11.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/89


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

(2007. gada 5. decembris),

ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi

(2007/811/EK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 223. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 139. pantu,

tā kā:

Saskaņā ar Protokola par Tiesas statūtiem 5. un 7. pantu un pēc Romain SCHINTGEN kunga atkāpšanās no amata būtu jāieceļ tiesnesis uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2009. gada 6. oktobrim,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Jean-Jacques KASEL kungs tiek iecelts par Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi laikposmam no dienas, kad viņš nodod zvērestu, līdz 2009. gada 6. oktobrim.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Priekšsēdētājs

A. MENDONÇA E MOURA