9.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 57/17


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 23. marta Direktīvas 94/9/EK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē īstenošanu

(2006/C 57/07)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN 1010-1:2004

Mašīnu drošība — Drošības prasības iespiedmašīnu un papīra apstrādes mašīnu konstrukcijai un uzbūvei — 1.daļa: Kopīgās prasības

 

CEN

EN 1127-1:1997

Sprādzienbīstama vide — Sprādziena novēršana un aizsardzība — 1.daļa: Pamatnostādnes un metodoloģija

 

CEN

EN 1127-2:2002

Sprādzienbīstama vide — Sprādziena novēršana un aizsardzība — 2.daļa: Pamatnostādnes un metodoloģija kalnrūpniecībā

 

CEN

EN 1710:2005

Iekārtas un izstrādājumi raktuvēm ar sprādzienbīstamu vidi

 

CEN

EN 1755:2000

Rūpniecisko kravas automašīnu drošība — Darbība sprādzienbīstamā vidē — Lietošana degošās gāzēs, tvaiku maisījumos un putekļos

 

CEN

EN 1834-1:2000

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji — Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē — 1.daļa: Otrās grupas dzinēji darbībai degošās gāzēs un tvaika maisījumos

 

CEN

EN 1834-2:2000

Iekšdedzes dzinēji — Drošības prasības dzinēju konstrukcijai un uzbūvei lietošanai sprādzienbīstamā vidē — 2.daļa: I grupas dzinēji lietošanai pazemes darbos, kas ir jūtīgi pret sprāgstošām gāzēm un /vai uzliesmojošiem putekļiem

 

CEN

EN 1834-3:2000

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji — Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē — 3.daļa: Otrās grupas dzinēji darbībai degošā putekļainā vidē

 

CEN

EN 1839:2003

Gāzu un tvaiku eksplozijas robežu noteikšana

 

CEN

EN 12581:2005

Pārklāšanas iekārtas — Organisko šķidro pārklājummateriālu uzklāšanas mašīnas, kas paredzētas mērcējošai un elektroforētiskai pārklāšanai

 

CEN

EN 12757-1:2005

Pārklājummateriālu sajaukšanas mašīnas — Drošības prasības — 1.daļa: Sajaukšanas mašīnas atkārtotai transportlīdzekļu apdarei

 

CEN

EN 12874:2001

Liesmu norobežotāji — Ekspluatācijas prasības, pārbaužu metodes un lietošanas ierobežojumi

 

CEN

EN 13012:2001

Degvielas uzpildes stacijas — Automātisko sprauslu, kas lietojamas degvielas uzpildes automātos, uzstādīšana un darbība

 

CEN

EN 13160-1:2003

Noplūžu kontrolsistēmas — 1.daļa: Vispārīgie principi

 

CEN

EN 13237:2003

Sprādzienbīstama vide — Sprādzienbīstamai videi paredzētu iekārtu un aizsardzības sistēmu termini un definīcijas

 

CEN

EN 13463-1:2001

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm — 1.daļa: Pamatmetode un prasības

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm — 2.daļa: Aizsardzība ar plūsmu ierobežojošu apvalku “fr”

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm — 3.daļa: Aizsardzība ar ugunsdrošu apvalku “d”

 

CEN

EN 13463-5:2003

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm — 5.daļa: Aizsardzība ar “c” tipa celtniecības drošību

 

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm — 6.daļa: Aizsardzība ar vadāmu aizdegšanās avotu “b”

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm — 8.daļa: Aizsardzība ar “k” tipa mērcēšanu

 

CEN

EN 13616:2004

Pārplūdes novēršanas ierīces stacionāriem šķidrās naftas degvielas rezervuāriem

 

CEN

EN 13617-1:2004

Degvielas uzpildes stacijas — 1.daļa: Drošības prasības degvielas uzpildes automātu un attālo sūkņu staciju konstrukcijai un uzbūvei

 

CEN

EN 13617-2:2004

Degvielas uzpildes stacijas — 2.daļa: Drošības prasības degvielas uzpildes automātu bloķēšanas ierīču uzbūvei un konstrukcijai

 

CEN

EN 13617-3:2004

Degvielas uzpildes stacijas — 3.daļa: Drošības prasības noslēgvārstu uzbūvei un konstrukcijai

 

CEN

EN 13673-1:2003

Gāzu un tvaiku eksplozijas maksimālā spiediena un spiediena pieauguma maksimālā ātruma noteikšana — 1.daļa: Eksplozijas maksimālā spiediena noteikšana

 

CEN

EN 13673-2:2005

Gāzu un tvaiku eksplozijas maksimālā spiediena un spiediena pieauguma maksimālā ātruma noteikšana — 2.daļa: Eksplozijas spiediena maksimālā pieauguma noteikšana

 

CEN

EN 13760:2003

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) degvielas uzpildīšanas sistēmas vieglajam un kravas autotransportam — Uzpildes sprausla, testa prasības un izmēri

 

CEN

EN 13821:2002

Sprādzienbīstama vide — Sprādziena novēršana un aizsardzība — Putekļu/gaisa maisījumu minimālās aizdegšanās enerģijas noteikšana

 

CEN

EN 13980:2002

Sprādzienbīstama vide — Kvalitātes sistēmu lietošana

 

CEN

EN 14034-1:2004

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana — 1.daļa: Putekļu mākoņu eksplozijas maksimālā spiediena pmax noteikšana

 

CEN

EN 14034-4:2004

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana — 4.daļa: Skābekļa robežkoncentrācijas LOC noteikšana putekļu mākoņos

 

CEN

EN 14373:2005

Sprādziena apslāpēšanas sistēmas

 

CEN

EN 14522:2005

Gāzu un tvaiku pašuzliesmošanas temperatūras noteikšana

 

CEN

EN 14591-1:2004

Sprādziena novēršana un aizsardzība apakšzemes raktuvēs — Aizsardzības sistēmas — 1.daļa: 2-bāru sprādziendrošas ventilācijas ietaises

 

CENELEC

EN 50014:1997

Elektriskās ierīces sprādzienbīstamā vidē — Vispārīgās prasības

 

EN 50014:1997/A1:1999

Piezīme 3

 

EN 50014:1997/A2:1999

Piezīme 3

 

CENELEC

EN 50015:1998

Elektriskās ierīces sprādzienbīstamā vidē — Iegremdēšana eļļā “o”

 

CENELEC

EN 50017:1998

Elektriskās ierīces sprādzienbīstamā vidē — Pulvera pildījums “q”

 

CENELEC

EN 50018:2000

Elektriskās ierīces sprādzienbīstamā vidē — Ugunsdrošs apvalks “d”

 

EN 50018:2000/A1:2002

Piezīme 3

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2003.)

CENELEC

EN 50019:2000

Elektriskās ierīces sprādzienbīstamā vidē — Paaugstināts drošības līmenis “e” + Iespiedkļūdas labojums 04.2003

 

CENELEC

EN 50020:2002

Elektroaparāti sprādzienbīstamā vidē — Iekšējā drošība “i” (uzliesmošanu neizraisoša)

 

CENELEC

EN 50021:1999

Elektriskās ierīces sprādzienbīstamā vidē — Aizsardzības veids “n”

 

CENELEC

EN 50104:2002

Elektroaparāti skābekļa noteikšanai un mērīšanai — Ekspluatācijas prasības un testa metodes

EN 50104:1998

Piezīme 2.1

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2005.)

EN 50104:2002/A1:2004

Piezīme 3

Darbības izbeigšanās datums

(1.8.2004.)

CENELEC

EN 50241-1:1999

Viegli uzliesmojošu vai toksisku gāzu un tvaiku atklāšanas atvērtā kanāla aparātu specifikācija — 1.daļa: Vispārīgas prasības un pārbaudes metodes

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

Piezīme 3

Darbības izbeigšanās datums

(1.8.2004.)

CENELEC

EN 50241-2:1999

Viegli uzliesmojošu vai toksisku gāzu un tvaiku atklāšanas atvērtā kanāla aparātu specifikācija — 2.daļa: Veiktspējas prasības viegli uzliesmojošu gāzu atklāšanas aparātiem

 

CENELEC

EN 50281-1-1:1998

Viegli uzliesmojošu putekļu klātbūtnē izmantojami elektroaparāti — 1-1.daļa: Apvalkos aizsargāti elektroaparāti — Konstruēšana un pārbaude + Iespiedkļūdas labojums 08.1999

 

EN 50281-1-1:1998/A1:2002

Piezīme 3

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2004.)

CENELEC

EN 50281-1-2:1998

Viegli uzliesmojošu putekļu klātbūtnē izmantojami elektroaparāti — 1-2.daļa: Apvalkos aizsargāti elektroaparāti — Izvēle, uzstādīšana un uzturēšana + Iespiedkļūdas labojums 12.1999

 

EN 50281-1-2:1998/A1:2002

Piezīme 3

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2004.)

CENELEC

EN 50281-2-1:1998

Viegli uzliesmojošu putekļu klātbūtnē izmantojami elektroaparāti — 2-1.daļa: Pārbaudes metodes — Putekļu minimālās aizdegšanās temperatūras noteikšanas metodes

 

CENELEC

EN 50284:1999

Speciālās prasības II iekārtas grupas, kategorijas 1 G elektroaparātu konstruēšanai, pārbaudei un marķēšanai

 

CENELEC

EN 50303:2000

Raktuvju gāzes un/vai ogļu putekļu apdraudētā atmosfērā darbam paredzēta I grupas, M1 kategorijas iekārta

 

CENELEC

EN 50381:2004

Pārvedamas ventilētas kameras, kurās var būt iekšējs izmešu avots + Iespiedkļūdas labojums 12.2005

 

CENELEC

EN 60079-7:2003

Elektroaparatūra sprādzienbīstamā gāzu vidē — 7.daļa: Paaugstināts drošības līmenis “e” (IEC 60079-7:2001)

EN 50019:2000

Piezīme 2.1

1.7.2006.

CENELEC

EN 60079-15:2003

Elektroaparatūra sprādzienbīstamā gāzu vidē — 15.daļa: Aizsardzības tips “n” (IEC 60079-15:2001 (Ar grozījumiem))

EN 50021:1999

Piezīme 2.1

1.7.2006.

CENELEC

EN 61779-1:2000

Elektroaparatūra uzliesmojošu gāzu konstatēšanai un mērīšanai — 1.daļa: Vispārīgās prasības un testa metodes (IEC 61779-1:1998 (Ar grozījumiem))

EN 50054:1998

Piezīme 2.1

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2003.)

EN 61779-1:2000/A11:2004

Piezīme 3

Darbības izbeigšanās datums

(1.8.2004.)

CENELEC

EN 61779-2:2000

Elektroaparatūra uzliesmojošu gāzu konstatēšanai un mērīšanai — 2.daļa: Darbības prasības I grupas aparātiem, kas uzrāda metānu līdz 5% tilpumkoncentrācijas gaisā (IEC 61779-2:1998 (Ar grozījumiem))

EN 50055:1998

Piezīme 2.1

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2003.)

CENELEC

EN 61779-3:2000

Elektroaparatūra uzliesmojošu gāzu konstatēšanai un mērīšanai — 3.daļa: Darbības prasības I grupas aparātiem, kas uzrāda metānu līdz 100% tilpumkoncentrācijas gaisā (IEC 61779-3:1998 (Ar grozījumiem))

EN 50056:1998

Piezīme 2.1

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2003.)

CENELEC

EN 61779-4:2000

Elektroaparatūra uzliesmojošu gāzu konstatēšanai un mērīšana — 4.daļa: Darbības prasības II grupas aparātiem, kas uzrāda viegli uzliesmojošas gāzes, ja to tilpumkoncentrācija ir līdz 100% no apakšējās sprādzienrobežas (IEC 61779-4:1998 (Ar grozījumiem))

EN 50057:1998

Piezīme 2.1

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2003.)

CENELEC

EN 61779-5:2000

Elektroaparatūra uzliesmojošu gāzu konstatēšanai un mērīšanai — 5.daļa: Darbības prasības II grupas aparātiem, kuri uzrāda gāzi līdz 100% tilpumkoncentrācijā (IEC 61779-5:1998 (Ar grozījumiem))

EN 50058:1998

Piezīme 2.1

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2003.)

CENELEC

EN 62013-1:2002

Individuālie gaismekļi raktuvēm, kur iespējama raktuvju gāzu klātbūtne — 1.daļa: Vispārīgās prasības — Uzbūve un testēšana saistībā ar sprādzienbīstamību (IEC 62013-1:1999 (Ar grozījumiem))

 

1. piezīme

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow”), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme

Jaunajam (vai labotajam) standartam ir tāda pati darbības sfēra kā aizstātajam standartam. Datumā, kas norādīts, aizstātais standarts vairs neprezumē atbilstību direktīvas būtiskajām prasībām.

3. piezīme

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (2), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3).

Atsauces numuru publikācija “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OV L 217, 5.8.1998, 18. lpp.