15.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 9/5


Atzinums, ko sniedza pdomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos savā sanāksmē 2007. gada 17. septembrī par lēmuma projektu Lietā COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

(2008/C 9/03)

1.

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt Komisijas bažām, kas paustas sākotnējā vērtējumā attiecībā uz uzņēmuma Distrigas ilgtermiņa gāzes piegādes līgumiem, kas citiem gāzes piegādātājiem ierobežo piekļuvi tirgum.

2.

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt, ka konkrētās darbības varētu ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm.

3.

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt, ka saistības, ko piedāvāja Distrigas, ir pietiekamas, lai kliedētu Komisijas sākotnējā vērtējumā konstatētās bažas.

4.

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt, ka saistības, ko piedāvāja Distrigas, nepārsniedz to, kas ir piemērots un nepieciešams, lai nodrošinātu, ka alternatīviem gāzes piegādātājiem nav šķēršļu ienākšanai tirgū piekļuves ierobežošanas dēļ konkrētajiem tirgiem.

5.

Padomdevējas komitejas locekļi piekrīt padarīt šīs saistības saistošas uzņēmumam Distrigas līdz 2010. gada 31. decembrim.

6.

Padomdevējas komitejas locekļi ieteiks publicēt savu atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.