērā neizplatīšanas un atbruņošanās iniciatīvas, kas nav saistītas ar ANO un ko ir atbalstījusi ES, piemēram, Izplatīšanas drošības iniciatīvu un G8 globālo partnerību,

Q.

atzinīgi vērtē to, ka Komisijai Kodolmateriālu piegādātājvalstu grupā un Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferencē ir novērotājas statuss un ka Kodolieroču neizplatīšanas līguma konferencē piedalās arī Padomes sekretariāts vai nu EK delegācijā, vai kopā ar ES prezidentūru,

1.

iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

a)

pārskatīt un papildināt ar jaunāko informāciju Padomes 2005. gada 25. aprīļa Kopējo nostāju 2005/329/PESC par 2005. gada pārskatīšanas konferenci, kurā piedalījās Kodolieroču neizplatīšanas līguma (7) puses, gatavojoties 2010. gada Neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferences veiksmīgam iznākumam, kas stiprinās visus trīs Kodolieroču neizplatīšanas līguma pīlārus, lai minēto nostāju apstiprinātu Eiropadomes 2009. gada decembra sanāksmē; apņemas īstenot mērķi par iespējamo pilnīgo kodolatbruņošanos, kā noteikts Kodolieroču konvencijas priekšlikumā;

b)

pastiprināt centienus nodrošināt neizplatīšanas noteikumu un instrumentu universālu piemērošanu un efektīvu īstenošanu, it īpaši uzlabojot pārbaudes līdzekļus;

c)

sadarbībā ar partneriem aktīvi atbalstīt konkrētus priekšlikumus par to, ka SAEA kontrolē jebkuras kodoldegvielas ražošanu, izmantošanu un atkārtotu pārstrādi, kā arī izveido starptautisku degvielas banku; atbalstīt arī citus ierosinājumus par kodoldegvielas cikla sadalīšanu kodolenerģijas miermīlīgas izmantošanas nolūkā, šajā sakarībā paturot prātā, ka Parlaments atzinīgi vērtē Padomes un Komisijas gatavību veikt finansiālu ieguldījumu līdz pat EUR 25 miljonu apmērā kodoldegvielas bankas izveidē SAEA uzraudzībā un vēlas, lai drīz tiktu apstiprināta vienota rīcība šajā jautājumā;

d)

atbalstīt turpmākus centienus nostiprināt SAEA pilnvaras, tostarp SAEA drošības nolīgumu papildu protokolu un citu līdzekļu vispārināšanai, kuru mērķis ir izstrādāt pasākumus, kas izraisa uzticību; nodrošināt, ka šai organizācijai piešķir pietiekamus līdzekļus, lai tā izpildītu būtisko uzdevumu īstenot drošas kodoldarbības;

e)

panākt ievērojamu progresu G8 Globālās partnerības iniciatīvas, Izplatīšanas drošības iniciatīvas un Globālo draudu samazināšanas iniciatīvas īstenošanā, kā arī censties panākt CTBT drīzu stāšanos spēkā;

f)

padziļināt dialogu ar jauno ASV valdību un visām kodollielvalstīm, lai pildītu kopējo programmu, kuras mērķis ir kodolgalviņu uzkrājumu pakāpeniska samazināšana; it īpaši atbalstīt ASV un Krievijas soļus, ko tās veic, lai ievērojami samazinātu kodolieročus, par kuriem tās vienojās līgumos START I un SORT; pieprasīt Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu ratifikāciju un START nolīguma atjaunošanu;

g)

izstrādāt stratēģijas 2010. gada Neizplatīšanas nolīguma pārskatīšanas konferencē, lai vienotos par nolīgumu attiecībā uz ieročos izmantotā skaldmateriāla ražošanas pārtraukšanu nediskriminējošā veidā, kas nozīmē, ka nolīgumā, par kuru notiek sarunas, būtu jānosaka, ka ne tikai valstis, kurām nav kodolieroču, vai valstis, kuras līdz šim nav parakstījušas Neizplatīšanas līgumu, bet arī piecas ANO Drošības padomes dalībvalstis, no kurām visām pieder kodolieroči, nopietni apņemas pārtraukt skaldmateriāla izmantošanu ieroču ražošanā un demontē visas ražotnes, kurās tiek ražots skaldmateriāls šiem ieročiem;

h)

paust pilnīgu atbalstu, lai tiktu nostiprināti un uzlaboti pasākumi, ar kuriem pārbauda atbilstību visiem pieejamajiem neizplatīšanas instrumentiem;

i)

pieprasīt efektivitātes novērtējumu par to, kā starp ES un trešajām valstīm noslēgtajos nolīgumos tiek izmantotas klauzulas par masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu;

j)

regulāri informēt Parlamentu par visām sagatavošanas sanāksmēm, gatavojoties 2010. gada Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferencei, un atbilstoši ņemt vērā tā viedokli par neizplatīšanas un atbruņošanās jautājumiem saistībā ar šo konferenci;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei, kā arī informēšanas nolūkā Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, 2010. gada Neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferences priekšsēdētājam, ES dalībvalstu parlamentiem, Parlamentāriešu apvienībai par kodolieroču neizplatīšanu un kodolatbruņošanos, kā arī “Mayors for Peace” pārstāvjiem.


(1)  OV C 98 E, 23.4.2004., 152. lpp.

(2)  OV C 320 E, 15.12.2005., 253. lpp.

(3)  OV C 280E, 18.11.2006., 453. lpp.

(4)  OV C 301 E, 13.12.2007., 146. lpp.

(5)  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0255.

(6)  Apvienoto Nāciju Organizācija: 2000. gada pārskatīšanas konference, kurā piedalījās valstis, kas parakstījušas Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu, NPT/CONF.2000/28 (I un II daļa).

(7)  OV L 106, 27.4.2005., 32. lpp.