8.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/5


Administratīvs nolīgums ar Eiropas Padomi par Eiropas emblēmas izmantošanu, ko veic trešās personas

2012/C 271/04

1.   Vispārējs princips

Jebkura fiziska vai juridiska persona (“lietotājs”) var izmantot Eiropas emblēmu vai jebkuru tās elementu, ievērojot šādus izmantošanas nosacījumus.

2.   Izmantošanas nosacījumi

Eiropas emblēmas un/vai jebkura tās elementa izmantošana ir atļauta neatkarīgi no tā, vai izmantošana ir bezpeļņas vai komerciāla rakstura, izņemot, ja:

a)

izmantošana rada nepareizu priekšstatu, ka pastāv saikne starp lietotāju un kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām;

b)

izmantošana liek sabiedrībai kļūdaini uzskatīt, ka lietotājs saņem Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestāžu, struktūru, biroju, aģentūru un institūciju palīdzību, finansiālu atbalstu, apstiprinājumu vai piekrišanu;

c)

izmantošana notiek saistībā ar mērķi vai pasākumu, kas nav savietojams ar Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes mērķiem un principiem, vai tā būtu prettiesiska citu iemeslu dēļ.

3.   Preču zīmes un saistīti jautājumi

Eiropas emblēmas izmantošana atbilstoši iepriekšējās sadaļas noteikumiem nenozīmē, ka sniegta piekrišana reģistrēt emblēmu vai tās imitāciju kā preču zīmi vai kā citu intelektuālā īpašuma tiesību. Eiropas Komisija un Eiropas Padome turpinās uzraudzīt pieteikumus par Eiropas emblēmas vai tās sastāvdaļu reģistrāciju intelektuālā īpašuma tiesību (vai to daļu) statusā saskaņā ar piemērojamajām tiesību normām.

4.   Juridiskā atbildība

Jebkurš lietotājs, kas vēlas izmantot Eiropas emblēmu vai tās elementus, var to darīt, pats uzņemoties juridisko atbildību. Lietotāji būs atbildīgi par jebkuru ļaunprātīgu izmantošanu un iespējamu aizskārumu, kas radies šādas izmantošanas rezultātā, saskaņā ar dalībvalstu vai jebkuras trešās valsts tiesību aktiem, kuri tiem piemērojami.

5.   Tiesības vērsties pret aizskārumiem

Komisija patur tiesības pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Padomes pieprasījuma vērsties pret:

jebkādu izmantošanu, kas neatbilst izklāstītajiem nosacījumiem, vai

jebkādu izmantošanu, kuru Komisija vai Eiropas Padome uzskata par ļaunprātīgu, dalībvalstu vai jebkuras trešās valsts tiesās.