25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/6


Uzaicinājums iesniegt apsvērumus par projektu Komisijas Regulai

(2006/C 172/04)

Ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus, nosūtot tos uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Fakss: Fax (32-2) 296 12 42

E-pasts: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Projekts Komisijas regula (EK) nr. …/..

(…),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2204/2002, (EK) Nr. 70/2001un (EK) Nr. 68/2001 attiecībā uz piemērošanas periodu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 1998. gada 7. maija Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (1)

un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iv) daļas un b) apakšpunktu,

publicējusi šīs regulas projektu (2),

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 12. decembra Regulas (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (3), 2001. gada 12. janvāra Komisijas Regulas (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (4) un Komisijas Regulas (EK) Nr. 68/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (5) darbības termiņš beigsies 2006. gada 31. decembrī. Valsts atbalsta rīcības plānā (6) Komisija ir ierosinājusi pārgrupēt minētās Regulas vienā vienotā grupālā atbrīvojuma regulā un, iespējams, papildināt ar citām jomām, kas minētas Padomes Regulas (EK) 994/98 1. un 2. pantā.

(2)

Turpmākās grupālā atbrīvojuma regulas saturs jo īpaši ir atkarīgs no sabiedrisko apspriežu rezultātiem, kuras uzsāktas ar Valsts atbalsta rīcības plānu un ar Komisijas paziņojumu par valsts atbalstu un jauninājumu (7). Lai noteiktu atbalsta kategorijas, kuras varētu uzskatīt par savienojamām ar Līgumu, ir nepieciešamas arī pārrunas ar dalībvalstu pārstāvjiem. Lai turpinātu pašreizējās apspriedes un to rezultātu analīzi, ir lietderīgi pagarināt Regulu (EK) Nr. 2204/2002, (EK) Nr. 70/2001 un (EK) Nr.68/2001 spēkā esamību līdz 2007. gada beigām.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2204/2002, (EK) Nr. 68/2001 un (EK) Nr. 70/2001.

(4)

Šajā Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma līgumu padomdevējas komitejas atzinumu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 68/2001 8. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 70/2001 10. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.”

3. pants

Regulas (EK) Nr. 2204/2002 11. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.”

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, […]

Komisijas vārdā —

[…]

Komisijas loceklis


(1)  OV L 142, 14.5.1998., 1. lpp.

(2)  OV …

(3)  OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp.

(4)  OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 364/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.).

(5)  OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 363/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.).

(6)  COM(2005) 0107 galīgā redakcija

(7)  COM(2005) 0436 galīgā redakcija