19.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 13/12


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi.

(2005/C 13/06)

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2004) 404

 

2.6.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Kopienas nostāju Asociācijas padomē attiecībā uz to, lai īstenotu 75. pantu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

COM(2004) 493

 

14.7.2004.

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Eiropas Sociālo fondu

COM(2004) 494

 

14.7.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULA par Kohēzijas fonda izveidi

COM(2004) 495

 

14.7.2004.

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

COM(2004) 496

 

14.7.2004.

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi

COM(2004) 515

 

20.7.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULA par brīvprātīgas MLIPT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā

COM(2004) 532

 

30.7.2004.

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA nustatanti humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo spąstais standartus

COM(2004) 554

 

12.8.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar ko noslēdz papildprotokolu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2004) 672

 

15.10.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 94 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību frontālās sadursmes gadījumā un Noteikumiem Nr. 95 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību sānu sadursmes gadījumā

COM(2004) 736

1

29.10.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par protokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2004) 736

2

29.10.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2004) 737

 

29.10.2004.

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par patentu obligāto licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas

COM(2004) 771

 

3.12.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULA ar ko nosaka korekcijas koeficientus, ko no 2004. gada 1. jūlija piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu, līgumdarbinieku un pagaidu darbinieku atalgojumam,kā arī atalgojumam atsevišķiem ierēdņiem, kas paliek amatā desmit jaunajās dalībvalstīs uz laiku ne ilgāku par piecpadsmit mēnešiem pēc pievienošanās

COM(2004) 776

 

6.12.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULA ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tāda volframa karbīda un kausēta volframa karbīda importam, kura izcelsmes ir Ķīnas Tautas Republikā

COM(2004) 779

 

8.12.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULA ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, ko ar Regulu (EK) Nr. 769/2002 par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importu piemēro kumarīna importam, kas nosūtīts no Indijas vai Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tā izcelsme ir vai nav deklarēta Indijā vai Taizemē

COM(2004) 783

 

8.12.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULAI ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2287/2003 attiecībā uz Norvēģijas omāru zvejas iespējām Ziemeļjūrā

COM(2004) 797

 

10.12.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULAI ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2287/2003 attiecībā uz reņģu zvejas iespējām Baltijas jūrā

COM(2004) 805

 

14.12.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par Kopienas nostāju ES-Meksikas Apvienotajā padomē attiecībā uz kļūdas labojumu ES-Meksikas Apvienotās padomes 2004. gada 29. jūlija Lēmumā 3/2004

COM(2004) 810

 

16.12.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM kurā izklāstīts, kādas ir Čehijas un Polijas pievienošanās ES sekas attiecībā uz Eiropas Kopienas dalību Konvencijā par starptautisko Oderas aizsardzības pret piesārņošanu komisiju un Konvencijā par starptautisko Elbas aizsardzības komisiju

COM(2004) 812

 

17.12.2004.

Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par divpusēja nolīguma starp Eiropas Kopienām un Baltkrievijas Republiku par tekstilizstrādājumu tirdzniecību parakstīšanu un provizorisku piemērošanu

COM(2004) 814

 

20.12.2004.

Priekšlikums PADOMES REGULAI ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2500/2001, lai būtu iespējama Kopienas palīdzība atbilstīgi Finanšu regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktam

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/