8.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 184/190


Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlī
Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***II

P6_TA(2009)0245

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā (1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0532),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6-0237/2009),

1.

apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  Pieņemtie teksti, 9.7.2008., P6_TA(2008)0346.


Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa
P6_TC2-COD(2007)0199

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja otrajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 715/2009.)