52008PC0809
[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 3.12.2008

COM(2008) 809 galīgā redakcija

2008/0240 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

(pārstrādāta redakcija)

{SEC(2008) 2930}{SEC(2008) 2931}

ê .

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Priekšlikuma konteksts |

110 | Priekšlikuma pamatojums un mērķi Direktīvas 2002/95/EK mērķis ir ierobežot bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai veicinātu cilvēku veselības aizsardzību un videi nekaitīgu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu. Direktīva tiek pārstrādāta divu iemeslu dēļ. 1. Komisija ir apņēmusies izveidot tādu labāku regulatīvo vidi, kas ir vienkārša, saprotama, efektīva un piemērojama. Regulatīvā vide, kurā darbojas uzņēmēji, ietekmē viņu konkurētspēju, izaugsmes un jaunu darbavietu radīšanas kapacitāti. Mērķis izveidot labāku regulatīvo vidi ir būtisks elements ES partnerībā izaugsmei un darbavietu radīšanai (Lisabonas stratēģija). Attiecībā uz direktīvas īstenošanu, izpildi un saskaņotību to ir iespējams uzlabot. 2. Direktīvā par bīstamo vielu ierobežošanu minēts, ka Komisija pārskata tajā paredzētos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz divu papildu kategoriju iekļaušanu iekārtām direktīvas darbības jomā (8. un 9. kategorija: medicīnas ierīces un monitoringa un kontroles instrumenti) un ierobežoto vielu saraksta pielāgošanu. Priekšlikuma mērķi ir izstrādāt saprotamāku direktīvu, ko ir vienkāršāk īstenot, ieviest valsts tiesību aktos, pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai un panākt saskaņotību ar citiem Kopienas tiesību aktiem. |

120 | Vispārīgais konteksts Neskaidrība par direktīvas darbības jomu, tiesību normām un definīcijām, kā arī atšķirības dalībvalstu pieejās saistībā ar ražojumu atbilstību un tas, ka procedūra potenciāli pārklājas ar citiem ES tiesību aktiem, piemēram, REACH direktīvu, rada nevajadzīgas administratīvās izmaksas. Ja minēto direktīvu nepārskatīs, tad tiesību aktos paredzētajām vides priekšrocībām ir otršķirīga nozīme. Tā kā ražotājiem nav skaidrības par juridiskajām prasībām, kā pierādīt atbilstību direktīvas nosacījumiem, un par izmantoto ieviešanas metodiku 27 dalībvalstīs, administratīvais slogs saglabājas vai pat palielinās. |

130 | Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma darbības jomā Tiesību akti saistībā ar šo priekšlikumu ir direktīva par bīstamo vielu ierobežošanu. |

140 | Atbilstība pārējiem ES politikas virzieniem un mērķiem Minētās direktīvas pārskatīšana uzlabos tās saskaņotību un papildināmību ar citiem attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, piemēram, ar tiesību aktu paketi par "produktu tirdzniecību"[1] (saistībā ar definīcijām un ieviešanu), REACH direktīvu (saistībā ar vielu izmantošanu)[2], Ekodizaina direktīvu[3] (saistībā ar elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) konstrukciju) un tiesību aktiem par EEI atkritumu apsaimniekošanu. Tās mērķis ir samazināt administratīvo slogu un lai direktīva par bīstamo vielu ierobežošanu būtu izdevīgāka izmaksu ziņā. |

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējums |

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām |

211 | Apspriešanās metodes, galvenās mērķnozares un vispārīgs respondentu raksturojums EUROPA tīmekļa vietnē tika uzsāktas divas apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Pirmā apspriešanās (2007. gada 22. marts – 22. maijs) aicināja izteikt apsvērumus un sniegt informāciju par iespējamajiem direktīvas pārskatīšanas jautājumiem. Otrā apspriešanās (2007. gada 13. decembris – 2008. gada 13. februāris) galvenais mērķis bija saņemt atsauksmes un informāciju par ierosinātajiem politikas risinājumiem pirmajā apspriešanā. |

212 | Atbilžu kopsavilkums un tas, kā tās ņemtas vērā Apspriešanās rezultātā tika saņemtas atbildes no dažādām ieinteresētajām personām, kas pārstāvēja plašu ģeogrāfisko spektru, kā arī veikto ieguldījumu apjoms un kvalitāte būtiski atšķīrās. Pirmajā apspriešanā (49 respondenti) ražošanas nozares pārstāvji pievērsa uzmanību vajadzībai racionalizēt un saskaņot īstenošanu (jo īpaši attiecībā uz direktīvas darbības jomu un nosacījumiem par atbilstības pierādīšanu) un paātrināt atbrīvojumu mehānismu NVO aicināja uzlabot direktīvas priekšrocības vides un veselības jomā. Otrajā apspriešanā (62 respondenti) ieinteresētās personas sniedza sīki izklāstītas atbildes, skaidri norādot savas vēlmes par konkrētiem risinājumiem un direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu turpmāko virzību kopumā. Daži ierosināja pakāpeniski atteikties no direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu un iekļaut bīstamās vielas REACH direktīvā, bet lielākais vairākums ieinteresēto personu šādu risinājumu neatbalstīja. Kopumā ieinteresētās personas iesniedza idejas kā skaidrot jēdzienus un mazināt neskaidrības. |

213 | Publiskās apspriešanas rezultāti publicēti http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana |

221 | Zinātnes nozares un specializācijas jomas 2006. gadā tika veikts pētījums[4] par medicīnas ierīču, monitoringa un kontroles instrumentu iespējamo iekļaušanu direktīvas darbības jomā (direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu 6. pants). 2008. gada jūnijā tika pabeigts pētījums, kurā apskatīja vajadzību un īstenošanas iespējamību iekļaut direktīvas darbības jomā papildu bīstamās vielas saskaņā ar direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu 4. panta 3. punktu un 6. pantu. Pakalpojumu līgums, lai palīdzētu Komisijas dienestiem saistībā ar ietekmes novērtējuma tehniskajiem aspektiem, tika noslēgts 2008. gada jūlijā. 2008. gada aprīlī tika pabeigts pētījums[5] par EEIA innovatīvajiem un konkurences aspektiem un bīstamo vielu aizlieguma pārskatīšanu. Vienīgā viela, attiecībā uz kuru ir veikta zinātniski pamatota izpēte, par to vai tā jāizņem no aizliegto vielu saraksta, ir Deka-BDE. Kopš 2002. gada Deka-BDE izmantošana EEI ir aizliegta ar direktīvu par bīstamu vielu ierobežošanu. 2005. gadā minētā viela tika izņemta no ierobežoto vielu saraksta ar Komisijas Lēmumu 2005/717/EK[6]. 2008. gada 1. aprīlī Eiropas Kopienu Tiesa atcēla minēto lēmumu, bet noteica, ka tas ir spēkā līdz 2008. gada 30. jūnijam ieskaitot[7]. Kopš 2008. gada 1. jūlija sākotnējais Deka-BDE izmantošanas aizliegums atkal ir spēkā. Šajā priekšlikumā Deka-BDE paliek iekļauts aizliegto vielu sarakstā (IV pielikums). Ir neskaidrības par minētās vielas toksiskumu un degradāciju attiecībā pret citām aizliegtajām vielām (debromēšana līdz PBT vai PvB vielām). Riska novērtējumā tika secināts, ka papildus jau ieviestajiem riska mazināšanas pasākumiem jauni pasākumi attiecībā uz patērētājiem, cilvēka veselību (fizikāli ķīmiskās īpašības), atmosfēru un mikroorganismiem attīrīšanas iekārtās nav vajadzīgi, kā arī nav vajadzīga turpmāka informācija un vai testēšana attiecībā uz risku, kam ar vides starpniecību ir pakļauti darbinieki, cilvēki, ūdens un sauszemes ekosistēma, lai atbilstoši novērtētu risku, ko var radīt vielas noturība vidē, bioakumulācija un toksiskās īpašības[8]. Komisijas Regulā Nr. 565/2006 ir noteikts veikt turpmākus pētījumus, lai veiktu riska novērtēšanu, tostarp par ontoģenēzes neirotoksicitāti, cilvēku biomonitoringu un vides monitoringa programmas[9]. Pēdējos pētījumos[10] par nekontrolētu atkritumu izgāšanu ES un jo īpaši par nelegālu EEIA tirdzniecību valstīm, kurās nav standartizēta atkritumu apsaimniekošana, secināts, ka riski, ko rada Deka-BDE izmantošana EEI, ir palielinājušies. Lietotāju nozare var iesniegt pieteikumus par pagaidu atbrīvojumiem no aizlieguma atbilstīgi šā priekšlikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta kritērijiem. Saskaņā ar šā priekšlikuma 7. ievilkumā paredzētajiem nosacījumiem pašreizējais aizliegums izmantot vielas tiks pārskatīts un vajadzības gadījumā tas tiks pielāgots, ņemot vērā jaunāko zinātnes un tehnisko informāciju. |

222 | Izmantotās metodes Iepriekšminētajos pētījumos izmantotās metodes ir aptaujas, speciāliteratūras apskats, intervijas ar ražošanas nozares un dalībvalstu izpildes iestādēm un ražošanas nozares pārstāvjiem. Turklāt tika organizēti tehniska rakstura semināri ar ieinteresētajām personām. |

223 | Galvenās organizācijas un eksperti, no kuriem pieprasīja atzinumus Ražošanas nozares federācijas un atsevišķi uzņēmumi, NVO un dalībvalstis. |

2249 | Saņemto un izmantoto atzinumu kopsavilkums |

225 | Saņemto un izmantoto ieteikumu pamataspektu klāstā bija prasību saskaņošana, direktīvas precizēšana un vienkāršošana, atbrīvojumu mehānisma uzlabošana un medicīnas ierīču un monitoringa un kontroles instrumentu iekļaušana direktīvas darbības jomā. |

226 | Ekspertu atzinumu publiskošanai izmantotie līdzekļi Galīgo ziņojumu publicēšana EUROPA tīmekļa vietnē. |

230 | Ietekmes novērtējums Risinājumi, kas tika ņemti vērā, ir šādi: neveikt precizējumus vai pielāgojumus direktīvas darbības jomā vai definīcijās; atcelt visu direktīvu; atcelt dekabromdifenilētera (DecaBDE) aizliegumu un paplašināt aizliegto vielu sarakstu. Šie risinājumi tika noraidīti, jo ietekmes novērtējums pierādīja, ka minētie risinājumi piešķirtu direktīvas pārstrādātai versijai otršķirīgu nozīmi vai potenciālās izmaksas pārsniegtu direktīvas sniegtās priekšrocības. Ieteicams ieviest precizējumus un ar izpildi saistītus pasākumus, lai iespēju robežās saskaņotu noteikumus ar citiem Kopienas tiesību aktiem, piemēram, REACH direktīvu, pielāgotu atbrīvojuma mehānismu un iekļautu divas jaunas iekārtu kategorijas. Paredzamajiem ieguvumiem ir vides aspekts (samazināt medicīnas ierīcēs un monitoringa un kontroles instrumentos esošo bīstamo vielu nonākšanu vidē, samazināt neatbilstīgu ražojumu nonākšanu tirgū) un ekonomiskais aspekts (samazināt administratīvo slogu, izvairīties no procedūru nevajadzīgas pārklāšanās un palielināt juridisko noteiktību). |

231 | Priekšlikums ir iekļauts ietekmes novērtējumā, kas minēta Komisijas darba un likumdošanas programmā. |

Priekšlikuma juridiskie aspekti |

305 | Ierosināto pasākumu kopsavilkums Jāņem vērā tas, ka šīs direktīvas pamatmērķi un mehānismi nav grozīti. Galvenais mērķis ir izskaust dažas bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās, ja tas pagaidām nav iespējams, tad tiek piešķirti atbrīvojumi. Jaunas vielas, kuras būtu jāaizliedz, netiek ierosinātas. Galvenie ierosinātie grozījumi ir šādi. 2. pants (darbības joma). Tiek pievienoti divi jauni pielikumi, kas paskaidro direktīvas darbības jomu: pirmajā aprakstītas plašas ražojumu kategorijas un otrajā, kurā Komisija drīkst izdarīt grozījumus, sniegts saistošs ražojumu saraksts katrā kategorijā. Darbības jomas harmonizācija uzlabo direktīvas īstenošanu un samazina administratīvo slogu. Tiek iekļautas arī medicīnas ierīces un monitoringa un kontroles instrumenti, lai pilnībā izmantotu vides un veselības priekšrocības, ko sniedz bīstamo vielu lietojuma samazināšana šādās ierīcēs, bet tas jādara pakāpeniski, lai izvairītos no nevēlamiem sociālekonomiskiem faktoriem. 3. pants (definīcijas). Uzņēmēju definīcija ir saskaņota ar definīciju "produktu tirdzniecības" tiesību aktu paketē, un ir pievienotas jaunas definīcijas, piemēram, "medicīnas ierīces" un "homogēns materiāls". Saskaņotas, ar atbilstīgiem Kopienas tiesību aktiem saistītas definīcijas veicina juridisko noteiktību un samazina administratīvās izmaksas. 4. pants (vielu aizliegums). Ir noteiktas aizliegto vielu maksimālās koncentrācijas vērtības (direktīvā iestrādāts Komisijas lēmums) un atļauja izmantot neatbilstošas rezerves daļas tiek attiecināta uz iekārtām, kuras laižot tirgū, tiek gūts labums, lai novērstu priekšlaicīgu iekārtas izņemšanu no lietojuma; ir pievienots jauns pielikums par jaunu ražojumu kategoriju atbrīvojumiem gadījumos, kad aizvietošana nav iespējama; ir iekļauts mehānisms, lai ieviestu jaunas aizliegtās vielas saskaņā ar REACH metodiku, garantējot saskanību un panākot maksimālu sinerģiju ar darbu, kas veikts atbilstīgi tiesību aktiem par ķīmiskām vielām. Šā procesa sīki noteikumi tiks izstrādāti komitoloģijas procesā. Izstrādajot minētos noteikumus, Komisija izvēlēsies izmantot Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) ekspertu viedokli. Komisija uzaicinās aģentūras pārstāvjus novērtēt attiecīgās vielas. 5. pants (atbrīvojuma mehānisms). Atbrīvojumiem ir noteikts maksimālais četru gadu derīguma periods, lai veicinātu aizstāšanas pasākumus, nodrošinātu tiesisko drošību un pienākumu pierādīt atbilstību novirzītu pieteikuma iesniedzējam atbilstīgi REACH direktīvai. Lai ņemtu vērā plašus sociālekonomiskos aspektus, atbrīvojumu garantēšanā tiek ieviesti tādi jauni kritēriji kā pieejamība un ticamība; Komisija ir pilnvarota ieviest sīki izstrādātus noteikumus pieteikuma iesniedzējiem, lai atvieglotu pieprasījumu par atbrīvojumu pieteikšanu un paātrinātu pārbaudes procesu. 6.–8. pants ir jauni. Tie ievieš ražojuma atbilstības novērtējuma prasības un tirgus uzraudzības mehānismus atbilstīgi "produktu tirdzniecības" tiesību aktu paketei. Samazināt neatbilstošu ražojumu skaitu, izmantojot pastiprinātu un harmonizētu tirgus uzraudzību, ir izdevīgs veids izmaksu ziņā, lai palielinātu direktīvā sniegtās vides priekšrocības; saskaņotas atbilstības novērtējuma prasības palielina juridisko noteiktību un samazina dalībvalstu un ražotāju administratīvās izmaksas. |

310 | Juridiskais pamats Līguma 95. pants |

320 | Subsidiaritātes princips Subsidiaritātes principu piemēro, ciktāl priekšlikums nav Kopienas ekskluzīvā kompetencē. |

Dalībvalstis nevar pilnībā sasniegt priekšlikuma mērķus turpmāk minēto iemeslu dēļ. |

321 | Elektrisko un elektronisko ražojumu ietekme uz vidi un to brīva aprite iekšējā tirgū ir Kopienas un dalībvalstu dalīta kompetence. |

323 | Nepietiekama vides aizsardzība un problēmas iekšējā tirgū var būt atsevišķās dalībvalstīs veiktu iniciatīvu rezultāts. |

Iemesli, kuru dēļ priekšlikuma mērķus var labāk sasniegt ar Kopienas pasākumiem, ir šādi. |

324 | Tā kā tās ir starptautiska rakstura problēmas, ir lietderīgi tās risināt Kopienas līmenī; saskaņojot prasības, kuras attiecas uz ražotājiem un iestādēm visā Kopienā, tādējādi palielinot ekonomisko izdevīgumu un veicinot vienkāršošanu. |

325 | Tikai pārstrādājot direktīvu, var īstenot vajadzību pēc vēl lielākas direktīvas prasību harmonizācijas. ES tiesību aktus var vienkāršot tikai Kopienas līmenī. |

326 | Fragmentārās valstu administratīvās prasības saistībā ar direktīvu par bīstamo vielu ierobežošanu palielina atbilstības izmaksas ražotājiem. |

327 | Šī pārstrādātā direktīva ir neatņemama sastāvdaļa iniciatīvā, lai panāktu labāku regulatīvo vidi Kopienas līmenī. |

Tādēļ priekšlikums atbilst subsidiaritātes principam. |

Proporcionalitātes princips Priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam šādu iemeslu dēļ. |

331 | Ierosinātais pasākums ir spēkā esošās direktīvas pārstrādātā redakcija saistībā ar Padomes un Eiropas Parlamenta norādītajiem aspektiem. Tā ietilpst arī vienkāršošanas pasākumā un palielina saskanību un sinerģiju ar citiem atbilstošiem Kopienas tiesību aktiem, kas attiecas uz tiem pašiem ražojumiem. |

332 | Darbības jomas un definīciju precizējums, saskaņotu, ar izpildi saistītu pasākumu ieviešana un mehānisma, kas garantē atbrīvojumus no ierobežojumiem, palielinās juridisko noteiktību un samazinās administratīvo slogu. |

Juridisko instrumentu izvēle |

341 | Ierosinātais juridiskais instruments: direktīva. |

342 | Citi instrumenti nebūtu piemēroti šādu iemeslu dēļ. Ierosinātais pasākums ir spēkā esošās direktīvas pārstrādātā redakcija. Pēc vajadzības tajā iekļauti elementi no dokumentu kopuma ar pamatnostādnēm, kuru harmonizācijas efekts nebija pietiekams. Tikai pašregulācijas darbības nav pietiekamas, lai sasniegtu politikas mērķus. Izstrādājot ietekmes novērtējumu, risinājums par direktīvas atcelšanu tika izskatīts un noraidīts. |

Ietekme uz budžetu |

409 | Priekšlikums neietekmē Kopienas budžetu. |

Papildu informācija |

510 | Vienkāršošana |

511 | Priekšlikums par direktīvas pārstrādāšanu paredz tiesību aktu vienkāršošanu: administratīvo procedūru vienkāršošana valsts iestādēs (ES un valsts līmenī); administratīvo procedūru vienkāršošana privātā sektora pārstāvjiem. |

512 | Ir precizētas definīcijas un direktīvas darbības joma, saskaņoti ražojumu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības pasākumi; pielāgota un uzlabota mehānisma efektivitāte atbrīvojumu garantēšanai atbilstīgi zinātnes un tehnikas sasniegumiem. |

513 | Strukturēta tirgus uzraudzības iestāžu un darbību koordinācija (tostarp informācijas apmaiņa), darbības jomas un definīciju precizēšana un racionalizēts atbrīvojumu piešķiršanas mehānisms atvieglos iestāžu darbu, īstenojot un ieviešot direktīvu. |

514 | Darbības jomas un definīciju precizējumi atvieglos lēmumu pieņemšanu par to, vai noteikts ražojums ietilpst direktīvas darbības jomā un kādi pasākumi jāveic, lai sasniegtu atbilstību prasībām. Harmonizētas atbilstības novērtēšanas procedūras garantē juridisko noteiktību ražotājiem attiecībā uz to, kā un kas viņiem jāsniedz kā atbilstības pierādījums iestādēm visā Kopienā. |

515 | Priekšlikums ir ietverts Komisijas pastāvīgajā programmā acquis communautaire atjaunināšanai un vienkāršošanai un Komisijas darba un likumdošanas programmā ar atsauces numuru 2008/ENV/001. |

520 | Spēkā esošo tiesību aktu pārstrādāšana Pieņemot priekšlikumu, ir jāpārstrādā spēkā esošie tiesību akti, proti, Direktīva 2002/95/EK. Tā kā V pielikumu, kur uzskaitīti atbrīvojumi, kas attiecas uz aizliegtām vielām saskaņā ar Direktīvas par bīstamo vielu ierobežojumiem 4. panta 1. punktu, regulāri atjaunina atbilstīgi zinātnes un tehnikas attīstībai, izmantojot komitoloģijas procedūru, šis pielikums neattiecas uz pašreizējo koplēmuma priekšlikumu. |

Pārbaude, pārskatīšana un turpināmība |

531 | Priekšlikumā nav iekļauta pārbaudes klauzula. Tomēr Komisija cieši uzraudzīs to, vai ir jāveic pārskatīšana, ņemot vērā procesa rezultātus, kas veikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 138. panta 6. punktu. |

550 | Atbilstības tabula Dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai to valsts tiesību aktu noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu, kā arī jāiesniedz minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabula. |

560 | Eiropas Ekonomikas zona Ar priekšlikumu ierosinātais tiesību akts ir par jautājumu, kas skar Eiropas Ekonomikas zonu, un tādēļ tas jāattiecina uz EEZ. |

ê2002/95/EK (pielāgots)

2008/0240 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

(pārstrādātā redakcija) (dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[11],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[12],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu[13],

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru, ievērojot Samierināšanas komitejas 2002. gada 8. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu[14],

tā kā:

òjauns

1. (1) 2003. gada 27. janvāra Direktīvā 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās[15] jāizdara vairāki būtiski grozījumi. Skaidrības labad minētā direktīva ir jāpārstrādā.

ê2002/95/EC

(21) Atšķirības tiesību aktos vai administratīvos pasākumos, ko pieņēmušas dalībvalstis attiecībā uz bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, varētu rādīt šķēršļus tirdzniecībai un traucēt konkurenci Kopienā un, tādējādi, var tieši ietekmēt iekšējā tirgus izveidi un darbību. Tādēļ ir lietderīgi tuvināt dalībvalstu tiesību aktus šajā jomā un veicināt cilvēku veselības aizsardzību un videi nekaitīgu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu.

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

(3)(2) Eiropas Padome savā sanāksmē Nicā 2000. gada 7., 8. un 9. decembrī piesardzības principu ð Direktīvā 2002/95/EK noteikts, ka Komisija pārskata minētās direktīvas noteikumus, jo īpaši, lai tās darbības jomā iekļautu iekārtas, kuras ietilpst noteiktās kategorijās, un, pamatojoties uz zinātnes attīstību, novērtē, vai ir jāpielāgo vielu sarakstu, ņemot vērā piesardzības principu ï, kas tika apstiprināts Padomes 2000. gada 4. decembra rezolūcijā Rr ezolūcijā.

(3) Komisijas 1996. gada 30. jūlija Paziņojums par Kopienas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas pārskatīšanu uzsver vajadzību samazināt bīstamo vielu saturu atkritumos un norāda potenciālo ieguvumu no noteikumiem, kas visā Kopienā ierobežotu šādu vielu esamību produkcijā un ražošanas procesos.

(4) Padomes 1988. gada 25. janvāra Rezolūcija par Kopienas rīcības programmu, lai apkarotu kadmija radīto vides piesārņojumu[16], aicina Komisiju nekavējoties veikt īpašu pasākumu izstrādi šādai programmai. Jāaizsargā arī cilvēku veselība un tādējādi jāīsteno stratēģija, kas jo īpaši ierobežo kadmija izmantošanu un veicina aizstājēju izpēti. Rezolūcija uzsver, ka kadmija izmantošana jāaizliedz, izņemot gadījumus, kad nepastāv piemērotas un drošākas alternatīvas.

(4)(5) Pieejamie pierādījumi norāda, ka pasākumi attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) savākšanu, apstrādi, pārstrādi un apglabāšanu, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvā 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem[17], ir vajadzīgi, lai mazinātu atkritumu apsaimniekošanas problēmas, kas saistītas ar attiecīgajiem smagajiem metāliem un attiecīgajiem antipirēniem liesmas slāpētājiem. Tomēr, neraugoties uz šiem pasākumiem, ievērojama EEIA daļa turpinās atrasties esošajos novadīšanas maršrutos. Pat ja EEIA savāktu un nodotu pārstrādes procesiem atsevišķi, to dzīvsudraba, kadmija, svina, hroma VI, polibromdifenila un polibromdifenilētera (PBDE) saturs varētu apdraudēt veselību vai vidi.

(5)(6) Ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas, ð tostarp mazos un vidējos uzņēmumos (MVU), ï visefektīvākais ar minēto vielu saistītā veselības un vides apdraudējuma ievērojama samazinājuma nodrošināšanas veids, ar kādu var sasniegt izvēlēto aizsardzības līmeni Kopienā, ir šo vielu aizvietošana elektriskās un elektroniskās iekārtās ar drošiem vai drošākiem materiāliem. Šo bīstamo vielu izmantošanas ierobežošana var palielināt EEIA pārstrādes iespējas un saimniecisko rentabilitāti un samazināt negatīvo ietekmi uz darbinieku veselību pārstrādes uzņēmumos.

(6)(7) Vielas, uz kurām attiecas šī direktīva, ir zinātniski labi izpētītas un novērtētas, un uz tām ir bijuši attiecināti dažādi pasākumi gan Kopienas līmenī, gan valstu līmeņos.

(7)(8) Šajā direktīvā paredzētajos pasākumos ņemtas vērā starptautiskās pamatnostādnes un ieteikumi, un tie balstās uz pieejamās zinātniskās un tehniskās informācijas novērtējumu. Pasākumi ir vajadzīgi, lai sasniegtu izvēlēto cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni, ņemot vērā riskus, kas Kopienā var rasties, ja nebūtu attiecīgu pasākumu. Pasākumi regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā jāpielāgo, lai ņemtu vērā pieejamo tehnisko un zinātnisko informāciju.

òjauns

(8) Šī direktīva papildina vispārējos Kopienas tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/[…]/EK par atkritumiem.

(9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīva 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem[18], ļauj pieņemt īpašas ekodizaina prasības enerģiju patērējošiem ražojumiem, kuras var iekļaut arī šīs direktīvas darbības jomā. Direktīva 2005/32/EK un īstenošanas pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar to, neskar Kopienas tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu.

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

(10)(9) Šī direktīva jāpiemēro, neskarot Kopienas tiesību aktus attiecībā uz drošības un veselības aizsardzības prasībām un īpašus Kopienas tiesību aktus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, jo īpaši √ Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem ∏ Padomes Direktīvu 91/157/EEK (1991. gada 18. marts) par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas [19] ,ð un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem[20]. ï

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

(11)(10)Jāņem vērā smago metālu, PBDE un polibromdifenilu nesaturošu elektrisko un elektronisko iekārtu tehnisko attīstību.

(12) Līdzko pieejami zinātniski pierādījumi, ņemot vērā piesardzības principu, jāizvērtē citu bīstamu vielu aizliegšana un to aizvietošana ar videi nekaitīgākām alternatīvām, kas nodrošina vismaz tādu pašu patērētāju aizsardzības līmeni ð , pievēršot uzmanību to saskaņotībai ar citiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)[21]. Īpaša uzmanība jāvelta potenciālai ietekmei uz MVU. ï

(13)(11) Atbrīvojumi no aizvietošanas prasības jāatļauj, ja aizvietošana nav iespējama no zinātniskā un tehniskā viedokļa, ð jo īpaši ņemot vērā situāciju ar MVU ï, vai ja negatīvā ietekme, ko attiecībā uz vidi, vai veselību ð vai sociālekonomisko situācijuï rada aizvietošana, var atsvērt cilvēku un veselības, vides ð vai sociālekonomiskos ï ieguvumus no aizvietošanas, ð aizstājēju pieejamība un ticamība netiek garantēta. ï Bīstamo vielu aizvietošana elektriskās un elektroniskās iekārtās arī jāveic tā, lai tā būtu saderīga ar elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) lietotāju veselību un drošību. ð Lai tirgū laistu medicīnas ierīces, jāveic atbilstības novērtēšanas procedūra saskaņā ar Direktīvu 93/42/EK un 98/79/EK, kuras veikšanai varētu būt vajadzīga pilnvarota iestāde, ko izraugās dalībvalstu kompetentās iestādes. Ja šāda iestāde apliecina, ka tā potenciālā aizstājēja, kuru paredzēts lietot medicīnas ierīcēs vai in vitro medicīnas ierīcēs, drošums nav pierādīts, tad to uzskatīs kā skaidri negatīvu ietekmi uz sociālekonomisko situāciju, veselību un patērētāju drošību ï (EEE). ðJābūt iespējai iesniegt pieteikumus par atbrīvojumiem tām ierīcēm, kuras ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, no dienas, kad direktīva stājas spēkā, pat ja tas ir pirms ierīces faktiskās iekļaušanas minētās direktīvas darbības jomā. ï

òjauns

(14) Ir svarīgi ierobežot darbības jomu atbrīvojumiem, kas attiecas uz dažu noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas izbeigšanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs, un lai šādiem lietojumiem minētās vielas nebūtu iespējams izmantot.

ê2002/95/EK

(15)(12) Ņemot vērā to, ka ražojuma atkārtota lietošana, renovācija un ekspluatācijas laika pagarināšana ir lietderīga, jābūt pieejamām rezerves detaļām.

òjauns

(16) Direktīvā ietilpstošo elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstības novērtēšanas procedūrām jābūt saskanīgām ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem un jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumu Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK[22]. Saskaņotas atbilstības novērtēšanas procedūras garantē juridisko noteiktību ražotājiem attiecībā uz to, kā un kas viņiem jāsniedz kā atbilstības pierādījums iestādēm visā Kopienā.

(17) Atbilstības zīme, ko piemēro ražojumiem Kopienas līmenī (CE zīme), jāpiemēro arī elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, uz ko attiecas šī direktīva.

(18) Tirgus uzraudzības mehānismi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93[23], garantē drošības pasākumus, lai pārbaudītu atbilstību direktīvai.

òjauns

(13) To atbrīvojumu pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai, kas attiecas uz prasībām saistībā ar pakāpenisku bīstamo vielu ierobežošanu un to aizliegšanu, jāīsteno Komisijai saskaņā ar komitejas procedūru.

ê2002/95/EK

(19)(14) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgos pasākumus jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[24].

òjauns

(20) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras pielāgot II, III, IV, V un VI pielikumu tehnikas un zinātnes attīstībai un pieņemt citus vajadzīgos īstenošanas pasākumus. Tā kā šiem pasākumiem ir vispārīga darbības joma un tie ir izstrādāti ar mērķi grozīt Direktīvas 2002/95/EK nebūtiskus elementus, tie ir jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā.

(21) Pienākums transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos jāattiecina uz tiem noteikumiem, kuri būtiski mainīti salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu. Pienākums transponēt nemainītos noteikumus izriet no iepriekšējās direktīvas.

(22) Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VIII pielikuma B daļā norādīto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

(23) Tā kā dalībvalstis nevar vajadzīgajā līmenī sasniegt veicamās darbības mērķus, proti noteikt ierobežojumus bīstamu vielu izmantošanai elektriskās un elektroniskās iekārtās, un tā kā tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, ņemot vērā problēmas apjomu un tās saistību ar citiem Kopienas tiesību aktiem par atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu un kopēju interešu jomām, piemēram, cilvēku veselības aizsardzība, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

√ Priekšmets ∏ Mērķi

Šīs direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz bīstamu vielu izmantošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās un

ð Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, ï lai veicinātu cilvēku veselības aizsardzību un videi nekaitīgu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerāciju un apglabāšanu.

2. pants

Darbības joma

1. Neskarot 6. pantu, šŠī direktīva attiecas uz elektriskām un elektroniskām iekārtām, kas ietilpst Direktīvas Nr. 2002/96/EK (EEIA) IA pielikumā izklāstītajās 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. kategorijās, ð kā noteikts II pielikumā ï kā arī uz elektriskām spuldzēm un gaismekļiem mājsaimniecībās.

ê2002/95/EK

ðjauns

2. Šī direktīva jāpiemēro, neskarot Kopienas tiesību aktu ð prasības par ï drošību un veselību aizsardzības prasībām, ð un ķīmiskām vielām, jo īpaši Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kā arī ï un īpašos Kopienas tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu.

3. Šī direktīva neattiecas uz: rezerves detaļām to elektrisko un elektronisko iekārtu remontam vai atkārtotai izmantošanai, kas laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija.

2. ðiekārtām, kas vajadzīgas dalībvalstu drošības pamatinterešu aizsardzībai, tostarp ieročiem, munīciju un militāro aprīkojumu, kas paredzēts īpašiem militāriem nolūkiem; ï

3. ðiekārtām, kas īpaši veidotas kā daļa cita tipa iekārtai, kura neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, un kura var veikt savas funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas; ï

4. ðiekārtu, kuru nav paredzēts laist tirgū kā atsevišķu funkcionālu vai komerciālu vienību. ï

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a) “elektriskas un elektroniskas iekārtas” vai ð (turpmāk ï ð “EEI”) ï nozīmē tās iekārtas, kas ir atkarīgas no elektriskās strāvas vai elektromagnētiskajiem laukiem, lai pienācīgi darbotos, un tās iekārtas šādas strāvas un šādu lauku ražošanai, pārsūtīšanai un mērīšanai kas ietilpst Direktīvas 2002/96/EK IA pielikumā noteiktajās kategorijās, un kas paredzētas pielietošanai ar nominālo spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltus attiecībā uz maiņstrāvu un 1500 voltus attiecībā uz līdzstrāvu;

b) “ražotājs” nozīmē jebkuru personu, kura, neatkarīgi no pielietojamā pārdošanas paņēmiena, ieskaitot distances saziņas līdzekļus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EK (1997. gada 20. maijs) par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem[25]:

(i) ražo un ar savu personīgo firmas zīmi pārdod elektriskās un elektroniskās iekārtas;

(ii) ar savu personīgo firmas zīmi pārdod tālāk iekārtas, ko ražojuši citi piegādātāji, tālākpārdevēju neuzskatot par “ražotāju”, ja ražotāja firmas zīme ir uz iekārtas, kā paredzēts i) daļā; vai

(iii) importē vai eksportē elektriskās un elektroniskās iekārtas dalībvalstī, veicot uzņēmējdarbību.

To, kas ekskluzīvi nodrošina finansēšanu saskaņā ar jebkādu finansēšanas nolīgumu vai atbilstoši tam, neuzskata par “ražotāju”, izņemot ja tas arī rīkojas kā ražotājs i) līdz iii) daļas nozīmē.

òjauns

b) "ražotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo EEI vai kas veido vai ražo EEI ar savu vārdu vai preču zīmi;

c) "izplatītājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, izņemot ražotāju vai importētāju, kas dara EEI pieejamu tirgū;

d) "importētājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un kas dara EEI no trešās valsts pieejamu Kopienas tirgū;

e) "darīt pieejamu tirgū" nozīmē EEI piegādi izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Kopienas tirgū komerciālām darbībām par maksu vai bez maksas;

f) "laist tirgū" nozīmē EEI pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas tirgū;

g) "harmonizētais standarts" ir standarts, ko, pamatojoties uz Komisijas pieprasījumu, saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 6. pantu ir pieņēmusi kāda no Eiropas standartizācijas struktūrām, kas uzskaitītas Direktīvas 98/34/EK I pielikumā;

h) "pilnvarotais pārstāvis" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

(i) "CE zīme" ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka produkts atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Kopienas saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu;

j) "atbilstības novērtēšana" ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas minētās direktīvas prasības saistībā ar EEI;

k) "tirgus uzraudzība" ir valsts iestāžu veiktās darbības un pasākumi, lai nodrošinātu EEI atbilstību šajā direktīvā izklāstītajām prasībām un ka netiek apdraudēts veselības, drošības vai jebkurš cits sabiedrības interešu aizsardzības aspekts;

l) "homogēns materiāls" ir pilnīgi vienāda sastāva materiāls, ko mehāniski nevar sadalīt citos materiālos; tas nozīmē to, ka principā materiālus nevar sadalīt tādu mehānisku procesu rezultātā, kā atskrūvēšana, sagriešana, sadrupināšana, slīpēšana un izmantojot abrazīvās metodes;

m) "medicīnas ierīce" ir medicīnas ierīce Direktīvas 93/42/EK 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

n) "medicīnas ierīce in vitro diagnostikā" ir medicīnas ierīce Direktīvas 98/79/EK 1. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

o) "aktīva implantējama medicīnas ierīce" ir jebkura aktīva implantējama medicīnas ierīce Direktīvas 90/385/EEK 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē;

p) "rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumenti" ir monitoringa un kontroles instrumenti, kas paredzēti tikai rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām.

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

4. pants

Profilakse

1. Dalībvalstis nodrošina, ka no 2006. gada 1. jūlija jaunās elektriskās un elektroniskās iekārtas √ EEI ∏, ð tostarp rezerves daļas to remontam vai to atkārtotai izmantošanai, ï kas laistas tirgū, nesatur ð IV pielikumā uzskaitītās vielas ï. svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, sešvērtīgo hromu, polibromdifenilu (PBB) vai polibromētu difenilēteri (PBDE). Valstu pasākumi, kas ierobežo vai aizliedz šo vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, un kas pieņemti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem pirms šīs direktīvas pieņemšanas, var tikt saglabāti līdz 2006. gada 1. jūlijam.

ê 2002/95/EK, pielikuma 29. punkts

ðjauns

2. Saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu ð šo direktīvu ï tiek noteikta svina, dzīvsudraba, sešvērtīgā hroma, polibrombifenila (PBB) un polibromēta difenilētera (PBDE) pieļaujamā maksimālā koncentrācijas vērtība 0,1% apmērā ð homogēnu materiālu masā, kā norādīts IV pielikumā. ï un kadmija maksimālā koncentrācijas vērtība 0,01 % apmērā no viendabīgu materiālu svara

òjauns

3. Šā panta 1. punktu piemēro medicīnas ierīcēm un monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2014. gada 1. janvāra, medicīnas ierīcēm in vitro diagnostikā, kas laistas tirgū no 2016. gada 1. janvāra, un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū no 2017. gada 1. janvāra.

4. Šā panta pirmais punkts neattiecas uz rezerves detaļām, kas paredzētas turpmāk minēto iekārtu remontam vai atkārtotai izmantošanai:

a) EEI, kas laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija;

b) medicīnas ierīcēs, kas laistas tirgū pirms 2014. gada 1. janvāra;

c) medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikā, kas laistas tirgū pirms 2016. gada 1. janvāra;

d) monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2014. gada 1. janvāra;

e) rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2017. gada 1. janvāra;

f) EEI, par kurām saņemts atbrīvojums un tika laista tirgū kamēr minētais atbrīvojums vēl bija spēkā.

5. Šā panta 1. punkts neattiecas uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm. Līdz 2020. gadam Komisija pārskata aktīvo implantējamo medicīnas ierīču izslēgšanu, lai ierosinātu to iekļaušanu direktīvas darbības jomā.

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

26. Šā panta 1. punkts neattiecas uz II ð V un VI ï pielikumā minētajiem izmantošanas veidiem.

3. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome, līdzko kļūst pieejami zinātniski pierādījumi, saskaņā ar ķimikāliju politikas principiem, kas noteikti Eiropas Savienības Sestajā vides rīcības programmā, lemj par bīstamo vielu aizliegšanu un par to aizvietošanu ar videi nekaitīgākām alternatīvām, kas nodrošina vismaz tādu pašu patērētāju aizsardzības līmeni.

òjauns

7. Ja vielu lietošana un jo īpaši to vielu, kas uzskaitītas III pielikumā, rada tik nepieļaujamu risku cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, ka tas jārisina Kopienas mērogā, IV pielikuma aizliegto vielu sarakstu pārskata, izmantojot metodoloģiju, kuras pamatā ir Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. līdz 72. pantā izklāstītais process. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

5. pants

√ Pielikumu ∏ pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai

ê2008/35/EK, 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts (pielāgots)

ðjauns

ð 1. Lai pielāgotu pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai, Komisija pieņem šādus pasākumus: ï

1.( a) Veic veic jebkādus √ vajadzīgos ∏ grozījumus, kas, lai pielāgotu pielikumu zinātnes un tehnikas attīstībai, vajadzīgi šādos nolūkos: , lai ð II ï pielikumā;

a) pēc vajadzības, to maksimālo koncentrācijas vērtību ieviešanai, līdz kurām elektrisko un elektronisko iekārtu konkrētajos materiālos vai detaļās pieļaujama 4. panta 1. punktā minēto vielu klātbūtne;

b) ð iekļauj ï elektrisko un elektronisko iekārtu √ EEI ∏ materiālus un detaļas atbrīvošanai no 4. panta 1. punkta prasībām, ð V un VI pielikumā, ja ir izpildīts kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem: ï

- to likvidēšana vai aizvietošana, izmantojot √ konstrukcijas ∏ izmaiņas vai tādus materiālus un tādas detaļas, kurām nevajag nevienu no 4. panta 1. punktā minētajiem materiāliem vai vielām, √ zinātniski vai tehniski ∏ nav realizējama;

- ð aizstājēju pieejamība un ticamība netiek garantēta; ï

- aizvietošanas radītā negatīva ietekme attiecībā uz vidi, veselību, patērētāju drošību vai ð uz sociālekonomisko situāciju ï var atsvērt tās radītos ieguvumus attiecībā uz vidi, veselību, patērētāju drošību un/vai ð uz sociālekonomisko situāciju ï;

c) katra pielikuma atbrīvojuma pārskatīšanai vismaz reizi katros četros gados vai četrus gadus pēc tam, kad sarakstam pievienots punkts ar mērķi apsvērt elektrisko un elektronisko iekārtu materiālu un detaļu dzēšanu no pielikuma, ja to likvidēšana vai aizvietošana, izmantojot plānojuma izmaiņas vai materiālus un detaļas, kam nav vajadzīgi 4. panta 1. punktā minētie materiāli vai vielas, ir tehniski vai zinātniski iespējama ar nosacījumu, ka aizvietošanas radītā negatīvā ietekme uz vidi, veselību un/vai patērētāju drošību neatsver iespējamos tās radītos ieguvumus attiecībā uz vidi, veselību un/vai patērētāju drošību.

ê2008/35/EK, 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

òjauns

c) svītro EEI materiālus un detaļas no V un VI pielikuma, ja b) punktā minētie nosacījumi vairs netiek pildīti.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, ir spēkā vismaz četrus gadus un to var atjaunot. Komisija noteiktā laikā lemj par jebkura pieteikuma atjaunošanu, kas iesniegts vēlākais 18 mēnešus kamēr atbrīvojums ir spēkā.

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

32. Pirms pielikums ð pielikumi ï tiek grozītsi atbilstoši 1.punktam, Komisija, cita starpā, apspriežas ar elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem, pārstrādātājiem, apstrādes darbu veicējiem, vides aizsardzības organizācijām un darbinieku un patērētāju savienībām. Atsauksmes nosūta 7. panta 1. punktā minētajai komitejai. Komisija par saņemto informāciju sniedz ziņojumu.

ð 4. Kamēr materiāli vai detaļas ir iekļautas šīs direktīvas V un VI pielikumā, pamatojoties uz šīs direktīvas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, uzskata, ka uz minētajiem pieteikumiem neattiecas licencēšanas prasības, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 2. punktā. ï

òjauns

6. pants Īstenošanas pasākumi

Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz:

- pieteikumiem par atbrīvojumiem, tostarp informācijas formātu un veidiem, kad iesniedz minētos pieteikumus, iekļaujot alternatīvu analīzi un ja ir pieejamas atbilstošas alternatīvas, aizstāšanas plānus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006;

- atbilstību maksimāli pieļaujamajām koncentrācijas vērtībām, kas minētas 4. panta 2. punktā;

- 5. panta 2. punkta īstenošanu, ņemot vērā to, ka uzņēmējiem ir vajadzīga juridiskā noteiktība, jo Komisijas lēmums par atbrīvojumiem vēl nav pieņemts.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

ê2002/95/EK

6. pants

Pārskatīšana

Komisija līdz 2005. gada 13. februārim pārskata šajā direktīvā paredzētos pasākumus, lai vajadzības gadījumā ņemtu vērā jaunus zinātniskus pierādījumus.

Līdz minētajam datumam Komisija stāda priekšā priekšlikumus attiecībā uz to iekārtu iekļaušanu šīs direktīvas darbības jomā, kas ietilpst Direktīvas 2002/96/EK (EEIA) IA pielikumā noteiktajā 8. un 9. kategorijā.

Komisija arī pēta vajadzību pielāgot 4. panta 1. punktā noteikto vielu sarakstu, pamatojoties uz zinātniskiem faktiem un ņemot vērā piesardzības principu, un attiecīgos gadījumos iesniedz priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecībā uz šādiem pielāgojumiem.

Īpašu uzmanību pārskatīšanas laikā velta elektriskajās un elektroniskajās iekārtās izmantojamo bīstamo vielu un materiālu ietekmei uz vidi un uz cilvēku veselību. Komisija pēta šādu vielu un materiālu aizstāšanas īstenošanas iespējas un attiecīgos gadījumos iesniedz priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei, lai paplašinātu 4. panta darbības jomu

òjauns

7. pants

Ražotāju pienākumi

1. Laižot savus produktus tirgū, ražotāji nodrošina, lai tie ir izveidoti un saražoti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas 4. pantā.

2. Ražotāji sagatavo vajadzīgo tehnisko dokumentāciju un veic vai ir veikuši iekšējās ražošanas kontroles procedūru, kas izklāstīta Lēmuma Nr. 768/2008/EK II pielikuma A modulī.

Ja šī procedūra ir apliecinājusi, ka EEI atbilst piemērojamajām prasībām, ražotāji sagatavo EK atbilstības deklarāciju un piestiprina CE atbilstības zīmi.

3. Ražotāji desmit gadus pēc EEI laišanas tirgū saglabā tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju.

4. Ražotāji nodrošina, ka pastāv procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā ražojuma konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas harmonizētajos standartos vai tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta EEI atbilstība.

5. Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar ražojuma radīto apdraudējumu, ražotāji patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic tirgoto EEI paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu EEI un atsauktu ražojumu reģistrāciju, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

6. Ražotāji nodrošina to, ka uz to EEI ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja EEI izmērs vai raksturs to neatļauj, ka vajadzīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai EEI pievienotajā dokumentā.

7. Ražotāji uz EEI norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai EEI pievienotajā dokumentā. Norādītā adrese ir viens kontaktpunkts, kuru izmantojot, var sazināties ar ražotāju.

8. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka EEI, kuras tie ir laiduši tirgū, nav saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu EEI atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu tās no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja EEI rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9. Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt EEI, kuras viņi laiduši tirgū.

8. pants Pilnvarotie pārstāvji

1. Ražotāji ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 7. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

2. Pilnvarotie pārstāvji veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru pilnvarotajam pārstāvim atļauj veikt vismaz šādus pienākumus:

a) glabāt desmit gadus EK atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

b) pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniedz šai iestādei visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību;

c) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt EEI, uz kurām attiecas viņu pilnvaras.

9. pants

Importētāju pienākumi

1. Importētāji laiž Kopienas tirgū tikai attiecīgajām prasībām atbilstīgus ražojumus.

2. Pirms EEI laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka EEI ir CE zīme un tām ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, un ka ražotājs ir izpildījis 7. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka EEI neatbilst 4. panta noteikumiem, viņš nelaiž to tirgū līdz brīdim, kad ir panākta EEI atbilstība. Turklāt, ja EEI rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3. Importētāji uz EEI norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iesaiņojuma vai EEI pievienotajā dokumentā.

4. Importētāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par EEI, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu tās atbilstību prasībām, kas noteiktas 4. pantā.

5. Kad to uzskata par atbilstīgu EEI radītā apdraudējuma dēļ, importētāji patērētāju veselības un drošības aizsardzībai veic tirgoto EEI paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu EEI un atsauktu EEI reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

6. Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka EEI, kuru tie ir laiduši tirgū, nav saskaņā ar šo direktīvu, nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu EEI atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai tās izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja EEI rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Importētāji 10 gadus glabā EK atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

8. Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji šai iestādei saprotamā valodā sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko var radīt EEI, kuras viņi laiduši tirgū.

10. pants Izplatītāju pienākumi

1. Darot EEI pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās prasības.

2. Pirms EEI tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai EEI ir CE zīme, vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti valodā, kas saprotama patērētājiem un citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā EEI ir padarīts pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojis 7. panta 5. un 6. punktā un 9. panta 3. punktā noteiktās prasības.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka EEI neatbilst 4. panta noteikumiem, viņš nelaiž EEI tirgū līdz brīdim, kad ir panākta EEI atbilstība. Turklāt, ja EEI rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

3. Izplatītāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par EEI, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu tās atbilstību prasībām, kas noteiktas 4. pantā.

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka EEI, kuru tie ir laiduši tirgū, nav saskaņā ar šo direktīvu, pārliecinās, ka tiek veikti nepieciešamie koriģējošie pasākumi, lai panāktu tās EEI atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai tās izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja EEI rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi EEI darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5. Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu EEI atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai izvairītos no apdraudējuma, ko rada EEI, kuras viņi darījuši pieejamus tirgū.

11. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Importētāju vai izplatītāju šīs direktīvas vajadzībām uzskata par ražotāju, un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 7. pantu, ja viņš laiž tirgū EEI ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina EEI tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību piemērojamajām prasībām.

12. pants

Uzņēmēju identifikācija

Uzņēmēji desmit gadus pēc pieprasījuma tirgus uzraudzības iestādēm identificē:

a) jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis EEI;

b) jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādājuši EEI.

13. pants

EK atbilstības deklarācija

1. EK atbilstības deklarācija norāda, ka ir pierādīta atbilstība 4. pantā noteiktajām prasībām.

2. EK atbilstības deklarācijas struktūrai ir paraugs, kurā ietilpst elementi, kas minēti VII pielikumā, un to atjaunina.

3. Sastādot EK atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par EEI atbilstību.

14. pants

CE zīmes vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecina vispārējos principus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

15. pants

CE zīmes piestiprināšanas noteikumi un nosacījumi

1. CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek EEI vai iekļauj tās datu plāksnē. Ja EEI īpatnību dēļ tas nav iespējams vai attaisnojams, zīmi uzliek uz iepakojuma un norāda pavaddokumentos, ja šādi dokumenti paredzēti attiecīgajos tiesību aktos.

2. CE zīmi uzliek pirms EEI laišanas tirgū. Tai var sekot piktogramma vai cita zīme, kas norāda uz kādu īpašu apdraudējumu vai izmantojumu.

3. CE zīmei seko paziņotās struktūras identifikācijas numurs, ja šī struktūra piedalās ražošanas kontroles posmā.

Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati struktūra, vai pēc tās norādījuma to uzliek ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

4. Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes režīma pareizu piemērošanu, un atbilstīgi rīkojas zīmes neatbilstīgas lietošanas gadījumā. Dalībvalstis arī paredz sankcijas par pārkāpumiem, tostarp kriminālsodus par nopietniem pārkāpumiem. Šādām sankcijām jābūt samērīgām ar pārkāpuma smagumu un jābūt efektīvam līdzeklim, lai atturētu no zīmes neatbilstīgas izmantošanas.

16. pants

Pieņēmums par atbilstību

Dalībvalstis pieņem elektriskās un elektroniskās iekārtas ar CE zīmi par atbilstīgām šai direktīvai.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kurām veikti testi un mērījumi saskaņā ar harmonizētajiem standartiem, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī , uzskata par atbilstīgām ar visām attiecīgajām prasībām šajā direktīvā, uz kuru šādi standarti attiecas.

òjauns

17. pants

Tirgus uzraudzība un EEI ievešanas kontrole Kopienas tirgū

Dalībvalstis veic tirgus uzraudzības pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15.–29. pantu.

ê2008/35/EK 1 panta 2. punkts (pielāgots)

18 7. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar 18. pantu Padomes un Eiropas Parlamenta √ 2006. gada 5. aprīļa ∏ Direktīvā 2006/12/EK 75/442/EEK (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem[26].

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

ê2002/95/EK (pielāgots)

198. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas piemērojamas to valstu noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Tādā veidā noteiktām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

√ Dalībvalstis paredz sankcijas, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju izpildi. Paredzētajām sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus minētos noteikumus vēlākais līdz 12. pantā norādītajai dienai, un nekavējoties dara tai zināmus visus turpmākos noteikumu grozījumus. ∏

209. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas nepieciešami, lai līdz 2004. gada 13. februārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

ê .

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [18 mēneši pēc šīs direktīvas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no […].

ê2002/95/EK (pielāgots)

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus √ noteikumus ∏, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces √ Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces ∏ .

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to pieņemto normatīvo un administratīvo aktu noteikumus,√ savu tiesību aktu galvenos noteikumus ∏ , ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

ê .

21. pants

Atcelšana

Direktīvu 2002/95/EK, kas grozīta ar VIII pielikuma A daļā minētajiem tiesību aktiem, atceļ nākamajā dienā pēc datuma, kas minēts 20. panta 1. punkta pirmajā daļā, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VIII pielikuma B daļā norādītās direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atceltajiem tiesību aktiem uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu IX pielikumā.

ê2002/95/EK (pielāgots)

ðjauns

2210. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā √ 20. dienā ∏ pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

2311. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

òjauns

I PIELIKUMS

Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, uz ko attiecas šī direktīva.

1. Lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas

2. Mazgabarīta mājsaimniecības iekārtas

3. IT un sakaru iekārtas

4. Patērētāju iekārtas

5. Apgaismes iekārtas

6. Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus) Rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums

8. Medicīnas ierīces

9. Monitoringa un kontroles instrumenti, tostarp rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumenti

10. Automātiskie dozatori

II PIELIKUMS

Saistošs tādu ražojumu saraksts, kuri atbilst I pielikumā uzskaitītajām kategorijām:

1. Lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas, tostarp

veļas mazgājamās mašīnas

veļas žāvējamās mašīnas

trauku mazgāšanas mašīnas

lielgabarīta mājsaimniecības ierīces, kuras izmanto pārtikas dzesēšanā, saglabāšanā un glabāšanā, piemēram:

lielgabarīta ierīces dzesēšanas ierīces, ledusskapji, saldētavas

lielgabarīta mājsaimniecības iekārtas, kuras izmanto pārtikas kulinārai apstrādei un citai pārtikas pārstrādei, piemēram:

virtuves, elektriskās cepeškrāsnis, elektriskās plītiņas

mikroviļņu krāsnis

lielgabarīta preces telpu, gultu un sēdēšanai paredzētu mēbeļu apsildīšanai, piemēram:

elektriskās sildīšanas ierīces, elektriskie radiatori

ventilācijas, nosūcēji ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas, piemēram:

elektriskie ventilatori

gaisa kondicionēšanas ierīces

2. Mazgabarīta mājsaimniecības iekārtas, tostarp

tīrīšanas ierīces, piemēram, putekļsūcēji, elektriskās sukas

ierīces, ko izmanto šūšanai, adīšanai, aušanai un citai tekstilmateriālu pārstrādei

gludekļi un citas ierīces gludināšanai, rullēšanai un citai apģērbu kopšanai

tosteri

fritēšanas ierīces

dzirnaviņas, kafijas automāti un iekārtas kārbu vai iepakojumu atvēršanai vai hermētiskai slēgšanai

elektriskie naži

matu griešanas, matu žāvēšanas, zobu tīrīšanas, skūšanās, masāžas un citas ķermeņa kopšanas ierīces

pulksteņi, rokas pulksteņi un iekārtas laika mērīšanai, rādīšanai vai reģistrēšanai

svari

3. IT un sakaru iekārtas, tostarp

Ražojumi un iekārtas informācijas vākšanai, glabāšanai, pārstrādei, noformēšanai vai pārraidīšanai elektroniskā veidā, piemēram: centralizēta datu apstrāde (lieldators, minidators, printeri) un personālā datortehnika (personālie datori (tostarp centrālais procesors, pele, ekrāns un klaviatūra), klēpjdatori (tostarp centrālais procesors, pele, ekrāns un klaviatūra), piezīmjdatori, elektroniskās piezīmju grāmatiņas, printeri, kopēšanas iekārtas, elektriskās un elektroniskās rakstāmmašīnas, kabatas un galda elektroniskās skaitļošanas mašīnas (kalkulatori).

Ražojumi vai iekārtas skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraidīšanai, izmantojot telesakarus, piemēram, lietotāja termināļi un sistēmas, faksa aparāti, teleteksti, telefoni, maksas taksofons, bezvadu telefoni, mobilie telefoni, automātisko atbildētāju sistēmas.

4. Patērētāju iekārtas, tostarp ražojumi vai iekārtas skaņas vai attēlu, tai skaitā signālu ierakstīšanai vai reproducēšanai, vai citas skaņu un attēlu izplatīšanas tehnoloģijas, izņemot telesakarus, piemēram, radioaparāti, televizori, videokameras, videomagnetafoni, augstas precizitātes magnetofoni, audiopastiprinātāji, mūzikas instrumenti (izņemot baznīcas ērģeles).

5. Apgaismes iekārtas, tostarp

Apgaismojums vai iekārtas apgaismošanai vai gaismas kontrolei, piemēram, luminiscences lampas, taisnās luminiscences lampas, kompaktās luminiscences lampas, augstas intensitātes gāzizlādes lampas, to skaitā augstspiediena nātrija lampas un metālu halogenīdu lampas, zemspiediena nātrija lampas

6. Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus), tostarp

urbji

zāģi

šujmašīnas

iekārtas virpošanai, frēzēšanai, slīpēšanai, slīpēšanai, zāģēšanai, griešanai, lokšņu griešanai, urbšanas, caurumošanai, štancēšanai, locīšanai, liekšanai vai tamlīdzīgas koka, metāla un citu materiālu apstrādes iekārtas

kniedēšanas, naglošanas vai skrūvēšanas instrumenti vai kniežu, naglu, skrūvju izņemšanas instrumenti un tiem līdzīgi instrumenti

instrumenti metināšanai, lodēšanai vai tiem līdzīgi instrumenti

Šķidrumu vai gāzveida vielu smidzināšanas, disperģēšanas, izkliedēšanas iekārtas vai cita veida apstrādes iekārta

pļaušanas vai citu dārza darba rīki

7. Rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, tostarp

elektrisko vilcienu vai autosacīkšu komplekti

rokā turamas videospēļu vadības pultis

videospēles

skaitļotāji velosipēdistiem, nirējiem, skrējējiem, airētājiem u.c.

sporta aprīkojums ar elektriskām vai elektroniskām sastāvdaļām

naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu automāti

8. Medicīnas ierīces:

– elektriskās iekārtas, kas ietilpst Direktīvas 93/42/EEK darbības jomā;

– elektriskās iekārtas, kas ietilpst Direktīvas 98/79/EK darbības jomā.

9. Monitoringa un kontroles instrumenti, tostarp

dūmu detektori

apkures regulatori

termostati

mērīšanas, svēršanas vai regulēšanas ierīces mājsaimniecībām vai laboratorijām

rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumenti

10. Automātiskie dozatori, tostarp visas ierīces, kas automātiski izsniedz visa veida ražojumus, piemēram, karsto dzērienu tirdzniecības automāti, karsto vai auksto dzērienu pudeļu vai skārdeņu tirdzniecības automāti, cietu produktu tirdzniecības automāti, bankomāti.

III PIELIKUMS: Vielas, kas minētas 4. panta 7. punktā

1. Heksabromciklododekāns (HBCDD)

2. bis-(2-Etilheksil)ftalāts (DEHP)

3. Butilbenzilftalāts (BBF),

4. Dibutilftalāts (DBP)

IV PIELIKUMS Aizliegtās vielas, kas minētas 4. panta 7. punktā, un maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vērtības, ko nosaka homogēnu materiālu masā

Svins (0,1 %)

Dzīvsudrabs (0,1 %)

Kadmijs (0,01 %)

Sešvērtīgs hroms (0,1 %)

Polibrombifenili (PBB) (0,1%)

Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1%)

ê2005/717/EK vienīgais pants un pielikuma 1. punkts (pielāgots)

VII PIELIKUMS

Svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibrombifenilu (PBB) vai polibromdifenilēteru (PBDE) Lietojumi, √ kam nepiemēro 4. panta 1. punktā minēto aizliegumu ∏

ê2002/95/EK

1. Dzīvsudrabs kompaktās dienasgaismas lampās, nepārsniedzot 5 mg uz vienu lampu.

2. Dzīvsudrabs taisnas formas dienasgaismas lampās, kas paredzētas vispārējiem mērķiem, nepārsniedzot šādus lielumus:

— halofosfāts | 10 mg |

— trifosfāts ar normālu ekspluatācijas laiku | 5 mg |

— trifosfāts ar ilgu ekspluatācijas laiku | 8 mg. |

3. Dzīvsudrabs taisnas formas dienasgaismas lampās, kas paredzētas īpašiem mērķiem.

4. Dzīvsudrabs citās lampās, kas nav atsevišķi minētas šajā pielikumā.

5. Svins katoda staru lampas stiklā, elektroniskās detaļās un luminiscences spuldzēs.

6. Svins kā leģētājs elements tēraudā, kas satur līdz 0,35 % svina masas, alumīnijā, kas satur līdz 0,4 % svina masas, un tāda vara sakausējuma veidā, kas satur līdz 4 % svina masas.

ê2005/747/EK 1. pants un 1. pielikums

- 7. Svins lodmetālos, kam raksturīga augsta kušanas temperatūra (t.i., leģēta svina sakausējumi, kas satur svinu 85 % masas vai vairāk),

- svins lodmetālos serveriem, uzkrāšanas un datu masīvu atmiņas sistēmām, tīkla infrastruktūras komutācijas, signalizācijas un pārraides iekārtām, kā arī tīkla pārvaldībai telekomunikāciju jomā,

- svins elektronikas keramiskās daļās (piemēram, elektroniskās piezo ierīcēs).

ê2005/747/EK 1. pants un 2. pielikums

8. Kadmijs un tā ķīmiskie savienojumi elektrības kontaktos, kā arī pārklāšana ar kadmiju, izņemot tādai izmantošanai, kas aizliegta saskaņā ar Direktīvu 91/338/EEK[27], ar ko groza Direktīvu 76/769/EEK[28] par dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem.

ê2002/95/EK

9. Sešvērtīgais hroms absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda pretkorozijas aizsardzībai.

ê2005/717/EK vienīgais pants un 2. pielikums, EKT spriedums (vienotās lietas C-14/06 un C-295/06) (pielāgots)

9a. 9.a Dekabromdifenilēteris polimēru lietojumos.

ê2005/717/EK vienīgais pants un 3. pielikums

109b. Svins svina/bronzas gultņu ieliktņos un buksēs.

ê2002/95/EK (pielāgots)

10. Ievērojot 7. panta 2. punktā minēto procedūru, Komisija vērtē šādus pielietojumus:

- deka–BDE,

- dzīvsudrabu taisnas formas dienasgaismas lampās, kas paredzētas īpašiem mērķiem,

- svinu lodmetālos serveriem, uzglabāšanas sistēmās un datu masīvu uzglabāšanas sistēmās, tīkla infrastruktūras iekārtās komutācijai, signalizēšanai, pārraide un arī tīkla vadībai attiecībā uz telekomunikācijām (lai noteiktu konkrētu termiņu šim atbrīvojumam), un

- spuldzēs,

prioritāri, lai pēc iespējas drīz noteiktu, vai šie punkti attiecīgi jāgroza.

ê2005/747/EK 1. pants un 3. pielikums

11. Svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās.

12. Svins kā pārklājuma materiāls c-moduļa gredzena siltumvadītspējai.

13. Svins un kadmijs optiskajā stiklā un stikla filtros.

14. Svins lodmetālos, kas satur vairāk nekā divus elementus, tādiem kontaktkājiņu un mikropocesoru pakotņu savienojumiem, kuros svina saturs ir vairāk nekā 80 % un mazāk nekā 85 % no svara.

15. Svins lodmetālos stabilu elektronisko sakaru izveidei starp pusvadītāja mikroshēmu un datu nesēju integrētajos Flip-Chip pakotnēs.

ê2006/310/EK 1. pants un pielikums

16. Svins taisnās kvēlspuldžu caurulēs ar silikāta pārklājumu.

17. Svina halogenīds kā izstarotājs augstas intensitātes gāzizlādes (HID) lampās, kuras izmanto profesionālajā reprogrāfijā.

18. Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (1 % svina pēc svara vai mazāk) gāzizlādes lampās, ja tās izmanto kā sauļošanās lampas, kas satur tādus fosforus kā BSP (BaSi2O5:Pb), un ja tās izmanto diazodrukas reprogrāfijā, litogrāfijā, kukaiņu ķērājos, fotoķīmiskos un ārstnieciskos procesos kā specializētas lampas, kas satur tādus fosforus kā SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

19. Svins ar PbBiSn-Hg un PbInSn-Hg īpašos savienojumos kā galvenais amalgams un ar PbSn-Hg kā papildu amalgams ļoti kompaktās enerģijas taupīšanas lampās (ESL).

20. Svina oksīds stiklā, ko izmanto, lai sasaistītu priekšējo un aizmugurējo slāni plakanās dienasgaismas spuldzēs, kuras izmanto šķidro kristālu ekrānos (LCD).

ê2006/691/EK 1. pants un pielikums

21. Svins un kadmijs emaljās, ko izmanto uz borsilikāta stikla izstrādājumiem.

22. Svins piemaisījumu veidā Faradeja efekta fāzgriezējiem no dzelzs-retzemju elementu granāta, ko izmanto šķiedru optikas sakaru sistēmās.

23. Svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli 0,65 mm vai mazāku un ar NiFe svina skavu, un svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli 0,65 mm vai mazāku un ar vara svina skavu.

24. Svins lodalvu sastāvā, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai.

25. Svina oksīds plazmas displeju paneļos (PDP) un virsmas vadāmības elektronu emitera displejos (SED), kurus izmanto kā konstrukcijas elementus; īpaši stikla priekšējā un aizmugurējā dielektriskajā slānī, kopnes elektrodā, blekstripā, adreselektrodā, absorbējošajā ekrānā, stiklkeramikas lodēšanas materiālā, stiklkeramikas gredzenā, kā arī trafaretspiedes pastās.

26. Svina oksīds ultravioleto staru lampu kolbu stiklā.

27. Svina sakausējumi kā lodmetāls pārveidotājos, ko izmanto lieljaudas skaļruņos (kuri paredzēti vairāku stundu ilgai darbībai ar skaņas spiediena akustisko jaudu 125 dB un augstāku).

ê2006/692/EK 1. pants (pielāgots)

28. Sešvērtīgais hroms nekrāsotu metāla lokšņu un stiprinājumu korozijas aizsargpārklājumos, kā arī elektromagnētisko traucējumu ekranēšanai iekārtās, kas atbilst Direktīvā 2002/96/EK noteiktajai trešajai kategorijai (IT un sakaru iekārtas). Atbrīvojumu piešķir līdz 2007. gada 1. jūlijam.

ê2006/690/EK 1. pants

29. Svins tāda kristāla stikla sastāvā, kam apraksts dots Padomes Direktīvas 69/493/EEK[29] I pielikumā (1., 2., 3. un 4. kategorija).

ê2005/618/EK 1. pants (pielāgots)

Saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu tiek noteikta svina, dzīvsudraba, sešvērtīgā hroma, polibrombifenila (PBB) un polibromēta difenilētera (PBDE) maksimālā koncentrācijas vērtība 0,1 % apmērā no viendabīgu materiālu svara un kadmija maksimālā koncentrācijas vērtība 0,01 % apmērā no viendabīgu materiālu svara.

ê2008/385/EK 1. pants un pielikums

30. Kadmija sakausējumi elektriski/mehāniski lodētiem savienojumiem ar elektriskajiem vadītājiem, kuri atrodas tieši uz tinumiem skaņas pārveidotājos, kurus izmanto lieljaudas skaļruņos ar skaņas spiediena līmeni 100 dB (A) un vairāk.

31. Svins lodalvu sastāvā plakanās, dzīvsudrabu nesaturošās, dienasgaismas spuldzēs (kuras izmanto, piemēram, šķidro kristālu ekrānos, dizainā vai rūpnieciskajā apgaismē).

32. Svina oksīds stiklkeramikas lodēšanas materiālos, kurus izmanto argona un kriptona lāzera spuldžu montāžā.

òjauns

VI PIELIKUMS

Lietojumi, kam nepiemēro 4. panta 1. punktā minēto aizliegumu attiecībā uz 8. un 9. kategoriju

Iekārtas, ko izmanto jonizējošā starojuma noteikšanai

1 Svins, kadmijs un dzīvsudrabs jonizējošā starojuma detektoros

2 Svina gultņi rengentlampās

3 Svins elektromagnētiskā starojuma pastiprināšanas ierīcēs: mikrokanālu plate un kapilārplate

4 Svins rengentlampu stikla fritēs un attēla pastiprinātājos un svins stikla frites saistvielā, kas paredzēta gāzes lāzeru un vakuumlampu savienošanai, lai pārveidotu elektromagnētisko starojumu elektronos.

5 Svins aizsargekrānos pret jonizējošo starojumu

6 Svins testa objektos, ko izmanto rentgenstarojuma jomā

7 Svins stearāta kristālos, ko izmanto rentgenstaru difrakcijā

8 Radioaktīva kadmija izotopa avots pārnēsājamos rengentstaru fluorescences spektometros

Sensori, detektori un elektrodi (plus 1. punkts)

1a Svins un kadmijs jonu selektīvajos elektrodos, tostarp stikla korpuss pH elektrodiem

1.b Svina anodi elektroķīmiskajos skābekļa sensoros

1.c Svins, kadmijs un dzīvsudrabs infrasarkanā starojuma detektoros

1.d Dzīvsudrabs standartelektrodos: dzīvsudraba hlorīds ar zemu hlora saturu, dzīvsudraba sulfāts un dzīvsudraba oksīds

Citi

9 Kadmijs hēlija-kadmija lāzeros

10 Svins un kadmijs lampās, ko izmanto atomabsorbcijas spektroskopijā

11 Svina sakausējumi kā supravadītājs un siltumvadītājs magnētiskās rezonanses attēlu iegūšanas ierīcē (MRI)

12 Svins un kadmijs supravadītāja materiālos, kas ir metāla stiprinājumos MRI un SQUID detektoros

13 Svins atsvaros

14 Svins monokristālu pjezoelektriskajos materiālos, kas paredzēti ultraskaņas devējiem

15 Svins lodalvu sastāvā, ko izmanto ultraskaņas devēju stiprinājumos

16 Dzīvsudrabs mērtiltos ar augstas precizitātes kapacitīvo pretestību un zuduma koeficientu un augstfrekvences RF slēdžos un relejos, kas ir monitoringa un kontroles instrumentos, kuros dzīvsudraba daudzums vienā slēdzī vai relejā nepārsniedz 20 mg.

17 Svins lodalvu sastāvā portatīvos, ārkārtas gadījumiem paredzētajos defibrillatoros

18 Svins lodalvu sastāvā augstas izšķirtspējas, infrasarkano staru attēlu atveides moduļos, lai noteiktu starojumu 8 –14 µm diapazonā.

19 Svins šķidrajos kristālos, kas izmantoti silikona displejos (LcoS)

20 Kadmijs rentgenstarojuma mērījuma filtros

VII PIELIKUMS

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

1. Nr. … (unikāls EEI identifikācijas numurs):

2. Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese:

3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja (vai uzstādītāja) atbildību:

4. Deklarācijas priekšmets (EEI identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību. Vajadzības gadījumā var pievienot fotogrāfiju):

5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets ir saskaņā ar Direktīvu… par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

6. Vajadzības gadījumā norādes uz attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem vai norādes uz specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:

7. Ja piemērojams, paziņotā struktūra… (nosaukums, numurs)… ir veikusi … (darbības apraksts)… un izsniegusi sertifikātu: …

8. Papildu informācija:

Parakstīts: …………………………………

(izdošanas vieta un datums)

(vārds, uzvārds, amats) (paraksts)

ń

VIII PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva un tās secīgie grozījumi

(minētas 12. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK | (OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2005/618/EK | (OV L 214, 19.8.2005., 65. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2005/717/EK | (OV L 271, 15.10.2005., 219. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2005/747/EK | (OV L 280, 25.10.2005., 18. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2006/310/EK | (OV L 115, 28.4.2006., 38. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2006/690/EK | (OV L 283, 14.10.2006., 47. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2006/691/EK | (OV L 283, 14.10.2006., 48. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2006/692/EK | (OV L 283, 14.10.2006., 50. lpp.) |

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/35/EK | (OV L 81, 20.3.2008., 67. lpp.) |

Komisijas Lēmums 2008/385/EK | (OV L 136, 24.5.2008., 9. lpp.) |

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minētas 13. pantā)

Direktīva | Transponēšanas termiņš |

2002/95/EK | 2004. gada 12. augusts |

2008/35/EK | - |

IX PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 2002/95/EK | Šī direktīva |

1. pants | 1. pants |

2. panta 1. punkts | 2. panta 1. punkts |

2. panta 2. punkts | 2. panta 2. punkts |

2. panta 3. punkts | 2. panta 3. punkts, ievadfrāze |

- | 2. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts |

3. panta a) punkts | 3. panta a) punkts |

3. panta b) punkts | - |

- | 3. panta b)–o) punkts |

4. panta 1. punkts | 4. panta 1. punkts |

- | 4. panta 3.–6. punkts |

4. panta 2. punkts | 4. panta 7. punkts |

4. panta 3. punkts | - |

- | 4. panta 8. punkts |

- | 5. panta 1. punkts, ievadfrāze |

5. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze | 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts |

5. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts | - |

5. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts | 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta ievadfrāze un pirmais un trešais ievilkums |

- | 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums |

5. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts | - |

5. panta 1. punkta otrā daļa | - |

5. panta 2. punkts | 5. panta 2. punkts |

- | 5. panta 3. punkts |

6. pants | - |

- | 6.–17. pants |

7. pants | 18. pants |

8. pants | 19. pants |

9. pants | 20. pants |

- | 21. pants |

10. pants | 22. pants |

11. pants | 23. pants |

- | I–IV pielikums |

Pielikuma 1.-28. punkts | V pielikuma 1.–28. punkts |

Pielikuma 29. punkta pirmā daļa | V pielikuma 29. punkta pirmā daļa |

Pielikuma 29. punkta otrā daļa | 4. panta 2. punkts |

Pielikuma 30.-32. punkts | Pielikuma 30.-32. punkts |

- | VI–IX pielikums |

FINANŠU PĀRSKATS TIESĪBU AKTU PRIEKŠLIKUMIEM, KAS FINANSIĀLI IETEKMĒ VIENĪGI BUDŽETA IEŅĒMUMUS

1. PRIEKŠLIKUMA NOSAUKUMS

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un ar ko atceļ Direktīvu 2002/95/EK.

2. BUDŽETA POZĪCIJAS

Nodaļa un pants

Attiecīgajam gadam budžetā paredzētā summa.

3. FINANSIĀLĀ IETEKME

(x Priekšlikums finansiāli neietekmē ieņēmumus

( Priekšlikumam nav finansiālas ietekmes uz izdevumiem, taču ir finansiāla ietekme uz ieņēmumiem, un tā ir šāda:

miljonos EUR (1 zīme aiz komata)

Budžeta pozīcija | Ieņēmumi[30] | 12 mēnešu periods no dd/mm/gggg | [Gads n] |

… .pants | Ietekme uz pašu resursiem |

… .pants | Ietekme uz pašu resursiem |

Situācija pēc darbības |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

… .pants |

… .pants |

4. KRĀPŠANAS APKAROŠANAS PASĀKUMI

5. CITAS PIEZĪMES

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008 par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK, (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

[2] OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

[3] OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.

[4] Galīgais ziņojums pieejams http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Galīgais ziņojums pieejams http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm

[6] OV L 271/48, 15.10.2005.

[7] Apvienotās lietas C-14/06 un C-295/06. EK tiesa norāda, ka lēmums neatbilst atbrīvojumu piešķiršanas kritērijiem (5. pants). Pirmkārt, lēmums nav pamatots ar "zinātnes un tehnikas attīstību", jo kopš tā brīža pagaidu secinājumi riska novērtējumā, ko izmantoja par pamatojumu atbrīvojuma piešķiršanai no 2002. gada, un secinājumi nav grozīti; otrkārt, Komisija neveica novērtējumu par to, vai ir pieejami aizstājēji un kāda ir aizstājēju ietekme salīdzinājumā ar deka-BDE; treškārt, izņēmums bija pārāk plašs.

[8] OV C 131/7, 29.5.2008.

[9] OV L 99/3, 7.4.2006.

[10] Skatīt Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), 99. lpp.

[11] OV C √ , , .lpp. ∏ 365 E, 19.12.2000., 195. lpp. un OV C 240 E, 28.8.2001., 303 .°lpp.

[12] OV C √ , , .lpp.; ∏ 116, 20.4.2001., 38. lpp.

[13] OV C √ , , .lpp. ∏ 148, 18.5.2001., 1. lpp.

[14] √OV C , , .lpp. ∏ Eiropas Parlamenta 2001. gada 15. maija atzinums (OV C 34 E, 7.2.2002., 109. lpp.), Padomes 2001. gada 4. decembra kopējā nostāja (OV C 90 E, 16.4.2002., 12. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 10. aprīļa lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Eiropas Parlamenta 2002. gada 18. decembra lēmums un Padomes 2002. gada 16. decembra lēmums.

[15] OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

[16] OV C 30, 4.2.1988., 1. lpp.

[17] Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 24. lpp.

[18] OV L 191, 13.2.2003., 29.-58. lpp.

[19] 7 OV L √ 266, 26.9.2006., 1. lpp. ∏ 78, 26.3.1991, 38. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/101/EK (OV L 1, 5.1.1999., 1. lpp.).

[20] OV L 229, 30.4.2004., 5. lpp., ar kuru grozījumi izdarīti Direktīvā 79/117/EEK.

[21] OV L 396, 30.12.2006., 1.–849. lpp.

[22] OV L 218, 13.8.2008., 82.-128. lpp.

[23] OV L 218, 13.8.2008., 30.-47. lpp.

[24] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[25] OV L 144, 4.6.1997., 19. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/65/EK (OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp.).

[26] OV L √ 114, 27.4.2006., 9. lpp. ∏ 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[27] OV L 186, 12.7.1991., 59. lpp.

[28] OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.

[29] OV L 326, 29.12.1969., 36. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

[30] Norādītajām tradicionālo pašu resursu (lauksaimniecības nodokļi, cukura nodevas, muitas nodokļi) summām jābūt neto summām, t.i., bruto summām, no kurām atskaitīti 25% iekasēšanas izmaksu.