30.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 265/47


Otrdiena, 2009. gada 20. oktobra
Budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projekts: zemestrīce Itālijā

P7_TA(2009)0048

Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projektu, zemestrīce Itālijā, III iedaļa — Komisija (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2009. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2008. gada 18. decembrī (2),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (3),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2009. gada budžeta grozījuma Nr. 9/2009 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2009. gada 28. augustā (COM(2009)0448),

ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projektu, ko Padome sagatavoja 2009. gada 9. oktobrī (14265/2009 – C7-0214/2009),

ņemot vērā Reglamenta 75. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0023/2009),

A.

tā kā 2009. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9 projekts skar šādus jautājumus:

ES Solidaritātes fonda izmantošana EUR 493,78 miljonu apmērā saistību un maksājumu apropriācijās sakarā ar postījumiem, ko 2009. gada aprīlī nodarīja zemestrīce Itālijā;

attiecīga maksājumu apropriāciju samazināšana kopsummā par EUR 493,78 miljoniem šādās budžeta pozīcijās:

05 04 02 01— Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļas darbības beigšana — 1. mērķa reģioni (2000.–2006. gads);

06 02 06— Programma Marco Polo II;

06 04 06— Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma — Programma “Saprātīga enerģija Eiropai”;

06 06 01 02— Zinātniskā izpēte saistībā ar enerģētiku – Kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH);

06 06 02 01— Zinātniskā izpēte saistībā ar transportu (tostarp aeronautiku);

06 06 02 03— Kopuzņēmums SESAR;

06 06 05 02— Sestās EK pamatprogrammas (2003.–2006. gads) pabeigšana;

07 03 07— LIFE+ (vides finanšu instruments, 2007.–2013. gads);

08 02 01— Sadarbība — Veselības aizsardzība;

08 07 02— Sadarbība — Transports — Kopuzņēmums “Clean Sky”;

08 10 01— Idejas;

11 06 01— Zivsaimniecības vadības finansiālā instrumenta (ZVFI) izveidošana — 1. mērķis (2000.–2006. gads) un

11 06 04— Zivsaimniecības vadības finansiālā instrumenta (ZVFI) izveidošana — Jomas, uz ko neattiecas 1. mērķis (2000.–2006. gads);

B.

tā kā budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli iekļautu 2009. gada budžetā,

1.

pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 9/2009 provizorisko projektu, kas ir piektais budžeta grozījums, kurš paredzēts vienīgi ES Solidaritātes fonda izmantošanai, kā Eiropas Parlaments un Padome to pieprasījuši kopīgajā deklarācijā, kuru pieņēma 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē;

2.

apstiprina budžeta grozījuma Nr. 9/2009 projektu bez grozījumiem;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 69, 13.3.2009.

(3)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.