1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/20


LIKUMDOŠANAS PRIEKŠLIKUMI, KURUS KOMISIJA PIEŅĒMUSI NO 1.08.2004. LĪDZ 31.08.2004.  (1)

(2004/C 244/05)

Dokuments

Daļa

Pieņemšanas datums

Nosaukums

COM(2004) 545

 

9.8.2004

Priekšlikums grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 2287/2003 par zvejas iespējām Grenlandes ūdeņos

COM(2004) 559

1

16.8.2004

Priekšlikumi Padomes Lēmumam par Līguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās Dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, cīņā pret krāpšanos un visām citām nelegālām darbībām, kas ietekmē to finansiālās intereses

COM(2004) 559

2

16.8.2004

Priekšlikumi Padomes Lēmumam par Līguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās Dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, cīņā pret krāpšanos un visām citām nelegālām darbībām, kas ietekmē to finansiālās intereses

COM(2004) 563

 

18.8.2004

Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 87/328/EEK par to liellopu spermas uzglabāšanu, kuri paredzēti Kopienas iekšējai tirdzniecībai

COM(2004) 571

 

26.8.2004

Priekšlikums Padomes Regulai ar kuru uzliek galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts noteiktu grafīta elektrodu sistēmu importam no Indijas

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex


(1)  Šajā sarakstā ir tikai COM dokumenti, kas atbilst publicēšanas prasībām.