22.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 233/2


Paziņojums par sūdzības Nr. 2005/4313 — SG(2005)A/1204 saņemšanu

(2005/C 233/02)

1.

Eiropas Komisija sūdzību reģistrā ar numuru 2005/4313 ir reģistrējusi sūdzību par 50 μg/m3 makrodaļiņu (PM10) robežlieluma pārsniegšanu 24 stundu laikā vairāk nekā 35 dienas 2005. gadā Höhenstraße zonā Vācijas pilsētā Frankfurtē pie Mainas.

2.

Komisija par šo lietu ir saņēmusi vairāk nekā 30 sūdzības. Tādēļ, lai nodrošinātu drīzu atbildi un informētu iesaistītās personas, vienlaikus ekonomiski izmantojot administratīvos līdzekļus, Komisija šo paziņojumu par saņemšanu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un šādā tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Komisija sūdzību izskatīs, ņemot vērā piemērojamos Kopienas tiesību aktus. Sūdzības iesniedzēji ar jebkuriem līdzekļiem, tostarp pat ar publikāciju Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un/vai tīmekļa vietnē, tiks informēti par šīs pārbaudes rezultātiem un par visiem turpmākajiem pasākumiem, ja Komisija tādus nolems veikt.

4.

Komisija centīsies pieņemt lēmumu par lietas būtību (pārkāpumu tiesvedības uzsākšana vai lietas izbeigšana bez turpmākas rīcības) 12 mēnešu laikā no dienas, kad sūdzība ir reģistrēta Ģenerālsekretariātā.

5.

Ja Komisijai radīsies vajadzība sazināties ar Vācijas iestādēm, tā to veiks, neatklājot sūdzības iesniedzēju identitāti, lai aizsargātu viņu tiesības. Tomēr sūdzības iesniedzēji var atļaut Komisijai atklāt viņu identitāti jebkuros kontaktos ar Vācijas iestādēm.