3.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 251/1


Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

(ECB/2008/9)

(2008/C 251/01)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.   IEVADS

Eiropas Savienības Padome 1998. gada 23. novembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (ECB) (1) Patreiz ir jāapsver vairāki grozījumi, lai ECB/1998/10 Regula (EK) Nr. 2533/98 arī turpmāk būtu efektīvs līdzeklis Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) statistikas informācijas vākšanas uzdevumu izpildei.

ECB saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 107. panta 6. punktu jau iepriekš Padomei ir sniegusi savu Ieteikumu ECB/1998/10 Padomes regulai (EK) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (2). Tāpēc ir atbilstoši Regulā (EK) Nr. 2533/98 ieviest piedāvātos grozījumus, ievērojot to pašu procedūru.

2.   KOMENTĀRI ATTIECĪBĀ UZ PANTIEM

1. pants

Vispārēja atsauce uz ECBS uzdevumiem

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk tekstā “ECBS Statūti”) 5.4. pantā ir paredzēts, ka Padome nosaka juridiskas un fiziskas personas, uz kurām attiecas ziņošanas prasības. ECBS Statūtu 5.1. pants un Regulas (EK) Nr. 2533/98 2. panta 1. punkts nosaka, ka ECB ir tiesības vākt statistikas informāciju, kas ir vajadzīga ECBS uzdevumu veikšanai. Regulas (EK) Nr. 2533/98 2. panta 2. punktā ir norādīti atsauces grupā iekļautie ziņotāji, no kuriem ECB vāc šo statistikas informāciju, kā arī norādīti konkrētie statistikas mērķi, kādiem šo informāciju var vākt. Tomēr arvien biežāk tiek izmantota datu vienreizējā vākšana un pildīti vairāki statistikas mērķi, lai mazinātu ziņošanas pienākumu apjomu. Tā rezultātā neefektīva ir kļuvusi atsauces ziņotāju grupas tieša piesaiste kādām atsevišķām statistikas jomām, un šie noteikumi ir jāgroza.

Neatkarīgi no šīs vispārējās atsauces uz ECBS uzdevumiem ECB iesaka izveidot norādošu statistikas mērķu sarakstu, kādiem statistikas informāciju var vākt no atsauces ziņotāju grupas. Tie būtu šādi:

“monetārā un finanšu statistika”: šis jēdziens ir vairāk atbilstošs par pašreiz lietoto terminu “naudas un banku statistika”, ņemot vērā finanšu tirgu integrāciju un finanšu instrumentu pieaugošo sarežģītību,

“maksājumu un maksājumu sistēmu statistika”: aizvietojot jēdzienu “maksājumu sistēmu statistika”, lai precizētu to, ka uz statistikas mērķiem, kādos var vākt statistikas informāciju, attiecas maksājumu dati kā maksājumu sistēmu statistikas daļa. Līguma 105. panta 2. punktā ECBS ir paredzētas tiesības veicināt maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību. Šajā kontekstā ECB politikas veidošanai ir vajadzīga aptveroša informācija gan par maksājumu infrastruktūru, gan par maksājumiem, kas veikti ar šīs infrastruktūras palīdzību, ieskaitot šīs tirgus infrastruktūras pārraudzību,

“maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistika”,

“finanšu stabilitātes statistika”; tā kā Līguma 105. panta 2. punktā ir noteikts, ka ECBS palīdz kompetentām iestādēm sekmīgi īstenot politiku attiecībā uz kredītiestāžu uzraudzību un finanšu sistēmas stabilitāti, šajā nolūkā var būt vajadzīga makroekonomisko statistikas datu vākšana.

Atsauces ziņotāju grupas korekcija

Finanšu tirgi kļūst arvien sarežģītāki ar strauji pieaugošu sasaisti starp tādu dažāda veida finanšu starpnieku finanšu darījumiem un bilances posteņiem kā monetārās finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības un finanšu instrumentsabiedrības. Savukārt tas var nozīmēt, ka ECB būs vajadzīga salīdzināma, regulāra un savlaicīga statistika par šiem apakšsektoriem, lai tā varētu turpināt pildīt savus uzdevumus. Tādēļ ECB ir jābūt iespējai vākt vajadzīgo statistikas informāciju, ja ieguvumi no šīs vākšanas pārspēj izmaksas un ja šo informāciju jau nevāc citas institūcijas. Tā rezultātā atsauces ziņotāju grupai tagad ir jāaptver pilnībā viss finanšu sabiedrību sektors. Konkrēti, tajā ir jāiekļauj apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (ASPF), kas veido otro finanšu aktīvu ziņā lielāko finanšu sabiedrību apakšsektoru euro zonā. Turklāt, arvien vairāk apzinoties ilgmūžības ietekmi uz finanšu jomu, kā arī ņemot vērā vispārējo virzību uz fondēto pensiju shēmām, tiek lēsts, ka ievērojami pieaugs ASPF apakšsektora nozīme ECB politikas veidošanā. Tamdēļ šīs iestādes pārvalda savus portfeļus daudz aktīvāk nekā iepriekš, tādējādi pastiprinot savu nozīmi monetārajā politikā.

Turklāt finanšu palīgiestādēm ir liela loma finanšu tirgos un to darījumos ar citiem finanšu apakšsektotriem. Tāpēc svarīga ir arī iespēja vajadzības gadījumā iegūt informāciju no šīm iestādēm.

Visbeidzot, ņemot vērā turpmākās izmaiņas Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulā (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (3), šī regula varētu radīt dinamisku atsauci uz to.

Pārejas pasākumiem jākļūst pastāvīgiem

Ir jānodrošina iespēja pastāvīgi ziņot par posteņiem visā euro zonā, kā arī par saistītajiem darījumiem. Tas ir vajadzīgs maksājumu un finanšu kontu bilances apkopošanai augstā kvalitātē attiecībā uz euro zonu. Pašreizējais juridiskais pamats šo ziņošanu paredz pārejas posmam vienotās valūtas ieviešanas pirmajos gados. Tomēr pieredze rāda, ka šāda ziņošana ir neatņemama, lai pārvarētu šķēršļus datu vākšanas sistēmās un mazinātu ziņošanas pienākumu apjomu.

Statistikas principi

Regulā (EK) Nr. 2223/96 ir jāatsaucas uz statistikas principiem, kuri ECBS uzdevumu veikšanai ir pamatā statistikas informācijas izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai. Kā ECBS Statūtu 5. pantā, tā arī Regulas (EK) Nr. 2533/98 pašreizējā redakcijā nav minēti statistikas principi, savukārt Līguma 285. panta 2. punktā, kas reglamentē Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) statistiku, ir skaidri izklāstīti Kopienas statistikas izstrādi regulējošie principi (4). ECBS statistikas principu iekļaušana Regulā (EK) Nr. 2533/98 precizētu faktu, ka ECBS darbību statistikas jomā regulē šie principi. Turklāt ar to tiks uzsvērts, ka Eiropas statistikas jomā ir vienots pamats, kaut arī tā tiek organizēta, pamatojoties uz divām paralēlām sistēmām un pārvaldes struktūrām.

Konfidencialitātes režīms

Konfidenciālas informācijas apmaiņa ECBS līmenī

Lai mazinātu ziņošanas pienākumu apjomu un datus savāktu tikai vienreiz, kā arī nodrošinātu augstas kvalitātes statistikas apkopošanu un ECBS uzdevumu pienācīgu izpildi, vajag paplašināt konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņu ECBS. Turklāt juridiska skaidrība ir jāpanāk attiecībā uz konfidenciālas informācijas nosūtīšanu starp ECB un nacionālajām centrālajām bankām (NCB), kā arī šo banku starpā. Lai to veiktu, ir jābūt iespējamai šādai konfidenciālas statistikas informācijas nosūtīšanai saskaņā ar ECBS Statūtu 5. pantu, ja tā ir vajadzīga ECBS uzdevumu veikšanai vai statistikas efektīvas izstrādes, apkopošanas vai izplatīšanas, vai arī tās kvalitātes paaugstināšanas nolūkā. Šā paša iemesla dēļ jau pieejamā informācija neatkarīgi no mērķa, kādam tā sākotnēji vākta, ir jāizmanto maksimāli, vienlaicīgi ievērojot šīs informācijas konfidencialitāti, ja tā prasīta. Būtībā informācija kļūst par statistikas informāciju, ja to izmato statistikas apkopošanā, neatkarīgi no mērķa, kādam tā sākotnēji vākta.

Konfidenciālas informācijas apmaiņa starp ECBS un ESS

Paplašināta konfidenciālas informācijas apmaiņa starp ECBS un ESS ir vajadzīga, lai mazinātu ziņošanas pienākumu apjomu vai efektīvas Eiropas statistikas izstrādes, apkopošanas vai izplatīšanas, vai tās kvalitātes uzlabošanas nolūkā. Šādu apmaiņu ir jāorganizē tā, lai neietekmētu ziņotāju uzticību saistībā ar konfidenciālas informācijas aizsardzību. Šāda konfidenciālas informācijas apmaiņa starp ECBS un ESS, norādot noteikumus, ar kādiem tā ir iespējama, ir jāiestrādā gan Regulā (EK) Nr. 2533/98, gan arī ierosinātajā regulā par Eiropas statistiku. Jāpiemēro šādi pamatprincipi:

1)

konfidenciālu datu apmaiņa starp ECBS un ESS var notikt, ja tas ir vajadzīgs, lai mazinātu ziņošanas pienākumu apjomu vai efektīvas Eiropas statistikas izstrādes, apkopošanas vai izplatīšanas, vai tās kvalitātes uzlabošanas nolūkā;

2)

konfidenciālu datu apmaiņai starp ECBS un ESS ir jānotiek tikai statistikas mērķiem, tas ir, vienīgi statistikas apkopošanai attiecīgi savām kompetences jomām;

3)

konfidenciālie dati, ar kuriem notikusi apmaiņa, ir jāaizsargā no to nelikumīgas atklāšanas;

4)

ECBS un ESS ir jāinformē ziņotāji, ka tie var apmainīties ar konfidenciāliem datiem;

5)

skaidrības nolūkā konfidenciālu datu apmaiņai starp ECBS un ESS ir piemērojami vienoti konfidencialitātes aizsardzības līdzekļi. Šie aizsardzības līdzekļi ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. [XX] par Eiropas statistiku 19. pantā.

Piedāvātais juridiskais pamats neskar nevienu no valsts līmenī noslēgtiem nolīgumiem par tādas konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņu, kas nav šajā ieteikumā ietvertā informācija.

Jaunā konfidencialitātes režīma mērķis ir atspoguļot attiecīgos noteikumus, kuri ierosināti ECB 2007. gada 14. novembra Atzinumā CON/2007/35 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku (5), tā, lai tiktu izmantots tas pats nosūtīšanas mehānisms datu nosūtīšanai no ESS uz ECBS un attiecīgi no ECBS uz ESS.

Piekļuve konfidenciālai statistikas informācijai, kas nav tieši identificējama, pētniecības nolūkā

Pētniecības nolūkā arvien vairāk tiek pieprasīta piekļuve konfidenciālai statistikas informācijai, kas neļauj veikt tiešu identificēšanu, piemēram, lai analizētu un izprastu attīstības tendences sektoros un valstīs kopumā. Pašreiz juridiskais pamats zinātniskās pētniecības organizācijām paredz galvenokārt decentralizētu piekļuvi šādai statistikas informācijai valsts līmenī. Tādēļ ECBS līmenī ar piemērotu papildu juridisko pamatu ir jāparedz iespēja dot zinātniskās pētniecības organizācijām piekļuvi šādai informācijai, vienlaicīgi nodrošinot stingru konfidencialitātes aizsardzību.

Ieteikums:

“PADOMES REGULAI,

ar ko groza Regulu (EK) Nr.2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā — “Statūti”) un jo īpaši to 5.4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (ECB),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. [XX] par Eiropas statistiku,

saskaņā ar Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 107. panta 6. punktā un Statūtu 42. pantā noteikto procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (ECB) (6) ir juridiskā pamata galvenā daļa, kurā dots pamatojums statistikas informācijas vākšanas uzdevumiem, ko ar nacionālo centrālo banku palīdzību veic ECB. ECB ir konsekventi vadījusies pēc tās, veicot un uzraugot koordinēto statistikas informācijas vākšanu, kas vajadzīga Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu veikšanai.

(2)

Lai Regula (EK) Nr. 2533/98 arī turpmāk būtu efektīvs līdzeklis ECBS statistikas informācijas vākšanas uzdevumu izpildei un garantētu ECB nepārtrauktu pieejamību atbilstošas kvalitātes statistikas informācijai, kā arī to, lai pilnībā tiktu ietverti visi ECBS uzdevumi, ir būtiski pārskatīt tās ziņošanas prasību jomas, ko nosaka šī regula. Šajā kontekstā uzmanība ir jāvelta ne tikai ECBS uzdevumu izpildei un tās neatkarībai, bet arī šajā regulā norādītajiem statistikas principiem.

(3)

Regula (EK) Nr. 2533/98 ir jāgroza, lai ECB būtu iespējams vākt statistikas informāciju, kas vajadzīga ECBS uzdevumu veikšanai, kurus nosaka Statūti. Saskaņā ar to mērķos, kādiem statistikas informācija var tikt vākta, ir jāiekļauj makroekonomiskās statistikas apkopojums, kura vajadzīga, lai pildītu Līguma 105. panta 5. punktā noteiktos ECBS uzdevumus.

(4)

Saistībā ar ECBS uzdevumu izpildei nepieciešamajām ziņošanas prasību jomām ir jāņem vērā arī strukturālās attīstības tendences finanšu tirgos, un tajās jāiekļauj arī attiecīgās statistikas informācijas prasības, kuras vēl nebija tik izteiktas laikā, kad tika pieņemta Regula (EK) Nr. 2533/98. Tādēļ ir jāatļauj statistikas informācijas vākšana no visa finanšu sabiedrību sektora kopumā, konkrēti, no apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem, kas veido otro lielāko finanšu sabiedrību apakšsektoru euro zonā finanšu aktīvu ziņā.

(5)

Lai nodrošinātu turpmāku maksājumu un finanšu kontu bilances apkopošanu pienācīgā kvalitātē, ir jāprecizē noteiktās ziņošanas prasības saistībā ar datiem visos posteņos, kā arī darījumiem iesaistīto dalībvalstu rezidentu starpā.

(6)

Pētnieki arvien vairāk pieprasa piekļuvi konfidenciālai statistikas informācijai, kas neļauj veikt tiešu identificēšanu, lai analizētu un saprastu attīstības tendences sektoros un valstīs kopumā. Tāpēc ir svarīgi ECB un NCB ļaut arī zinātniskās pētniecības organizācijām piekļūt šādai detalizētai statistikas informācijai ECBS līmenī, vienlaicīgi nodrošinot stingru konfidencialitātes aizsardzību.

(7)

Lai ziņotājiem mazinātu ziņošanas pienākumu apjomu un nodrošinātu augstas kvalitātes statistikas efektīvu izstrādi, apkopošanu un izplatīšanu, kā arī ECBS uzdevumu pienācīgu izpildi, jau esošā informācija statistikas apkopošanā ir jāizmanto maksimāli, ieskaitot konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņu ECBS līmenī.

(8)

Turklāt ir svarīgi nodrošināt ciešu sadarbību starp ECSB un Eiropas Statistikas sistēmu (ESS), galvenokārt statistikas mērķiem veicinot konfidenciālu datu apmaiņu starp abām sistēmām atbilstoši Līguma 285. pantam un Statūtu 5. pantam.

(9)

Kā pašlaik, tā arī turpmāk Eiropas statistiku izstrādās, apkopos un izplatīs gan ECBS, gan ESS, tomēr tas tiks veikts saskaņā ar diviem atsevišķiem juridiskiem pamatiem, atspoguļojot to attiecīgās pārvaldības struktūras. Tādēļ šo regulu piemēro, neskarot Regulu (EK) Nr. [XX],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2533/98 groza šādi:

1.

1. panta 4. punktu groza šādi: vārdus “A pielikumā” aizvieto ar vārdiem “Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulā (EK) Nr. 2223 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;”

2.

2. pantu groza šādi:

a)

1. punkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Lai pildītu ECB statistikas ziņošanas prasības, ECB ar nacionālo centrālo banku palīdzību saskaņā ar Statūtu 5.2. pantu ir tiesības vākt statistikas informāciju Eiropas statistikas izstrādes, apkopošanas un izplatīšanas nolūkā no atsauces ziņotāju grupas ciktāl vajadzīgs ECBS uzdevumu veikšanai. Konkrēti, informāciju var vākt, lai pildītu ECB statistikas ziņošanas prasības, tai skaitā tādās jomas kā monetārā un finanšu statistika, maksājumu un maksājumu sistēmu statistika, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistika.”

b)

2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Ciktāl statistikas informācijas sniegšana ir vajadzīga, lai pildītu ECB statistikas ziņošanas prasības, atsauces ziņotāju grupā iekļauj šādus ziņotājus:

a)

juridiskas un fiziskas personas, kuras ir rezidenti kādā dalībvalstī un ietilpst sektoru kategorijā “finanšu sabiedrības”, kā paredzēts ESA95;

b)

pasta žironorēķinu iestādes;

c)

juridiskas un fiziskas personas, kuras ir rezidenti kādā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka tām ir pārrobežu pozīcijas vai tās veic pārrobežu darījumus;

d)

juridiskas un fiziskas personas, kuras ir rezidenti kādā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka tās ir izdevušas vērtspapīrus vai elektronisko naudu;

e)

juridiskas un fiziskas personas, kuras ir rezidenti kādā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka tām ir finanšu pozīcijas pret citu iesaistīto dalībvalstu rezidentiem vai tās veikušas finanšu darījumus ar citu iesaistīto dalībvalstu rezidentiem.”

3.

3. pantu groza šādi:

a)

Šādu teikumu pievieno 3. panta sākumā:

“Statistikas izstrādes, apkopošanas un izplatīšanas pamatā, ko veic ECBS, ir tādi principi kā neieinteresētība, objektivitāte, profesionālā neatkarība, izmaksu lietderība, statistikas konfidencialitāte, kā arī ziņošanas pienākumu apjoma samazināšana un augsta kvalitāte.”

b)

a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

maksimāli izmanto esošo statistiku.”

4.

8. pantu groza šādi:

a)

Ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. [XX] 20. pantu,

a)

tādas konfidenciālas statistikas informācijas nosūtīšana ECBS līmenī, kas vākta saskaņā ar Statūtu 5. pantu, tiek veikta i) tādā apjomā un tik detalizēti, cik vajadzīgs, lai izpildītu uzdevumus, kas ECBS noteikti ar Līguma 105. pantu; vai ii) ja šāda nosūtīšana ir vajadzīga efektīvai statistikas izstrādei, apkopošanai vai izplatīšanai saskaņā ar Statūtu 5. pantu, vai arī tās kvalitātes uzlabošanai;

b)

ECB Padome var izlemt par tādas konfidenciālas informācijas nosūtīšanu, tās nepieciešamo apjomu, gan arī par detalizētības pakāpi, kas sākotnēji savākta citu mērķu, nevis Statūtu 5. panta nolūkā, ja tas ir vajadzīgs efektīvai statistikas izstrādei, apkopošanai vai izplatīšanai saskaņā ar Statūtu 5. pantu, vai arī tās kvalitātes uzlabošanai un ja šī statistika ir vajadzīga Līguma 105. pantā noteikto ECBS uzdevumu izpildei.”

b)

3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Neskarot Regulu (EK) Nr. [XX], ziņotāji ir informēti par statistiskas un pārējiem administratīvajiem mērķiem, kam var izmantot viņu sniegto informāciju. Ziņotājiem ir tiesības iegūt informāciju par nosūtīšanas juridisko pamatu un pieņemtajiem aizsardzības pasākumiem.”

c)

4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   Neskarot šā panta 12. punktu, ECBS izmanto nosūtīto konfidenciālo statistikas informāciju vienīgi ECBS uzdevumu pildīšanai, izņemot šādus apstākļus:

a)

ja ziņotājs vai cita juridiska persona, fiziska persona, iestāde vai filiāle, ko var identificēt, ir nepārprotami devusi savu piekrišanu izmantot šādu informāciju citiem mērķiem;

b)

nosūtīšanai Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) dalībniekiem saskaņā ar 11. punktu;

c)

lai piešķirtu zinātniskās pētniecības organizācijām piekļuvi tādai konfidenciālai statistikas informācijai, kas neļauj tieši veikt identificēšanu, turklāt ar šīs informācijas sniedzējas iestādes iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu;

d)

attiecībā uz NCB, ja šādu statistikas informāciju izmanto konsultatīvas uzraudzības jomā vai, saskaņā ar Statūtu 14.4. pantu, darbību veikšanai, kas nav norādītas Statūtos.”

d)

5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“5.   Ar konfidenciālu statistikas informāciju ECBS līmenī var apmainīties, lai piešķirtu zinātniskās pētniecības organizācijām piekļuvi šādai informācijai saskaņā ar šā panta 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu.”

e)

Ar šādu tekstu aizstāj 8. punktu:

“8.   Šo regulu piemēro, neskarot Direktīvu 95/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (7).”

f)

Ar šādu teikumu aizstāj 9. punkta pēdējos divus teikumus:

“ECB nosaka kopīgus noteikumus un ievieš obligātos standartus, lai novērstu datu, kas sūtīti saskaņā ar 1. un 2. punktu, nelikumīgu atklāšanu un neatļautu lietošanu.”

g)

Pievieno 11. līdz 13. punktu:

“11.   Neskarot valsts noteikumus par konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņu, kas nav šajā regulā ietvertā informācija, konfidenciālas statistikas informācijas nosūtīšana starp ECBS dalībnieku, kurš vācis šo informāciju, un ESS iestādi var notikt, ja šī nosūtīšana ir vajadzīga Eiropas statistikas efektīvai izstrādei, apkopošanai vai izplatīšanai, vai tās kvalitātes uzlabošanai attiecīgajās ESS un ECBS kompetences jomās. Jebkurai nosūtīšanai, kas notiek pēc pirmās nosūtīšanas, ir jāsaņem nepārprotama atļauja no ECBS dalībnieka, kurš savācis attiecīgo informāciju.

12.   Ja tiek nosūtīti konfidenciāli dati starp ESS iestādi un ECBS dalībnieku, šos datus izmanto vienīgi statistikas mērķiem un tie ir pieejami tikai personālam, kura pārziņā savas darba kompetences jomā ir statistika.

13.   Regulas (EK) Nr. [XX] 19. pantā minētie aizsardzības pasākumi attiecas uz visiem konfidenciāliem datiem, kas nosūtīti starp ESS iestādi un ECBS dalībnieku saskaņā ar iepriekš minēto 11. un 12. punktu, kā arī 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu Regulā (EK) Nr. [XX]. Par pieņemtajiem pasākumiem konfidenciālu statistikas datu aizsardzībai ECB publicē gada ziņojumu par konfidencialitāti.”

5.

A un B pielikumu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā [datums].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.”

Frankfurtē pie Mainas 2008. gada 15. septembrī.

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  OV C 246, 6.8.1998., 12. lpp.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

(4)  “Kopienas statistika” veido “Eiropas statistikas” daļu, kā minēts Regulas (EK) Nr. [XX] ievilkumos.

(5)  OV C 291, 5.12.2007., 1. lpp.

(6)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.