52007PC0822

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos padomes Lemumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru - Trešā daļa - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai /* COM/2007/0822 galīgā redakcija - COD 2007/0282 */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 19.12.2007

COM(2007) 822 galīgā redakcija

2007/0282 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai Trešā daļa

(iesniegusi Komisija)

2007/0282 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai Trešā daļa

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 61. panta c) apakšpunktu, 63. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmo daļu un 67. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[2],

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu[3],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru[4],

tā kā:

1. Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[5], grozīja ar Lēmumu 2006/512/EK, ar ko ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, kura izmantojama vispārējiem ieviešanas pasākumiem un kuras mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, tostarp svītrot dažus šādus nebūtiskus elementus vai papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus.

2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju[6] par Lēmumu 2006/512/EK ir noteikts, ka šo jauno procedūru piemērot jau spēkā esošiem un saskaņā ar Līguma 251. pantu pieņemtiem tiesību aktiem var tad, ja tos pielāgo atbilstīgi piemērotajām procedūrām.

3. Apvienotā Karaliste un Īrija, kuras piedalījās to aktu pieņemšanā un piemērošanā, kuri tiek grozīti ar šo regulu, saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, piedalās šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

4. Kā noteikts 1. un 2. pantā Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tāpēc Dānijai tā nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā apzīmējums „dalībvalsts” nozīmē dalībvalstis, izņemot Dāniju.

2. pants

Pielikumā uzskaitītos tiesību aktus atbilstīgi minētajam pielikumam pielāgo Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK.

3. pants

Atsauces uz to tiesību aktu noteikumiem, kas minēti pielikumā, uzskata par atsaucēm uz noteikumiem, kas pielāgoti ar šo regulu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, […]

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

[…] […]

PIELIKUMS

PADOMES 2000. GADA 22. DECEMBRA REGULA (EK) NR. 44/2001 PAR JURISDIKCIJU UN SPRIEDUMU ATZīšANU UN IZPILDI CIVILLIETāS UN KOMERCLIETāS [7]

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 44/2001 jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro precizēt vai tehniski koriģēt tās pielikumos ietvertās veidlapas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 44/2001 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 44/2001 groza šādi.

(1) Regulas 74. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„2. To veidlapu precizēšanu vai tehnisku koriģēšanu, kuru paraugi doti V un VI pielikumā, apstiprina Komisija. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 75. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

(2) Ar šādu tekstu aizstāj 75. pantu.

„75. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.”

PADOMES 2001. GADA 28. MAIJA REGULA (EK) NR. 1206/2001 PAR SADARBīBU STARP DALīBVALSTU TIESāM PIERāDīJUMU IEGūšANā CIVILLIETāS UN KOMERCLIETāS [8]

Attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001 jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro precizēt vai tehniski grozīt tās pielikumā noteikto standarta veidlapu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Padomes Regulas (EK) Nr. 1206/2001 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 1206/2001 groza šādi.

(1) Regulas 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„2. Pielikumā noteikto standarta veidlapu precizējumus vai tehniskos grozījumus veic Komisija. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

(2) Ar šādu tekstu aizstāj 20. pantu.

„20. pants

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.”

PADOMES 2003. GADA 18. FEBRUāRA REGULA (EK) NR. 343/2003, AR KO PAREDZ KRITēRIJUS UN MEHāNISMUS, LAI NOTEIKTU DALīBVALSTI, KURA IR ATBILDīGA PAR TREšāS VALSTS PILSOņA PATVēRUMA PIETEIKUMA IZSKATīšANU, KAS IESNIEGTS KāDā NO DALīBVALSTīM[9]

Attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001 jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt nosacījumus un procedūras humānās klauzulas īstenošanai un pieņemt kritērijus, kas nepieciešami pārsūtīšanas izpildei. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir papildināt Regulu (EK) Nr. 343/2003, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 343/2003 groza šādi.

(1) Regulas 15. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„5. Nosacījumus un procedūras šā panta īstenošanai, attiecīgā gadījumā ieskaitot samierināšanas mehānismus dalībvalstu domstarpību izšķiršanai attiecībā uz konkrēto personu apvienošanas nepieciešamību vai vietu, kur tas būtu darāms, nosaka Komisija. Šie pasākumi ir paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, papildinot to, un minētos pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas paredzēta 27. panta 3. punktā.”

(2) Regulas 19. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„5. Papildu noteikumus par pārsūtīšanas izpildi var pieņemt Komisija. Šie pasākumi ir paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, papildinot to, un minētos pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas paredzēta 27. panta 3. punktā.”

(3) Regulas 20. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„4. Papildu noteikumus par pārsūtīšanas izpildi var pieņemt Komisija. Šie pasākumi ir paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, papildinot to, un minētos pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas paredzēta 27. panta 3. punktā.”

(4) Regulas 27. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.”

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2004. GADA 21. APRīļA REGULA (EK) NR. 805/2004, AR KO IZVEIDO EIROPAS IZPILDES RīKOJUMU NEAPSTRīDēTIEM PRASīJUMIEM [10]

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 805/2004 jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro izdarīt grozījumus tās pielikumos ietvertajās standarta veidlapās. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 805/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Tādēļ Regulu (EK) Nr. 805/2004 groza šādi.

(1) Ar šādu tekstu aizstāj 31. un 32. pantu.

„31. pants

Pielikumu grozījumi

Komisija izdara grozījumus pielikumos ietvertajās standarta veidlapās. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

32. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 44/2001 75. pantā.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.”

[1] OV C [..], [..], [..]. lpp.

[2] OV C [..], [..], [..]. lpp.

[3] OV C [..], [..], [..]. lpp.

[4] OV C [..], [..], [..]. lpp.

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

[6] OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.

[7] OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

[8] OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.

[9] OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.

[10] OV L 143, 30.4.2004., 15. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1869/2005 (OV L 300, 17.11.2005., 6. lpp. un OV L 321M, 21.11.2006., 145. lpp.).