10.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/112


PADOMĒ SANĀKUŠO DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS (ES) 2020/14

(2019. gada 19. decembris),

ar ko pilnvaro Eiropas Komisiju dalībvalstu vārdā piedalīties sarunās par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm un reģioniem, no otras puses, ciktāl tie ietilpst dalībvalstu kompetencē

PADOMĒ SANĀKUŠIE EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 17. jūnijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un reģioniem un pieņēma norādes minētajām sarunām.

(2)

Komisija būtu jāpilnvaro dalībvalstu vārdā piedalīties sarunās par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm un reģioniem, no otras puses, ciktāl tie ietilpst dalībvalstu kompetencē, pamatojoties uz grozītajām sarunu norādēm,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstu valdību pārstāvji ar šo pilnvaro Komisiju dalībvalstu vārdā piedalīties sarunās par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm un reģioniem, no otras puses, ciktāl tie ietilpst dalībvalstu kompetencē.

2.   Sarunas risina, attiecīgā gadījumā pamatojoties uz sarunu norādēm, kas izklāstītas Padomes Lēmuma (ES) 2020/13 (1) papildinājumā.

2. pants

Lēmuma 1. pants neskar turpmākus dalībvalstu lēmumus attiecībā uz savu pārstāvju iecelšanu jautājumos, kas ietilpst to kompetencē.

3. pants

Sarunas risina, apspriežoties ar ĀKK jautājumu darba grupu. Tirdzniecības politikas komiteja tiek iesaistīta noteiktos ar tirdzniecību saistītos jautājumos.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Komisijai.

Briselē, 2019. gada 19. decembris,

Dalībvalstu valdību pārstāvju vārdā –

priekšsēdētājs

K. MIKKONEN


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2020/13 (2019. gada 19. decembris), ar ko groza sarunu norādes sarunām par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm un reģioniem, ciktāl tie ietilpst dalībvalstu kompetencē (OV …, ... lpp.).