24.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 46/28


Dalībvalstu lēmumu par darbības licenču piešķiršanu vai anulēšanu publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu 13. panta 4. punktu (1)  (2)

(2006/C 46/05)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

SPĀNIJA

Licences turētāja nosaukuma maiņa

A kategorija:   Darbības licences bez Regulas (EEK) Nr. 2407/92 5. panta 7. punkta a) apakšpunkta ierobežojuma

Gaisa pārvadātāja nosaukums

Gaisa pārvadātāja adrese

Atļauts pārvadāt

Lēmums spēkā kopš

IBERTRANS AÉREA, S. L. — COMPAÑÍA AÉREA DE NAVEGACIÓN ALAIRE, S. L.

Calle Cinco Norte

Parcela 1.4.B4

Aeropuerto Madrid-Barajas

E-28042 Madrid

pasažieri, pasts, krava

20.12.2005.


(1)  OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.

(2)  Paziņoti Eiropas Komisijai pirms 31.8.2005.