1.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 87/342


Trešdiena, 2009. gada 11. marts
Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras ***III

P6_TA(2009)0110

Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Koplēmuma procedūra, trešais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā kopīgo dokumentu, ko apstiprinājusi Samierināšanas komiteja, (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā (1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0592),

ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2007)0645),

ņemot vērā tā nostāju otrajā lasījumā (2) attiecībā uz Padomes kopējo nostāju (3),

ņemot vērā Komisijas sniegto atzinumu par Parlamenta grozījumiem kopējā nostājā (COM(2008)0831),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 5. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 65. pantu,

ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavojusi Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā (A6-0102/2009),

1.

apstiprina kopīgo dokumentu;

2.

uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

3.

uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt, lai to publicētu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

4.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo normatīvo rezolūciju Padomei un Komisijai.


(1)  OV C 74 E, 20.3.2008., 562. lpp.

(2)  Pieņemtie teksti, 24.9.2008., P6_TA(2008)0445.

(3)  OV C 190 E, 29.7.2008., 17. lpp.