42000A0922(05)Oficiālais Vēstnesis L 239 , 22/09/2000 Lpp. 0076 - 0082


Nolīgums par Portugāles Republikas pievienošanos

1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu

BEĻĢIJAS KARALISTE, VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA, FRANCIJAS REPUBLIKA, LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE un NĪDERLANDES KARALISTE, kas ir puses 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (še turpmāk "1990. gada Konvencija"), kā arī ITĀLIJAS REPUBLIKA, kura 1990. gada Konvencijai pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu, no vienas puses,

un PORTUGĀLES REPUBLIKA, no otras puses,

ņemot vērā to, ka tūkstoš deviņi simti deviņdesmit pirmā gada divdesmit piektajā jūnijā Bonnā tika parakstīts Protokols par Portugāles Republikas valdības pievienošanos Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnijā noslēgtajam Šengenas Līgumam par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām, kurā grozījumi izdarīti ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Protokolu par Itālijas Republikas valdības pievienošanos,

pamatojoties uz 1990. gada Konvencijas 140. pantu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Ar šo Portugāles Republika pievienojas 1990. gada Konvencijai.

2. pants

1. 1990. gada Konvencijas 40. panta 4. punktā minētie ierēdņi attiecībā uz Portugāles Republiku ir Polícia Judiciária (Kriminālpolicijas) darbinieki, kā arī muitas ierēdņi, darbojoties kā Valsts prokuratūras palīgdarbinieki, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajos 1990. gada Konvencijas 40. panta 6. punktā minētajos divpusējos nolīgumos, ņemot vērā viņu pilnvaras narkotisku un psihotropu vielu nelikumīgas tirdzniecības, ieroču un sprāgstvielu tirdzniecības un toksisku un bīstamu atkritumu nelikumīgu pārvadājumu apkarošanas jomā.

2. 1990. gada Konvencijas 40. panta 5. punktā minētā iestāde attiecībā uz Portugāles Republiku ir Direccão geral de la Polícia Judiciária (Kriminālpolicijas ģenerāldirektorāts).

3. pants

1. 1990. gada Konvencijas 41. panta 7. punktā minētie ierēdņi attiecībā uz Portugāles Republiku ir Polícia Judiciária darbinieki, kā arī muitas ierēdņi, darbojoties kā Valsts prokuratūras palīgdarbinieki, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajos 1990. gada Konvencijas 41. panta 10. punktā minētajos divpusējos nolīgumos, ņemot vērā viņu pilnvaras narkotisku un psihotropu vielu nelikumīgas tirdzniecības, ieroču un sprāgstvielu tirdzniecības un toksisku un bīstamu atkritumu nelikumīgu pārvadājumu apkarošanas jomā.

2. Šā nolīguma parakstīšanas laikā Portugāles Republikas valdība attiecībā uz Spānijas Karalistes valdību izstrādā deklarāciju, kurā, pamatojoties uz 1990. gada Konvencijas 41. panta 2., 3. un 4. punktu, nosaka tūlītējas pakaļdzīšanās veikšanas kārtību Portugāles teritorijā.

4. pants

1990. gada Konvencijas 65. panta 2. punktā minētā kompetentā ministrija attiecībā uz Portugāles Republiku ir Tieslietu ministrija.

5. pants

Izdošanas nolūkos 1990. gada Konvencijas Līgumslēdzēju pušu starpā c) punkts Portugāles Republikas deklarācijā attiecībā uz 1. pantu Eiropas 1957. gada 13. decembra Konvencijā par izdošanu tiek interpretēts šādi:

Portugāles Republika neizdod personas, kas tiek meklētas par nodarījumiem, par kuriem paredzēts mūža ieslodzījums. Tomēr izdošana tiks nodrošināta tad, ja valsts, kas izdara pieprasījumu, garantē, ka tā saskaņā ar saviem tiesību aktiem un praksi attiecībā uz spriedumu izpildi veicinās visu to soda mīkstināšanas pasākumu piemērošanu, uz kuriem personai, kuras izdošana ir pieprasīta, ir tiesības.

6. pants

Lai sniegtu savstarpēju palīdzību krimināllietās 1990. gada Konvencijas Līgumslēdzēju pušu starpā, Portugāles Republika nenoraida pieprasījumus, pamatojoties uz faktu, ka par attiecīgajiem nodarījumiem saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējas valsts tiesību aktiem paredzēts mūža ieslodzījums.

7. pants

1. Šo nolīgumu ratificē, pieņem vai apstiprina. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus deponē Luksemburgas Lielhercogistes valdībai, kura par to paziņo visām Līgumslēdzējām pusēm.

2. Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad piecas 1990. gada Konvencijas parakstītājas valstis un Portugāles Republika ir deponējusi ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus, bet ne agrāk kā 1990. gada Konvencijas spēkā stāšanās dienā. Attiecībā uz Itālijas Republiku šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tās ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu deponēšanas, bet ne agrāk kā dienā, kurā šis nolīgums stājas spēkā citu Līgumslēdzēju pušu starpā.

3. Luksemburgas Lielhercogistes valdība spēkā stāšanās datumu paziņo katrai Līgumslēdzējai pusei.

8. pants

1. Luksemburgas Lielhercogistes valdība Portugāles Republikas valdībai nosūta apliecinātas 1990. gada Konvencijas kopijas holandiešu, franču, vācu un itāļu valodā.

2. 1990. gada Konvencijas teksts portugāļu valodā ir pievienots šim nolīgumam un ir autentisks atbilstīgi tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz 1990. gada Konvencijas tekstiem holandiešu, franču, vācu un itāļu valodā.

To apliecinot, šo nolīgumu ir parakstījušas apakšā parakstījušās, tam attiecīgi pilnvarotas personas.

Nolīgums sastādīts Bonnā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit pirmā gada divdesmit piektajā jūnijā vienā oriģināleksemplārā holandiešu, franču, vācu, itāļu un portugāļu valodā, visi pieci teksti ir vienlīdz autentiski, oriģināleksemplārs deponēts arhīvos Luksemburgas Lielhercogistes valdībā, kas katrai Līgumslēdzējai pusei nosūta apliecinātu kopiju.

Beļģijas Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Vācijas Federatīvās Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Francijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Itālijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Luksemburgas Lielhercogistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Nīderlandes Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Portugāles Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

NOBEIGUMA AKTS

I. Parakstot Nolīgumu par Portugāles Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu, Portugāles Republika pievienojas vienlaicīgi ar 1990. gada Konvenciju parakstītajam nobeiguma aktam, protokolam un ministru un valstu sekretāru kopīgajai deklarācijai.

Portugāles Republika ir pievienojusies kopīgajām deklarācijām un ir ņēmusi vērā tajās ietvertās vienpusējās deklarācijas.

Luksemburgas Lielhercogistes valdība Portugāles Republikas valdībai nosūta vienlaicīgi ar 1990. gada Konvenciju parakstītā nobeiguma akta, protokola un ministru un valstu sekretāru kopīgās deklarācijas apliecinātu kopiju holandiešu, franču, vācu un itāļu valodā.

Vienlaicīgi ar 1990. gada Konvenciju parakstītā nobeiguma akta, protokola un ministru un valstu sekretāru kopīgās deklarācijas teksti portugāļu valodā pievienoti šim nobeiguma aktam un ir autentiski saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas attiecas uz tekstiem holandiešu, franču, vācu un itāļu valodā.

II. Parakstot Nolīgumu par Portugāles Republikas pievienošanos 1990. gada 19 jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu, Līgumslēdzējas puses ir pieņēmušas šādas deklarācijas.

1. Kopīgā deklarācija par Pievienošanās nolīguma 7. pantu

Parakstītājas valstis pirms Pievienošanās nolīguma stāšanās spēkā viena otru informē par visiem apstākļiem, kuri var būt nozīmīgi 1990. gada Konvencijā ietvertajās jomās un attiecībā uz Pievienošanās nolīguma stāšanos spēkā.

Šis Pievienošanās nolīgums piecu 1990. gada Konvencijas parakstītāju valstu un Portugāles Republikas starpā stājas spēkā tikai pēc tam, kad ir izpildīti visi priekšnoteikumi 1990. gada Konvencijas īstenošanai šajās sešās valstīs un kad tajās vairs netiek veiktas kontroles pie ārējām robežām. Attiecībā uz Itālijas Republiku šis Pievienošanās nolīgums stājas spēkā tikai pēc tam, kas ir izpildīti priekšnoteikumi 1990. gada Konvencijas īstenošanai minētā nolīguma parakstītājās valstīs un kad tajās vairs netiek veiktas kontroles pie ārējām robežām.

2. Kopīgā deklarācija par 1990. gada Konvencijas 9. panta 2. punktu

Līgumslēdzējas puses norāda, ka, parakstot Nolīgumu par Portugāles Republikas pievienošanos 1990. gada Konvencijai, 1990. gada Konvencijas 9. panta 2. punktā minētais kopīgais vīzu režīms ir kopīgais režīms, ko minētās Konvencijas parakstītājas valstis piemēro kopš 1990. gada 19. jūnija.

3. Kopīgā deklarācija par datu aizsardzību

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka likums par automātiskai apstrādei pakļautu personas datu aizsardzību Portugāles Republikā tika publicēts 1991. gada 29. aprīlī.

Līgumslēdzējas puses atzīmē, ka Portugāles Republikas valdība apņemas pirms Nolīguma par pievienošanos 1990. gada Konvencijai ratificēšanas veikt visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tiek papildināti Portugāles tiesību akti, lai savukārt nodrošinātu, ka pilnībā tiek piemēroti visi 1990. gada Konvencijas noteikumi, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

III. Līgumslēdzējas puses ir ņēmušas vērā šādas Portugāles Republikas deklarācijas.

1. Deklarācija par Brazīlijas pilsoņiem, kas Portugālē ieceļo atbilstīgi 1960. gada 9. augustā Portugāles un Brazīlijas starpā noslēgtajam Līgumam par vīzu režīma atcelšanu

Portugāles Republikas valdība apņemas savā teritorijā uzņemt atpakaļ Brazīlijas pilsoņus, kas pēc ieceļošanas Līgumslēdzējās pusēs caur Portugāli atbilstīgi Portugāles un Brazīlijas starpā noslēgtajam Līgumam par vīzu režīma atcelšanu ir aizturēti Līgumslēdzēju pušu teritorijās pēc tam, kad ir pagājis 1990. gada Konvencijas 20. panta 1. punktā minētais laikposms.

Portugāles Republikas valdība apņemas pieņemt Brazīlijas pilsoņus tikai tad, ja tie ievēro 1990. gada Konvencijas 5. pantā paredzētos nosacījumus, un veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, šķērsojot ārējās robežas, viņu ceļošanas dokumenti tiek apzīmogoti.

2. Deklarācija par Eiropas Konvenciju par savstarpēju palīdzību krimināllietās

Portugāles Republikas valdība apņemas ratificēt Eiropas 1959. gada 20. aprīļa Konvenciju par savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās Papildu protokolu pirms Portugālē spēkā stājas 1990. gada Konvencija.

3. Deklarācija par Raķešu tehnoloģijas kontroles režīmu

1990. gada Konvencijas 123. panta piemērošanas nolūkos Portugāles Republikas valdība apņemas pievienoties Raķešu tehnoloģijas kontroles režīmam, kā tas formulēts 1987. gada 16. aprīlī, cik vien iespējams drīz, bet ne vēlāk kā, 1990. gada Konvencijai stājoties spēkā Portugālē.

4. Deklarācija par 1990. gada Konvencijas 121. pantu

Portugāles Republikas valdība paziņo, ka, izņemot attiecībā uz svaigiem citrusaugļiem, no dienas, kad parakstīts Nolīgums par pievienošanos 1990. gada Konvencijai, tā piemēro 1990. gada Konvencijas 121. pantā minētās vienkāršotās augu veselības pārbaudes un prasības.

Portugāles Republikas valdība paziņo, ka tā līdz 1992. gada 1. janvārim svaigiem citrusaugļiem veic kaitēkļu riska novērtēšanu, kas gadījumā, ja tiks atklāts kaitīgu organismu ievazāšanas vai izplatīšanas risks, attiecīgā gadījumā var attaisnot 1990. gada Konvencijas 121. panta 2. punktā paredzētā izņēmuma piemērošanu pēc minētā Portugāles Republikas pievienošanās nolīguma stāšanās spēkā.

5. Deklarācija par Nolīgumu par Portugāles Republikas pievienošanos 1990. gada Konvencijai

Parakstot šo nolīgumu, Portugāles Republika ņem vērā Nolīguma par Spānijas Karalistes pievienošanos 1990. gada Konvencijai un ar to saistītā nobeiguma akta un deklarācijas saturu.

Nolīgums sastādīts Bonnā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit pirmā gada divdesmit piektajā jūnijā, vienā oriģināleksemplārā holandiešu, franču, vācu, itāļu un portugāļu valodā, visi pieci teksti ir vienlīdz autentiski, oriģināleksemplārs deponēts arhīvos Luksemburgas Lielhercogistes valdībā, kas katrai Līgumslēdzējai pusei nosūta apliecinātu kopiju.

Beļģijas Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Vācijas Federatīvās Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Francijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Itālijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Luksemburgas Lielhercogistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Nīderlandes Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Portugāles Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MINISTRU UN VALSTU SEKRETĀRU DEKLARĀCIJA

Tūkstoš deviņi simti deviņdesmit pirmā gada divdesmit piektajā jūnijā Beļģijas Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Portugāles Republikas, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes un Nīderlandes Karalistes valdību pārstāvji Bonnā parakstīja Nolīgumu par Portugāles Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika pievienojās ar 1990. gada 27. novembrī Parīzē parakstīto Nolīgumu.

Tās atzīmēja, ka Portugāles Republikas valdības pārstāvis izteica atbalstu deklarācijai, ko 1990. gada 19. jūnijā Šengenā, sagatavoja Beļģijas Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Francijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes un Nīderlandes Karalistes valdību ministri un valstu sekretāri, un lēmumam, kuru apstiprināja tajā pašā dienā, parakstot Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Līgumu, un minēto deklarāciju un lēmumu ir atbalstījusi arī Itālijas Republika.

--------------------------------------------------