14.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 162/6


Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2003. gada 23. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību.

(2007/C 162/04)

Atbalsta numurs: XA 120/06

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Pjemonta

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Juridiskais pamats: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: 250 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāte katram uzņēmumam nedrīkst pārsniegt 80 % no izmaksām pirmajiem diviem gadiem, kad tas ir pakļauts kontroles sistēmai saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2092/91 (1), un atbalsta apmērs katram uzņēmumam minētajā laikposmā (2005.—2006. gads) nedrīkst pārsniegt 800 EUR

Ieviešanas diena: 2006. gada 15. decembris. Jebkurā gadījumā pirmais maksājums tiks izdarīts, kad paziņos Komisijas piešķirto identifikācijas numuru pēc kopsavilkuma informācijas saņemšanas

Atbalsta shēmas ilgums: Līdz 2007. gada 30. jūnijam

Atbalsta mērķis: Rosināt lauksaimniekus un lopkopjus īstenot ražošanas metodes pārstrukturēšanu no tradicionālās uz bioloģisko, izmantojot atbalstu izmaksām, kas radušās, pārbaudot izmantotās bioloģiskās ražošanas metodes saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2092/91.

Atbalstu var saņemt par izmaksām, kas lauksaimniecības uzņēmumiem radušās 2005. un 2006. gadā saistībā ar pārbaudēm, ko veic atbilstoši Regulai (EEK) Nr. 2092/91.

Izmantotie Regulas (EK) Nr. 1/2004 panti (2): 13. panta 2. punkta g) apakšpunkts

Attiecīgās nozares: Lauksaimniecības uzņēmumi, kas ražo dzīvnieku vai augu valsts produkciju

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Tīmekļa vietne: www.regione.piemonte.it/agri

Cita informâcija: Atbalsts attiecas uz aktīvajiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kas pieteikuma brīdī ietverti kontroles sistēmā saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2092/1991, un kuru saimniecības galvenā pārvalde un lielākā daļa apsaimniekojamās zemes atrodas Pjemontā un kuri sāk vai jau ir sākuši pāreju no tradicionālās ražošanas sistēmas uz bioloģisko laikposmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalstu piešķir, ņemot vērā šādu prioritātes secību:

Atbalsta numurs: XA 121/06

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Marke

Atbalsta shēmas nosaukums: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Juridiskais pamats:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta ikgadējā kopsumma: Maksimālā 2006. gadam paredzētā izdevumu summa ir 150 000 EUR. Turpmākajos atbalsta shēmas piemērošanas gados maksimālo izdevumu summu noteiks, ņemot vērā attiecīgos tiesību aktus par budžetu, bet jebkurā gadījumā tā nedrīkst pārsniegt 1 000 000 EUR katram gadam

Atbalsta maksimâlâ intensitâte: Bruto atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 30 % no attaisnotajām izmaksām (40 % mazāk labvēlīgā apgabalā).

Piešķiramā finansējuma maksimālā summa nedrīkst pārsniegt 60 000 EUR.

Finansējumu izmanto tā, lai samazinātu ražošanas izmaksas, uzlabotu un dažādotu ražošanas darbības, uzlabotu produktu kvalitāti, aizsargātu un uzlabotu dabisko vidi un dzīvnieku higiēnas un labturības apstākļus.

Pasākumi, kam piešķir atbalstu, jābūt ietvertiem vienā no šādām kategorijām.

Īstenošanas datums: Vismaz 10 darba dienas pēc šīs veidlapas nosūtīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2004 19. panta 1. punktu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības ilgums: Darbības ilgums ir nenoteikts un saistīts ar ikgadējām budžeta dotācijām, par kurām lemj Markes reģiona pašvaldība, un ar atbrīvojuma regulas spēkā esības laiku (Regula (EK) Nr. 1/2004)

Atbalsta mērķis: Uzlabot ienākumu līmeni, dzīves un darba apstākļus lauksaimnieku kooperatīviem un sociālajiem kooperatīviem, kas darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, lai samazinātu ražošanas izmaksas, uzlabotu un dažādotu ražošanas darbības, uzlabotu produktu kvalitāti, aizsargātu un uzlabotu dabisko vidi un dzīvnieku higiēnas un labturības apstākļus

Saņēmēji:

1.

B tipa sociālie kooperatīvi, kuri ierakstīti sociālo kooperatīvu sabiedrību reģistrā, kas izveidots ar 2001. gada 18. decembra reģionālo likumu Nr. 34, un kuri darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē;

2.

Lauksaimniecības kooperatīvi un to konsorciji, kas kvalificēti kā profesionāli lauksaimniecības uzņēmēji (IAP).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecības nozare

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Tīmekļa vietne:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Cita informācija: Atbalstu piešķirs tikai tādiem projektiem, kas attiecas uz lauksaimniecības nozari, un saņēmējus izvēlēsies, organizējot atklātus konkursus

Atbalsta numurs: XA 122/06

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Marke

Atbalsta shēmas nosaukums: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali

Juridiskais pamats:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta ikgadējā kopsumma: Maksimālā 2006. gadam paredzētā izdevumu summa ir 350 000 EUR. Turpmākajos atbalsta shēmas piemērošanas gados maksimālo izdevumu summu noteiks, ņemot vērā attiecīgos tiesību aktus par budžetu, bet jebkurā gadījumā tā nepārsniegs 1 000 000 EUR katram gadam.

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta saņemšanai atbilstīgā izdevumu summa nedrīkst būt mazāka par 30 000 EUR.

Atbalsta summa nedrīkstēs pārsniegt 75 % no šīm izmaksām un jebkurā gadījumā katram saņēmējam trīs gadu laikā būs mazāka par 100 000 EUR saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2004 14. pantu.

Piemērošana: Vismaz 10 darba dienas pēc šīs veidlapas nosūtīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2004 19. panta 1. punktu.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības ilgums: Darbības ilgums ir nenoteikts un saistīts ar ikgadējām budžeta dotācijām, par kurām lemj Markes reģiona pašvaldība, un ar atbrīvojuma regulas spēkā esības laiku (Regula (EK) Nr. 1/2004)

Atbalsta mērķis: Veicināt esošo kooperatīvu apvienošanos, sociālās bāzes paplašināšanu, jaunu uzņēmumu apkopošanu kooperatīvu veidā, kā mērķis ir palielināt kooperatīvās struktūras konkurētspēju, atļaut kooperatīvajām sabiedrībām rast jaunas uzņēmējdarbības iespējas, koncentrēt un reorganizēt lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu piedāvājumu

Atbalsta saņēmēji: Kooperatīvi un kooperatīvu apvienības, kas veic uzņēmējdarbību lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, agrorūpniecības nozarē, kā arī lauksaimniecības un pārtikas nozarē un to konsorciji, kuru juridiskā adrese reģistrēta reģionālajā teritorijā un kuri ir ierakstīti valsts kooperatīvo sabiedrību reģistrā, kas izveidots ar Ministero delle attività produttive (Ministrija, kas atbild par ražošanas darbībām) 2004. gada 23. jūnija dekrētu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Nav iesaistītas specifiskas nozares.

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Sito Web:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Cita informācija: Atbalstu piešķirs tikai tādiem projektiem, kas attiecas uz lauksaimniecības nozari, un saņēmējus izvēlēsies, organizējot atklātus konkursus

Atbalstu mežsaimniecības kooperatīviem piešķirs, izmantojot tos pašus atlases līdzekļus, saskaņā ar “de minimis” parametru par ražošanu, kas neattiecas uz lauksaimniecību, kā noteikts Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 69/2001 (3)

XA numurs: XA 123/06

Dalībvalsts: Nīderlande

Reģions: Provincie Limburg

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg [Piena lopu audzēšanas saimniecības Snijders pārvietošana Dienvidlimburgā]

Juridiskais pamats: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais provinces atbalsts — vienreizējs maksājums 100 000 EUR par vienu pārvietošanas reizi

Atbalsta maksimālā intensitāte: Maksimālais atbalsta lielums piena lopu audzētājam ir 40 % no pārvietošanas izmaksām; maksimālā summa ir 100 000 EUR. Iepriekš minētā atbalsta summa ir vienāda ar atbalsta summu, ko drīkst piešķirt lauksaimniekam, ja vispārējās interesēs veiktās pārvietošanas rezultātā lauksaimniekam rodas iespēja izmantot modernākas iekārtas un tiek paaugstināta ražošanas jauda. Ja ir runa par attiecīgo iekārtu vērtības palielinājumu un ražošanas jaudas pieaugumu, lauksaimniekam jāiegulda vismaz 60 % no attiecīgo iekārtu vērtības palielinājuma vai no izdevumiem, kas saistīti ar ražošanas jaudas pieaugumu. Tas atbilst Regulas (EK) Nr. 1/2004 6. panta 3. un 4. punktam. Paša piena lopu audzētāja ieguldījums ir vismaz 60 %. Piena lopu audzētava Snijders: attaisnotās izmaksas 1 524 792 EUR

Īstenošanas datums: Lēmums par subsīdijas piešķiršanu tiks pieņemts pēc tam, kad ES būs apstiprinājusi šā paziņojuma saņemšanu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: No 2006. gada decembra līdz 2008. gada 31. decembrim (ieskaitot)

Atbalsta mērķis: Atbalsts attiecas uz perspektīvu piena lopu audzētavu pārvietošanu, ja tās vispārējās interesēs pārvieto no apgabaliem, kuros pastāv ierobežojumi jo īpaši plānošanas jomā, bet kur piena lopu audzētavas ir ārkārtīgi svarīgas vides kvalitātes un ainavas saglabāšanai. Saskaņā ar provinces mērķiem piena lopu audzētavas pārvietošanai jāuzlabo ainavas un vides kvalitāte un jāveicina to saglabāšana

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Atbalstu var saņemt intensīvās piena lopu audzētavas (mazie un vidējie uzņēmumi), kuras aizņem vismaz 75 Nīderlandes teritoriālās platības vienības [Nederlandse grootte eenhedenNGE] un atrodas Dienvidlimburgas apgabalos ar nogāzes slīpumu, kas pārsniedz 2 %

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Tīmekļa vietne: www.limburg.nl

XA numurs: XA 124/06

Dalībvalsts: Nīderlande

Reģions: Provincie Limburg

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg [Piena lopu audzēšanas saimniecības Mingels pārvietošana Dienvidlimburgā]

Juridiskais pamats: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais provinces atbalsts — vienreizējs maksājums 100 000 EUR par vienu pārvietošanas reizi

Atbalsta maksimālā intensitāte: Maksimālais atbalsta lielums piena lopu audzētājam ir 40 % no pārvietošanas izmaksām; maksimālā summa ir 100 000 EUR. Iepriekš minētā atbalsta summa ir vienāda ar atbalsta summu, ko drīkst piešķirt lauksaimniekam, ja vispārējās interesēs veiktās pārvietošanas rezultātā lauksaimniekam rodas iespēja izmantot modernākas iekārtas un tiek paaugstināta ražošanas jauda. Ja ir runa par attiecīgo iekārtu vērtības palielinājumu un ražošanas jaudas pieaugumu, lauksaimniekam jāiegulda vismaz 60 % no attiecīgo iekārtu vērtības palielinājuma vai no izdevumiem, kas saistīti ar ražošanas jaudas pieaugumu. Tas atbilst Regulas (EK) Nr. 1/2004 6. panta 3. un 4. punktam. Paša piena lopu audzētāja ieguldījums ir vismaz 60 %. Piena lopu audzētava Mingels: attaisnotās izmaksas 1 524 792 EUR

Īstenošanas datums: Lēmums par subsīdijas piešķiršanu tiks pieņemts pēc tam, kad ES būs apstiprinājusi šā paziņojuma saņemšanu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: No 2006. gada decembra līdz 2008. gada 31. decembrim (ieskaitot)

Atbalsta mērķis: Atbalsts attiecas uz perspektīvu piena lopu audzētavu pārvietošanu, ja tās vispārējās interesēs pārvieto no apgabaliem, kuros pastāv ierobežojumi jo īpaši plānošanas jomā, bet kur piena lopu audzētavas ir ārkārtīgi svarīgas vides kvalitātes un ainavas saglabāšanai. Saskaņā ar provinces mērķiem piena lopu audzētavas pārvietošanai jāuzlabo ainavas un vides kvalitāte un jāveicina to saglabāšana

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Atbalstu var saņemt intensīvās piena lopu audzētavas (mazie un vidējie uzņēmumi), kuras aizņem vismaz 75 Nīderlandes teritoriālās platības vienības [Nederlandse grootte eenhedenNGE] un atrodas Dienvidlimburgas apgabalos ar nogāzes slīpumu, kas pārsniedz 2 %

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Tīmekļa vietne: www.limburg.nl


(1)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 10, 13.1.2001., 30. lpp.