14.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 162/13


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem īstenošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN 1359:1998

Gāzes skaitītāji — Membrānas tipa gāzes skaitītāji

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Siltumenerģijas skaitītāji — 1. daļa: Vispārīgās prasības

 

CEN

EN 1434-2:2007

Siltumenerģijas skaitītāji — 2. daļa: Konstruktīvās prasības

 

CEN

EN 1434-4:2007

Siltumenerģijas skaitītāji — 4. daļa: Tipa apstiprināšanas testi

 

CEN

EN 1434-5:2007

Siltumenerģijas skaitītāji — 5.daļa: Pirmreizējās verificēšanas testi

 

CEN

EN 12261:2002

Gāzes skaitītāji — Turbīnveida gāzes skaitītāji

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gāzes skaitītāji — Pārveidotājierīces — 1.daļa: Tilpuma pārrēķināšana

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gāzes skaitītāji — Rotācijas tipa gāzes skaitītāji

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Ūdens patēriņa skaitītāji — 1. daļa: Vispārīgās prasības

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Ūdens patēriņa skaitītāji — 2. daļa: Uzstādīšanas un lietošanas nosacījumi

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Ūdens patēriņa skaitītāji — 3. daļa: Testa metodes un iekārtas

 

CEN

EN 14236:2007

Ultraskaniskie gāzes skaitītāji mājsaimniecībai

 

1. piezīme

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” — date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

3. piezīme

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

Piezīme:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (2), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3).

Atsauces numuru publikācija “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OJ L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OJ L 217, 5.8.1998., 18. lpp.