2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/19


Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam

Pieprasījums, ko iesniegusi viena dalībvalsts

(2005/C 305/05)

Komisija 2005. gada 8. novembrī saņēma pieprasījumu atbilstoši 30. panta 4. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1). Pirmā darba diena pēc pieprasījuma saņemšanas ir 2005. gada 9. novembris.

Šis Apvienotās Karalistes pieprasījums attiecas uz elektrības ražošanu šajā valstī, izņemot Ziemeļīriju (pieprasījums tātad attiecas uz elektrības ražošanu Anglijā, Skotijā un Velsā). Iepriekš minētajā 30. pantā noteikts, ka Direktīvu 2004/17/EK nepiemēro, ja uz attiecīgo darbību attiecas tieša konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav ierobežota. Šos nosacījumus izvērtē vienīgi saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK un tie neskar konkurences noteikumu piemērošanu.

Komisijas rīcībā ir trīs mēneši, sākot no iepriekš minētās darba dienas, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz šo pieprasījumu. Tādējādi termiņš beidzas 2006. gada 9. februārī.

Piemēro iepriekš minētā 4. punkta trešo daļu. Līdz ar to Komisijas rīcībā esošo laika periodu vajadzības gadījuma var pagarināt par vienu mēnesi. Ziņojums par jebkuru pagarinājumu ir jāpublicē.


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.