30.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 265/37


Otrdiena, 2009. gada 20. oktobra
Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanas noteikumi (kodificēta versija) ***I

P7_TA(2009)0036

Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanas noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (kodificēta versija) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Koplēmuma procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2009)0185) Eiropas Parlamentam un Padomei,

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 47. panta 2. punktu un 55. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C7-0041/2009),

ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu — paātrināta darba metode tiesību aktu oficiālai kodifikācijai (1),

ņemot vērā Reglamenta 86. pantu un 55. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7–0029/2009),

A.

tā kā no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinuma izriet, ka šis priekšlikums aprobežojas tikai ar pašreizējo tiesību aktu kodifikāciju, nemainot to būtību,

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.