52005PC0022

Komisijas atzinums atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes Kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikā un lopbarībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (KOM (2003) 117 galīgais – 2003/0052 (COD)) ar ko groza Komisijas priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu /* COM/2005/0022 galīgā redakcija - COD 2003/0052 */


Briselē, 25.1.2005

COM(2005) 22 galīgā redakcija

2003/0052 (COD)

KOMISIJAS ATZINUMS atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes Kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikā un lopbarībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (KOM (2003) 117 galīgais – 2003/0052 (COD))

AR KO GROZA KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMUsaskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu

2003/0052 (COD)

KOMISIJAS ATZINUMS atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes Kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikā un lopbarībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (KOM (2003) 117 galīgais – 2003/0052 (COD ))

1- INFORMĀCIJAI

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikā un lopbarībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK,(COM (2003) 117 galīgais), Komisija pieņēma 2003. gada 14. martā.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2003. gada 16. jūlijā.

Reģionu komiteja nolēma nesniegt atzinumu par šo priekšlikumu.

Eiropas Parlaments sniedza atzinumu (pirmajā lasījumā) 2004. gada 20. aprīlī.

Komisija pieņēma grozītu priekšlikumu 2004. gada 26. aprīlī.

Padomes Kopējā nostāja tika nosūtīta Eiropas Parlamentam 2004. gada 8. septembrī.

Eiropas Parlaments sniedza atzinumu (otrajā lasījumā) 2004. gada 15. decembrī.

Atzinumā izklāstīta Komisijas nostāja attiecībā uz grozījumiem, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2004. gada 15. decembrī, saskaņā ar EK Līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktu.

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

1. Piedāvātā regulas projekta mērķis ir aizstāt, sistematizēt un vienkāršot četras pašreizējās Padomes Direktīvas par maksimālajiem atlieku līmeņiem (MAL) augu aizsardzības līdzekļos (Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK), saskaņot visus MAL ES līmenī un definēt dalībvalstu, Komisijas, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) un citu struktūru nozīmi MAL noteikšanas procesā.

2. Regulā paredzēts, ka MAL ir tieši piemērojami un izpildāmi dalībvalstīs, pamatojoties uz publiski pieejamiem patērētāju riska novērtējumiem, kas ir EPNI vispārējās atbildības joma. Gadījumos, ja augu aizsardzības produktu lietošana Kopienā nav atļauta, ja lietošana ārpus Kopienas ir nepieņemama attiecībā uz patērētāju uzņemto atlieku daudzumu vai ja nav pietiekami daudz informācijas, lai veiktu riska novērtējumu, piemēro noklusējuma vērtību 0,01 mg/kg.

3. Regulā noteikti dalībvalstu pienākumi attiecībā uz MAL kontroli un piemērošanu un datu paziņošanu EPNI par kontroli un piemērošanu, un attiecībā uz šo datu publicēšanu EPNI gada pārskatā.

3. Komisijas atzinums par Parlamenta ieteiktajiem grozījumiem

3.1. Kopienas nostājas kopsavilkums

Eiropas Parlaments pieņēma 35 grozījumus. Komisija visus grozījumus var pieņemt bez atrunām.

3.2. Parlamenta grozījumi otrajā lasījumā

Pieņemtie grozījumi ir Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kompromiss, kas tika panākts koplēmuma procedūras otrajā lasījumā. Rezultātā sagatavotais teksts Komisijai ir pieņemams kompromiss. Daži grozījumi par pesticīdu maksimālajiem atlieku līmeņiem (MAL) atbilst pašreizējai praksei, nosakot to tiesību aktos. Citi grozījumi paredz jaunu metožu izveidošanu un piemērošanu. Komisija atbalsta visus grozījumus, ko arī darīja zināmu sarunu laikā. Grozījumi atbilst sākotnējam priekšlikumam un uzlabo pašreizējo tiesisko vidi.

4. Secinājumi

Saskaņā ar EK Līguma 250. panta 2. punktu Komisija groza savu priekšlikumu atbilstoši iepriekšminētajam.