8.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 210/5


Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas uzsākšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami Indijas izcelsmes teksturētu poliestera pavedienu (TPP) ievedumiem

(2007/C 210/04)

Komisija pēc savas ierosmes nolēma sākt daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz subsīdiju līmeni dažiem Indijas ražotājiem eksportētājiem saskaņā ar 19. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2026/97 1997. gada 6. oktobra par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (1).

1.   Ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana un kuru pašlaik klasificē ar KN kodu 5402 33 00, ir Indijas izcelsmes teksturēti poliestera pavedieni (TPP) (“attiecīgais ražojums”). Šis KN kods ir norādīts vienīgi informācijai.

2.   Spēkā esošie pasākumi

Patlaban spēkā esošie pasākumi ir galīgs kompensācijas maksājums, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2094/2002 (2) Indijas izcelsmes teksturētu poliestera pavedienu (TPP) importam.

3.   Pārskatīšanas pamatojums

Komisijas rīcībā ir pietiekami daudz prima facie pierādījumu tam, ka ir mainījušies apstākļi attiecībā uz subsidēšanu, uz kuru pamata noteica spēkā esošos pasākumus, un ka šīs pārmaiņas ir ilgstošas.

Proti, izskatās, ka ievērojami samazinājušies atvieglojumi divās subsīdiju shēmās (Piešķīruma shēma ievedmuitas maksājumiem (DEPBS) un ienākumu nodokļa atvieglojumi atbilstīgi Ienākumu nodokļa likuma (ITES) 80. HHC daļai). To izraisījušas izmaiņas tajos Indijas tiesību aktos, kas ir minēto shēmu pamatā.

Tāpēc atvieglojumu līmenis, domājams, ir samazinājies uzņēmumiem, kuru pasākumu pamatā pilnībā vai daļēji ir atvieglojumi, kas gūti no vienas vai abām iepriekšminētajām shēmām izmeklēšanas periodā, pēc kura noteica patlaban spēkā esošo pasākumu līmeni.

Tas liecina, ka iepriekšējā punktā par attiecīgā ražojuma ievedumu pārskatīšanu minēto pasākumu patlaban spēkā esošais līmenis, iespējams, vairs nav vajadzīgs, lai neitralizētu pašreizējo subsidēšanu. Tāpēc pasākumi attiecīgajiem uzņēmumiem jāpārskata.

Šo uzņēmumu skaitā ir tie, kas uzskaitīti pielikumā, un ikviens pārskatāmā ražojuma ražotājs, kas piesakās Komisijā termiņā, kas norādīts turpmāk 5. punkta b) apakšpunkta i) daļā, un tajā pašā termiņā apliecina, ka 1) tas guvis atvieglojumus no vienas vai abām iepriekšminētajām shēmām izmeklēšanas periodā, pēc kura noteica to pasākumu līmeni, ko uzņēmumam piemēro (no 2000. gada 1. oktobra līdz 2001. gada 30. septembrim), un ka 2) no šīm shēmām gūtie atvieglojumi ir samazinājušies, ņemot vērā strukturālās izmaiņas, kas, kā jau iepriekš minēts, veiktas šajās shēmās.

Turklāt gadījumā, ja pārskata izmeklēšanā gūst pierādījumu vai kāda no ieinteresētajām personām sniedz pietiekami daudz prima facie pierādījumu termiņā, kas norādīts turpmāk 5. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ka attiecīgā ražojuma eksportētāji, uz kuriem attiecas šī pārskatīšana, gūst atvieglojumus no citām subsīdiju shēmām nekā iepriekšminētajām, arī tās var izmeklēt šajā pārskatīšanā.

Ciktāl šīs izmeklēšanas rezultātā mainītās subsīdiju normas var ietekmēt pasākumus, ko piemēro tiem uzņēmumiem, kas sadarbojās izmeklēšanā, pēc kuras noteica pasākumu līmeni un/vai atlikuma pasākumu, ko piemēro visiem citiem uzņēmumiem, minēto normu likmes var attiecīgi pārskatīt.

Jāpiezīmē, ka antidempinga pasākumus var atbilstoši pielāgot uzņēmumiem, kuriem piemēro gan antidempinga, gan kompensācijas pasākumus, gadījumā, ja mainās kompensācijas pasākumi.

4.   Procedūra

Apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu tam, lai pamatotu ex officio daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu, Komisija ar šo sāk pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 19. pantu.

Izmeklēšanā novērtēs, vai spēkā esošie pasākumi ir jāturpina, jāatceļ vai jāmaina attiecībā uz uzņēmumiem, kas guvuši atvieglojumus no vienas vai abām iepriekšminētajām subsīdiju shēmām, un attiecībā uz uzņēmumiem, kas iekļauti citās shēmās un snieguši pietiekamus pierādījumus, kā jau iepriekš minēts 3. punkta 6. daļā. Atkarībā no patlaban notiekošās izmeklēšanas konstatējumiem izmeklēšanā novērtēs arī to, vai vajag pārskatīt pasākumus, ko piemēro citiem uzņēmumiem, kas sadarbojās tajā izmeklēšanā, pēc kuras noteica spēkā esošo pasākumu līmeni un/vai atlikuma pasākumu, ko piemēro visiem citiem uzņēmumiem.

a)   Pārbaude izlases veidā

Ņemot vērā šajā procedūrā iesaistīto personu ievērojamo skaitu, Komisija var lemt par pārbaudi izlases veidā saskaņā ar pamatregulas 27. pantu.

i)   Eksportētāju/ražotāju pārbaude izlases veidā

Lai Komisija varētu lemt par to, vai ir vajadzīga pārbaude izlases veidā, un, ja ir, tad veikt atlasi, visi ražotāji/eksportētāji vai to pārstāvji ir aicināti pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem termiņā, kas noteikts 5. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ievērojot formu, kas norādīta 6. punktā.

Nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru un kontaktpersonu;

laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam eksportā uz Kopienu pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījumu vietējā valūtā un apjomu tonnās;

laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam iekšzemes tirgū pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījumu vietējā valūtā un pārdošanas apjomu tonnās;

vai uzņēmums plāno pieprasīt, lai tam noteiktu individuālu subsīdijas apjomu (individuālu subsīdijas apjomu var pieprasīt vienīgi ražotāji) (3);

uzņēmuma konkrētās darbības saistībā ar attiecīgā ražojuma ražošanu un tā ražošanas apjomu tonnās, ražošanas jaudu un ieguldījumus ražošanas jaudā laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam;

visu to saistīto uzņēmumu (4), kas iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā (eksporta un/vai vietējā), nosaukumus un precīzu darbības aprakstu;

vai uzņēmums ir saņēmis atvieglojumus no DEPBS un/vai ITES i) tajā izmeklēšanas periodā, pēc kura noteica pasākumu līmeni, ko uzņēmumam patlaban piemēro, (no 2000. gada 1. oktobra līdz 2001. gada 30. septembrim) un/vai ii) laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam.

visu citu būtisku informāciju, kas palīdzētu Komisijai veikt atlasi.

Uzņēmums, sniedzot iepriekš minēto informāciju, piekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmumu izvēlas iekļaut izlasē, tas nozīmē, ka tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums norāda, ka nepiekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē, uzskatīs, ka uzņēmums nav vēlējies sadarboties izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas turpmāk 7. punktā.

Lai gūtu informāciju, kas uzskatāma par vajadzīgu ražotāju/eksportētāju atlases veikšanai, Komisija turklāt sazināsies ar eksportētājvalsts iestādēm un visām zināmajām ražotāju/eksportētāju apvienībām.

ii)   Galīgā atlase

Visām ieinteresētajām personām, kas vēlas iesniegt jebkādu atlasei būtisku informāciju, tas jādara 5. punkta b) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

Komisijai ir nodoms galīgo atlasi izdarīt pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām, kuras izteikušas vēlēšanos, lai tās iekļautu izlasē.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem jāatbild uz anketas jautājumiem šā paziņojuma 5. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā un jāsadarbojas šajā izmeklēšanā.

Ja sadarbība nav pietiekama, Komisija saskaņā ar pamatregulas 27. panta 4. punktu un 28. pantu konstatējumus var pamatot ar pieejamajiem faktiem. Konstatējums, kura pamatā ir pieejamie fakti, attiecīgajai personai var būt mazāk labvēlīgs, kā paskaidrots 7. punktā.

b)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, Komisija nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem uzņēmumiem un attiecīgās eksportētājvalsts iestādēm.

c)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

Visas ieinteresētās personas ar šo tiek aicinātas paust savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta anketās, un apstiprinošus pierādījumus. Šai informācijai un tās apstiprinošiem pierādījumiem jānonāk Komisijā 5. punkta a) apakšpunkta i) daļā noteiktajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa. Tāds pieprasījums iesniedzams 5. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

5.   Termiņi

a)   Vispārēji termiņi

i)   Termiņš ieinteresētajām personām, lai pieteiktos, aizpildītu anketu un iesniegtu pārējo informāciju

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, visām ieinteresētajām personām, jo īpaši attiecīgajām eksportētājvalsts iestādēm, jāsazinās ar Komisiju, lai pieteiktos, jāpaziņo savs viedoklis un jāiesniedz aizpildītas anketas vai jebkura cita informācija, ieskaitot informāciju, kas minēta 3. punkta sestajā daļā, 40 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi. Jāpievērš uzmanība tam, ka vairumā gadījumu pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona piesakās iepriekš minētajā periodā.

ii)   Uzklausīšana

Visas ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var arī pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

b)   Konkrēts termiņš attiecībā uz pārbaudi izlases veidā

i)

Šā paziņojuma 4. punkta a) apakšpunkta i) daļā norādītajai informācijai jānonāk Komisijā 15 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ņemot vērā to, ka Komisijai ir nodoms apspriesties ar attiecīgajām personām, kuras apliecinājušas, ka vēlas tikt iekļautas atlasē, par tās galīgo atlasi 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)

Pārējai informācijai, kas attiecas uz 4. punkta a) apakšpunkta ii) daļā minēto atlasi, jānonāk Komisijā 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

iii)

Izlasē iekļauto personu atbildes uz anketas jautājumiem Komisijā jāsaņem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka personas iekļautas pārbaudāmajā izlasē.

6.   Rakstiski iesniegtā informācija, atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste

Visai ieinteresēto personu iesniegtajai informācijai un pieprasījumiem jābūt rakstiskiem (nevis elektroniskiem, ja vien nav noteikts citādi), tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visai rakstiski iesniegtajai informācijai, tostarp šajā paziņojumā pieprasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited (5), un saskaņā ar pamatregulas 29. panta 2. punktu šiem dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Birojs: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 295 65 05.

7.   Nesadarbošanās

Gadījumos, kad kāda ieinteresētā persona atsakās sniegt nepieciešamo informāciju vai nesniedz to paredzētajos termiņos, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus konstatējumus var izdarīt saskaņā ar pamatregulas 28. pantu, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja konstatē, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldīgu informāciju, šo informāciju neņem vērā, un saskaņā ar pamatregulas 28. pantu var izmantot pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji, un tādēļ tiek izmantoti pieejamie fakti, rezultāts attiecībā uz minēto personu var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

8.   Izmeklēšanas grafiks

Saskaņā ar pamatregulas 22. panta 1. punktu izmeklēšanu pabeigs 15 mēnešu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9.   Citas starpposma pārskatīšanas saskaņā ar pamatregulas 19. pantu

Patlaban notiekošās pārskatīšanas apjoms ir norādīts 4. punktā. Ikviena ieinteresētā persona, kas vēlas pieprasīt pārskatu citu iemeslu dēļ, var to darīt saskaņā ar pamatregulas 19. panta nosacījumiem.

10.   Personas datu apstrāde

Jāņem vērā, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001, 2000. gada 18. decembrris, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6).


(1)  OV L 288, 21.10.97., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 323, 28.11.2002., 21. lpp.

(3)  Individuālu apjomu atbilstīgi pamatregulas 27. panta 3. punktam var pieprasīt vienīgi uzņēmumi, kuri nav iekļauti izlasē.

(4)  Lai saprastu jēdzienu “saistītie uzņēmumi”, skatīt 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93, 1993. gada 2. jūlija, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(5)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001, 2001. gada 30. maijā par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments atbilstoši pamatregulas 29. pantam un 12. pantam PTO Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem.

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


PIELIKUMS

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002