20.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 86/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2007. gada 13. aprīlis)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2007. gada 12. aprīlī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku (1) (tālāk tekstā — “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar ECB Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

1.1.

Ierosinātās regulas mērķis ir noteikt juridisko pamatu brīvo darba vietu ceturkšņa datu vākšanai, nosūtīšanai un vērtēšanai Kopienā. (2) Brīvo darba vietu dati, kas iekļauti Galveno Eiropas ekonomisko rādītāju (GEER) (3) sarakstā, vajadzīgi, lai uzraudzītu brīvo darba vietu īstermiņa pārmaiņas saimnieciskās darbības nozarēs.

1.2.

ECB atzinīgi novērtē ierosināto regulu. Brīvo darba vietu salīdzināmu datu nodrošināšana paplašina to datu loku, kuri pieejami cenu stabilitātes risku analīzei un novērtējumam euro zonā, kas nepieciešams Eurosistēmas monetārās politikas īstenošanai. Brīvo darba vietu dati ir arī dažu darba tirgus mainīgo viens no galvenajiem rādītājiem, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātību un bezdarbu. Pašlaik pieejamie euro zonas kopsavilkuma dati, kas balstās uz datiem, ko nacionālās statistikas iestādes brīvprātīgi nosūtījušas Eiropas Kopienu Komisijai (Eurostat), atspoguļo nozīmīgas atšķirības attiecībā uz to, kā tiek definētas euro zonas laikrindu aprēķināšanā izmantotās nacionālās laikrindas.

1.3.

Ņemot vērā šī atzinuma 2. nodaļā izklāstītos tehniska rakstura apsvērumus, ECB uzskata, ka ierosinātā regula jau tagad atspoguļo līdzsvarotu kompromisu starp lietotāju prasībām un statistikas vienkāršošanas vajadzībām, kas rūpīgi izvērtētas, lai ierobežotu ziņošanas pienākumu slogu. ECB atbalsta ierosinātās regulas ieviešanu un aicina Komisiju un dalībvalstis atzīt par prioritāru attiecīgās Komisijas ieviešanas regulas savlaicīgu pieņemšanu.

2.   Tehniska rakstura apsvērumi

2.1.

ECB uzsver, ka ierosinātais dalījums sadaļu līmenī pa visām saimnieciskajām darbībām, kas noteiktas kopīgajā Kopienas klasifikācijas sistēmā (NACE), ietverot pakalpojumu nozari, ir nozīmīgs ierosinātās regulas aspekts, ņemot vērā pakalpojumu pieaugošo lomu tautsaimniecībā. Ierosinātais dalījums ir nozīmīgs arī tam, lai izskaidrotu brīvo darba vietu kopējā skaita izmaiņas. No ierosinātās priekšizpētes izrietošo datu veiksmīga apkopošana un saņemšana, kā arī priekšizpēte attiecībā uz vienībām ar mazāk nekā 10 darbiniekiem tiek uzskatīta par nozīmīgu pasākumu datu kvalitātes uzlabošanā.

2.2.

Ļoti nozīmīga ir pienācīga retrospektīvo datu kopuma pieejamība, ņemot vērā to, cik svarīga ir spēja analīzes nolūkiem izvērtēt brīvo darba vietu stāvokļa attīstību laika gaitā. Tomēr ECB apzinās slogu, kas ziņotājiem tiktu uzlikts gadījumā, ja tiem prasītu sniegt pilnu retrospektīvo datu kopumu, un akceptē datu ierobežotas nosūtīšanas prasību, kas izklāstīta ierosinātās regulas 6. pantā, tajā pašā laikā aicinot, ja iespējams, sniegt aplēses par ilgāku laika posmu.

2.3.

Saistībā ar to datu kvalitātes uzlabošanu, kas nepieciešami uzticamiem euro zonas kopsavilkuma rādītājiem, būtiska loma kopējā kvalitātes novērtējumā ir euro zonas kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanai izmantoto nacionālo datu labai salīdzināmībai. Tāpēc saskaņā ar ierosinātās regulas 7. pantā noteiktajām ieviešanas procedūrām definētajos kvalitātes kritērijos varētu iekļaut periodisku novērtējumu attiecībā uz nacionālo datu nesalīdzināmo aspektu ietekmi.

Frankfurtē pie Mainas, 2007. gada 13. aprīlī

ECB viceprezidents

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 galīgā redakcija.

(2)  ECB prasības brīvo darba vietu ceturkšņa datu vākšanai, tos sniedzot 45 dienu laikā kopš atsauces ceturkšņa beigām, tika izklāstītas 2000. gada augusta Eiropas Centrālās bankas prasībās tautsaimniecības statistikas jomā un atkārtoti norādītas 2004. gada decembra Pārskatā par prasībām tautsaimniecības statistikas jomā.

(3)  GEER tika izveidoti saskaņā ar Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) Statistikas prasību rīcības plānu (turpmāk tekstā — “EMS Rīcības plāns”), kuru pēc Ecofin Padomes lūguma un sadarbībā ar ECB izstrādājusi Komisija (Eurostat). EMS Rīcības plāns tika izstrādāts Ecofin Padomes 1999. gada 18. janvārī apstiprinātā Monetārās komitejas EMS informācijas prasību ziņojuma rezultātā. Ecofin Padome jaunāko ziņojumu attiecībā uz šo jautājumu saņēma 2006. gada novembrī.