52008PC0558R(01)

Priekšlikums Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus /* COM/2008/0558 galīgā redakcija/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 18.9.2008

COM(2008)558 galīgā redakcija/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Priekšlikuma konteksts |

Priekšlikuma pamatojums un mērķi Regulas Nr. 1083/2006 55. panta noteikumi nav pielāgoti projektiem, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), no kura galvenokārt finansē nemateriālas darbības, nevis infrastruktūras (neatbilstīgi izdevumi). Ir maz projektu, kuri rada ienākumus, un bieži vien tie rada ienākumus tikai darbības īstenošanas posmā. Turklāt saistībā ar nelielām darbībām, kuras līdzfinansē ERAF/Kohēzijas fonds, vai darbībām, kuras līdzfinansē ESF, kontroles kārtība, kas jāievēro (ienākumus var ņemt vērā līdz pat trim gadiem pēc darbības programmas slēgšanas), rada administratīvo slogu, kas neatbilst iesaistītajām summām, un tas ir nozīmīgs riska faktors programmu īstenošanā. |

Vispārējais konteksts Ar Regulu Nr. 1083/2006 ieviestajos jaunajos finanšu pārvaldības noteikumos ir noteikumi par fondu finansiālo ieguldījumu (V sadaļa), kā arī par projektiem, no kuriem gūst ienākumus (55. pants). Minētās regulas 55. panta 1. punkta nozīmē projekts, no kura gūst ienākumus, ir jebkura darbība, kas ir saistīta ar ieguldījumiem infrastruktūrā, kuras izmantošanas maksu tieši sedz lietotāji, vai jebkura darbība, kas ietver zemes vai ēku pārdošanu vai iznomāšanu, vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Ņemot vērā risku piešķirt pārāk lielu finansējumu projektiem, kuri rada ienākumus, šie projekti attiecībā uz fondu līdzfinansējuma piešķiršanu vienmēr tikuši apstrādāti īpaši. Sakarā ar radīto ieņēmumu ietekmi uz Kopienas maksimālo atbalstu attiecīgajiem projektiem ir jāizstrādā atsevišķa aprēķina metode. Tāds ir Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. panta mērķis. |

Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma jomā Iepriekšējā plānošanas periodā (2000.-2006. gads) šo principu īstenoja ar vienotas likmes principu. Regulā Nr. 1260/1999 par 2000.-2006. gada programmām (struktūrfondi) 29. panta 4. punktā jo īpaši ir noteikts, ka, “investējot infrastruktūrā, kas dod ievērojamus tīros ienākumus”, Kopienas līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 40 % no kopējām kompensējamām izmaksām atbilstīgi 1. mērķim, lai gan parasti atļautais līdzfinansējums ir 75 %. Tādējādi, ja bija “ievērojami ienākumi”, Kopienas līdzfinansējuma maksimālais īpatsvars tika samazināts. Šī līdzfinansējuma īpatsvara samazināšana notika automātiski un saskaņā ar vienotu likmi. Toties, ja “ievērojamie ienākumi” bija mazāki par noteikto robežvērtību, Kopienas atbalstam nebija nekādu ierobežojumu. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Padome ir nolēmusi no 2007. līdz 2013. gadam piemērot precīzāku un stingrāku pieeju, kas balstīta uz maksimālo attaisnoto izmaksu aprēķinu, nevis līdzfinansējuma likmes samazināšanu, piemērojot vienotu likmi. Regulas Nr. 1083/1999 55. pantu turpmāk piemēro plašākam ienākumus radošo projektu klāstam (kā noteikts panta 1. punktā), nevis tikai investīcijām infrastruktūrā, kas dod “ievērojamus tīros ienākumus”, kā tas bija noteikts attiecībā uz 2000.-2006. gadu. Ja projektu radītie ienākumi ir nepietiekami, lai nodrošinātu ieguldījuma finansiālo dzīvotspēju, tā ieguldījuma daļa, kuru nepieciešams subsidēt, ir Kopienas līdzfinansējuma maksimālās attaisnotās izmaksas. |

Atbilstība pārējiem ES politikas virzieniem un mērķiem Nepiemēro. |

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējums |

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām |

Apspriešanās metodes, galvenās mērķnozares un vispārīgs respondentu raksturojums Ar dalībvalstīm notika vairākas neformālas apspriešanās par 55. panta noteikumu īstenošanas kārtību, īstenošanas gaitā sastaptajām grūtībām, kā arī par par dažādām iespējām atrisināt problēmas. - Apspriešanās attiecībā uz skaidrojošo piezīmi par 55. pantu: Fondu koordinācijas komitejas sanāksmēs 2008. gada 27. februārī un 21. maijā tika izskatītas rīcības iespējas, kādas pieļauj regulas teksts. - Apspriešanās par iespēju pārskatīt regulu: apspriešanās ar dalībvalstīm notika divas reizes, 2008. gada 25. jūnijā Fondu koordinācijas komitejā un 2008. gada 3. jūlijā Padomes Strukturālo darbību darba grupā. |

Atbilžu kopsavilkums un tas, kā tās ņemtas vērā Spriežot pēc visām apspriedēm, dalībvalstis uzskata, ka risinājumi, kas ietver Regulas Nr. 1083/2006 interpretēšanu, ir tikai daļēji apmierinoši. Secīgi pārliecinošs vairākums dalībvalstu atbalsta 55. panta pārskatīšanu, neskarot pārējos regulas noteikumus. |

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana |

Ārējs atzinums nebija vajadzīgs. |

Ietekmes novērtējums Komisija izskatīja regulas teksta piedāvātās iespējas ar interpretācijas palīdzību risināt dalībvalstu uzskaitītās problēmas. Vadlīniju izstrāde šķita vienkāršs un piemērots risinājums. Taču, lai gan ar Komisijas dienestu izstrādātajām vadlīnijām bija iespējams nodrošināt elastību kontroles īstenošanā, tajās tomēr nevarēja ietvert iespēju proporcionāli aprēķināt maksimālās attaisnotās izmaksas par nelielām darbībām vai izslēgt ESF darbības. Tādējādi, ja pārskata tikai 55. pantu un ne vairāk, ir iespējams apspriest tikai tehniska rakstura noteikumus, un tas ļauj pārskatīšanu veikt ātri, laika ziņā ierobežojot juridisko nenoteiktību. |

Priekšlikuma juridiskie aspekti |

Ierosināto pasākumu kopsavilkums Tādēļ Komisija ierosina grozīt tikai 55. panta 5. punktu, visus pārējos Regulas Nr. 1083/2006 noteikumus atstājot nemainīgus. Šā grozījuma mērķis ir aizstāt noteikumu par samērīgām procedūrām, lai uzraudzītu nelielas darbības (kopējās izmaksas ir mazāk nekā EUR 200 000), ar noteikumu par 55. panta noteikumu nepiemērošanu ESF līdzfinansētām darbībām un ERAF vai Kohēzijas fonda līdzfinansētām darbībām, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 1 miljonu euro. Turklāt ir ierosināts šo noteikumu piemērot ar atpakaļejošu datumu, proti, no 2006. gada 1. augusta. |

Juridiskais pamats Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, noteikti kopīgi noteikumi, kurus piemēro trīs fondiem. Pamatojoties uz kopīgas pārvaldības principu, ko īsteno Eiropas Komisija un dalībvalstis, ar šo regulu ievieš jaunu plānošanas procesu, kā arī jaunus noteikumus projektu pārvaldei, tostarp finanšu vadībai, uzraudzībai, kontrolei un novērtēšanai. |

Subsidiaritātes princips Priekšlikums attiecas uz jomu, kas ir Kopienas ekskluzīvā kompetencē. Tādējādi subsidiaritātes principu nepiemēro. |

Proporcionalitātes princips Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu šādu iemeslu dēļ. |

Ja pārskata tikai 55. pantu un ne vairāk, ir iespējams apspriest tikai tehniska rakstura noteikumus, un tas ļauj pārskatīšanu veikt ātri, laika ziņā ierobežojot juridisko nenoteiktību. Robežvērtība ir jānosaka pietiekami zema, lai neietekmētu negatīvi Regulas Nr. 1083/2006 55. panta vispārējo ekonomisko ietekmi, kas atbilst labas finanšu vadības principiem. Robežvērtība 1 miljons euro ir noteikta nolūkā ierobežot Kopienas finansējuma daļu, kas tiktu izslēgta no 55. panta piemērošanas jomas. |

Šādi grozījumi apliecina vēlmi vienkāršot fondu pārvaldību, kas noteikti pozitīvi ietekmēs programmu īstenošanas ritmu, jo tiks ievērojami atvieglota un vienkāršota nelielo darbību, ko līdzfinansē ERAF/Kohēzijas fonds, un darbību, ko līdzfinansē ESF, pārvaldība. Šie grozījumi atvieglinās arī inovatīvu projektu īstenošanu, jo īpaši vides, sociālās integrācijas, enerģijas un pētniecības jomā. |

Juridisko instrumentu izvēle |

Ierosinātais juridiskais instruments: regula. |

Citi instrumenti nebūtu piemēroti šādu iemeslu dēļ. Komisija izskatīja regulas teksta piedāvātās iespējas ar interpretācijas palīdzību risināt dalībvalstu uzskaitītās problēmas. Taču, lai gan ar Komisijas dienestu izstrādātajām vadlīnijām bija iespējams nodrošināt elastību kontroles īstenošanā, tajās tomēr nevarēja ietvert iespēju proporcionāli aprēķināt maksimālās attaisnotās izmaksas par nelielām darbībām vai izslēgt ESF darbības. |

Ietekme uz budžetu |

Priekšlikums neietekmē Kopienas budžetu. |

Papildu informācija |

Vienkāršošana |

Priekšlikumā paredzēts vienkāršot gan tiesisko regulējumu, gan administratīvās procedūras, ko piemēro sabiedriskajām iestādēm (valsts vai Eiropas līmenī). |

Ņemot vērā kohēzijas politikas mērķus, Komisija uzskata, ka ir nepieciešams novērst šīs grūtības, pārskatot Regulas Nr. 1083/2006 55. panta 5. punktu un veicot tajā izmaiņas tikai attiecībā uz diviem noteikumiem, proti: svītrot no 55. panta noteikumiem ESF līdzfinansētās darbības un noteikt robežvērtību, zem kuras ERAF vai Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti tiek izslēgti no minētajiem noteikumiem gan attiecībā uz maksimālo attaisnoto izmaksu aprēķinu, gan kontroli. Pārējie 55. panta noteikumi paliek nemainīgi. |

Šā grozījuma mērķis ir aizstāt noteikumu par samērīgām procedūrām, lai uzraudzītu nelielas darbības (kopējās izmaksas ir mazāk nekā EUR 200 000), ar noteikumu par 55. panta noteikumu nepiemērošanu ESF līdzfinansētām darbībām un ERAF vai Kohēzijas fonda līdzfinansētām darbībām, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 1 miljonu euro. |

Spēkā esošo tiesību aktu atcelšana Ja priekšlikumu pieņems, vajadzēs atcelt dažus tiesību aktus. |

1. 2008/0186 (AVC)

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 161. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu[2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[3],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu[4],

tā kā:

2. Reglamentējošie noteikumi 2007.-2013. gada plānošanas periodam ir sagatavoti un pārrunāti ar mērķi vēl vairāk vienkāršot plānošanu un fondu pārvaldību, uzlabot fondu sniegtā atbalsta efektivitāti un subsidiaritāti to īstenošanā.

3. Ir izveidota precīzāka un stingrāka pieeja, kas balstīta uz maksimālo attaisnoto izmaksu aprēķinu, nolūkā īstenot projektus, no kuriem gūst ienākumus, uz kuriem attiecas 55. pants Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999[5].

4. Ir konstatētas vairākas grūtības šā panta noteikumu piemērošanā, tostarp nesamērīgs administratīvais slogs, jo īpaši darbībām, kuras līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, un nelielām darbībām, kuras finansē ERAF vai Kohēzijas fonds.

5. Šīs grūtības var negatīvi ietekmēt darbību pārvaldības tempu, jo īpaši projektiem jomās, kas Kopienai ir prioritāras, piemēram, vide, sociālā integrācija, pētniecība, jauninājumi un enerģija, kā arī var izraisīt vairāk kļūdu 55. panta noteikumu piemērošanā. Tādēļ minētais pants ir jāvienkāršo.

6. Vienkāršošana ir jāpiemēro visiem projektiem, kuri 2007.-2013. gada plānošanas periodā saņem atbalstu no struktūrfondiem vai no Kohēzijas fonda. Tādēļ ir jāparedz piemērošana ar atpakaļejošu datumu.

7. Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1083/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. pantā 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5. Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro tikai darbībām, ko līdzfinansē ERAF vai Kohēzijas fonds un kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 1 miljonu euro."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Regulu piemēro no 2006. gada 1. augusta visām darbībām, kuras 2007.-2013. gada plānošanas periodā saņem atbalstu no struktūrfondiem vai no Kohēzijas fonda.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, [..]

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs […]

[1] OV C […], […], […]. lpp.

[2] OV C […], […], […]. lpp.

[3] OV C […], […], […]. lpp.

[4] OV C […], […], […]. lpp.

[5] OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1989/2006 (OV L 411, 30.12.2006., 6. lpp.).