24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 287/28


Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam

(2006/C 287/11)

Pieprasījums, ko iesniegusi viena dalībvalsts

Komisija 2006. gada 24. oktobrī saņēma pieprasījumu atbilstoši 30. panta 4. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1).

Šis Apvienotās Karalistes pieprasījums attiecas uz elektroapgādi un gāzapgādi šajā valstī, izņemot Ziemeļīriju (pieprasījums tātad attiecas uz elektroapgādi un gāzapgādi Anglijā, Skotijā un Velsā). Pieprasījums ir publicēts OV C 270/10 2006. gada 7. novembrī. Sākotnējais termiņš beidzas 2007. gada 25. janvārī.

Ņemot vērā to, ka Komisijas dienestiem ir nepieciešams iegūt un izanalizēt papildu informāciju, un saskaņā ar 30. panta 6. punkta trešo teikumu Komisijas rīcībā esošais laika periods lēmuma pieņemšanai attiecībā uz šo pieprasījumu ir pagarināts par vienu mēnesi.

Tādējādi galīgais termiņš beidzas 2007. gada 26. februārī.


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.