28.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/2070

(2023. gada 18. augusts),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, lai augsta riska trešo valstu sarakstā iekļautu Kamerūnu un Vjetnamu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir efektīvi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Direktīva (ES) 2015/849 tāpēc paredz, ka Komisijai ir jāidentificē trešo valstu jurisdikcijas, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”).

(2)

Augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības, ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 (2).

(3)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu un tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz Savienības finanšu sistēmu.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktu Komisijai, nosakot augsta riska trešās valstis, jāņem vērā attiecīgie novērtējumi, izvērtējumi vai ziņojumi, ko sagatavojušas starptautiskas organizācijas un standartu noteikšanas iestādes, kuras ir kompetentas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un teroristu finansēšanas apkarošanas jomā. To vidū ir Finanšu darījumu darba grupas (FATF) publiskie paziņojumi, FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksts un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumi par riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis.

(5)

Kopš pēdējiem grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 FATF ir atjauninājusi savu pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. FATF2023. gada 21.–23. jūnija plenārsēdē atjaunināja pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu, iekļaujot tajā Kamerūnu un Vjetnamu. Ņemot vērā minētās izmaiņas, Komisija ir veikusi novērtējumu nolūkā identificēt augsta riska trešās valstis saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu.

(6)

Kamerūna 2023. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un tai līdzīgu reģionālo struktūru Groupe d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējās izvērtēšanas ziņojuma pieņemšanas 2021. gada oktobrī Kamerūna ir panākusi progresu attiecībā uz dažām savstarpējā novērtējuma ziņojumā ieteiktajām darbībām – palielinājusi finanšu ziņu vākšanas vienības (FIU) resursus un veidojusi izmeklēšanas un tiesu iestāžu spējas efektīvi risināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/terorisma finansēšanas lietas. Kamerūna turpinās darbu pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) valstu stratēģijas un politiku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā pielāgojot riska valsts novērtējuma konstatējumiem un uzraugot to īstenošanu, kā arī uzskatāmi parādot kompetento iestāžu sadarbību un savstarpējo koordināciju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā; 2) nodrošinot uz risku balstītu prioritāšu noteikšanu ienākošajiem starptautiskās sadarbības pieprasījumiem atbilstīgi riskiem un reaģējot efektīvi; 3) uzlabojot uz banku uzraudzību, pamatojoties uz riskiem, un īstenojot efektīvu uz risku balstītu uzraudzību attiecībā uz nebanku finanšu iestādēm un izraudzītiem nefinanšu uzņēmumiem un profesijām, kā arī pienācīgi stiprinot attiecības ar augsta riska finanšu iestādēm un izraudzītiem nefinanšu uzņēmumiem un profesijām; 4) uzturot un nodrošinot kompetentajām iestādēm savlaicīgu piekļuvi pietiekamai un aktuālai informācijai par juridisko personu faktiskajiem īpašniekiem un izveidojot sankciju režīmu par juridiskām personām noteikto pārredzamības pienākumu pārkāpumiem; 5) veicinot drošu informācijas apmaiņu starp FIU, ziņojošām vienībām un kompetentajām iestādēm un uzskatāmi parādot izlūkošanas ziņojumu izplatīšanas pieaugumu, lai atbalstītu kompetento iestāžu operatīvās vajadzības; 6) pierādot, ka iestādes atbilstoši riskiem spēj veikt virkni izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un saukt pie atbildības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu; 7) īstenojot pārvaldības politiku un procedūras attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma rīku izņemšanu un konfiskāciju un iesaldēto, izņemto un konfiscēto īpašumu un par prioritāti nosakot aktīvu izņemšanu un konfiscēšanu pie robežas; 8) uzskatāmi parādot, ka teroristu finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana tiek veikta atbilstoši riskam, un 9) uzskatāmi parādot, ka tiek efektīvi piemērots mērķtiecīgo finanšu sankciju (MFS) režīms par teroristu un ieroču izplatīšanas finansēšanu, un attiecībā uz bezpeļņas organizācijām īstenojot uz risku balstītu pieeju, netraucējot to likumīgas darbības. Neraugoties uz šo apņemšanos un progresu, Kamerūna vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Kamerūna tika iekļauta FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tāpēc Kamerūna būtu jāuzskata par trešās valsts jurisdikciju, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 1. punktā.

(7)

Vjetnama 2023. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Āzijas un Klusā okeāna valstu grupu (kas ir FATF līdzīga reģionālā struktūra), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2021. gada novembrī Vjetnama ir panākusi progresu attiecībā uz dažām darbībām, kas ieteiktas savstarpējā novērtējuma ziņojumā – pievienojusies Āzijas un Klusā okeāna valstu līdzekļu atguves aģentūru tīklam un pieņēmusi valsts rīcības plānu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/terorisma finansēšanas novēršanu/ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošanu. Vjetnama turpinās darbu pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) palielinot izpratni par riskiem, palielinot iekšējo koordināciju un sadarbību, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu/teroristu finansēšanu; 2) pastiprinot starptautisko sadarbību; 3) īstenojot efektīvu uz risku balstītu uzraudzību attiecībā uz finanšu iestādēm un izraudzītiem nefinanšu uzņēmumiem un profesijām; 4) veicot pasākumus, lai regulētu virtuālos aktīvus un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus; 5) novēršot tehniskās atbilstības trūkumus, tostarp attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumu, mērķtiecīgām finanšu sankcijām, klientu uzticamības pārbaudi un ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem; 6) veicot pasākumus attiecību ar privāto sektoru stiprināšanai; 7) izveidojot režīmu, kas kompetentajām iestādēm sniedz pietiekamu, precīzu un aktuālu informāciju par faktiskajiem īpašniekiem; 8) nodrošinot FIU neatkarību un uzlabojot finanšu ziņu analīzes un izplatīšanas kvalitāti un kvantitāti; 9) par prioritāti nosakot paralēlas finanšu izmeklēšanas un uzskatāmi parādot veikto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu skaita pieaugumu; un 10) uzskatāmi parādot, ka tiek uzraudzītas finanšu iestādes un izraudzīti nefinanšu uzņēmumi un profesijas attiecībā uz to, kā tie ievēro pienākumus, kas izriet no mērķtiecīgām finanšu sankcijām par ieroču izplatīšanu, un ka pastāv sadarbība un koordinācija starp iestādēm, lai novērstu izvairīšanos no mērķtiecīgām finanšu sankcijām par ieroču izplatīšanu. Neraugoties uz šo apņemšanos un progresu, Vjetnama vēl nav pilnībā kliedējusi bažas, kuru dēļ Vjetnama tika iekļauta FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstā. Tāpēc Vjetnama būtu jāuzskata par trešās valsts jurisdikciju, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai, kā minēts Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 1. punktā.

(8)

Tāpēc Komisija secina, ka Kamerūna un Vjetnama būtu jāuzskata par tādām trešo valstu jurisdikcijām, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus ES finanšu sistēmai. Tāpēc Kamerūna un Vjetnama būtu jāiekļauj Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punkta tabulā.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/1675,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 18. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punktā tabulu aizstāj ar šādu:

“Nr.

Augsta riska trešā valsts  (1)

1

Afganistāna

2

Barbadosa

3

Burkinafaso

4

Kamerūna

5

Kaimanu Salas

6

Kongo Demokrātiskā Republika

7

Gibraltārs

8

Haiti

9

Jamaika

10

Jordānija

11

Mali

12

Mozambika

13

Mjanma

14

Nigērija

15

Panama

16

Filipīnas

17

Senegāla

18

Dienvidāfrika

19

Dienvidsudāna

20

Sīrija

21

Tanzānija

22

Trinidāda un Tobāgo

23

Uganda

24

Apvienotie Arābu Emirāti

25

Vanuatu

26

Vjetnama

27

Jemena


(1)  Neskarot Spānijas Karalistes juridisko nostāju attiecībā uz suverenitāti un jurisdikciju saistībā ar Gibraltāra teritoriju.”