8.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/22


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

(2013. gada 6. marts),

ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesi

(2013/120/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 19. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 254. un 255. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 5. un 7. pantu un pēc Nils WAHL kunga atkāpšanās no amata būtu jāieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesis uz atlikušo Nils WAHL kunga pilnvaru termiņu, proti, līdz 2013. gada 31. augustam.

(2)

Brīvajai amata vietai ir ierosināta Carl WETTER kunga kandidatūra.

(3)

Komiteja, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu, ir sniegusi atzinumu par Carl WETTER kunga atbilstību Vispārējās tiesas tiesneša pienākumu veikšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Vispārējās tiesas tiesnesi laikposmam no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz 2013. gada 31. augustam tiek iecelts Carl WETTER kungs.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2013. gada 6. martā

Priekšsēdētājs

R. MONTGOMERY