19.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 230/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1787

(2023. gada 14. septembris),

ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, IX un X pielikumu groza attiecībā uz aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu iekļaušanu sarakstā, aizliegumu konkrētās aizsargājamajās zonās ievest augus, augu produktus un citus objektus un īpašajām prasībām to ievešanai vai pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 32. panta 3. un 6. punktu, 35. panta 1., 2. un 5. punktu, 53. panta 2. punktu un 54. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2) paredz vienotus nosacījumus par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem. Minētās īstenošanas regulas III, IX un X pielikumā ir dots aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts, arī saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā un kurus aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās, un tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības.

(2)

Konkrētas Slovēnijas teritorijas daļas attiecībā uz kaitīgo organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. ir atzītas par aizsargājamo zonu.Tagad Slovēnija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 35. panta 2. punktu ir lūgusi atsaukt visas tās teritorijas kā aizsargājamās zonas statusu attiecībā uz minēto aizsargājamās zonas karantīnas organismu. Tāpēc visa Slovēnijas teritorija vairs nebūtu jāatzīst par aizsargājamo zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., un attiecīgais ieraksts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III pielikumā būtu jāsvītro.

(3)

Itālijā konkrētas Lombardijas teritorijas daļas attiecībā uz kaitīgo organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir atzītas par aizsargājamo zonu. Itālija 2023. gadā iesniedza informāciju, kas liecina, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tagad ir ieviesies Fara Gera d’Adda un Pontirolo Nuovo komūnās Bergāmo provincē, Montevecchia komūnā Leko provincē un Ceriano Laghetto un Cogliate komūnās Moncas un Briancas provincē. Tāpēc minētās komūnas vairs nebūtu jāatzīst par daļu no aizsargājamās zonas attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Lombardijā, un tās būtu jāsvītro no attiecīgā ieraksta Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III pielikuma tabulā.

(4)

Turklāt Itālija ir lūgusi atzīt Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano un San Martino dall’Argine komūnas Mantovas provincē Lombardijā par aizsargājamo zonu attiecībā uz kaitīgo organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Pamatojoties uz 2020., 2021. un 2022. gadā veiktajiem apsekojumiem, Itālija iesniedza pierādījumus, ka Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. minētajās teritorijās nav sastopams, lai gan tur ir šim kaitīgajam organismam labvēlīgi iekļūšanas, ieviešanās un izplatīšanās apstākļi. Tomēr būtu jāveic turpmāki apsekojumi, lai apstiprinātu, ka šajās komūnās joprojām nav minētā aizsargājamās zonas karantīnas organisma. Tāpēc Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano un San Martino dall’Argine komūnas Mantovas provincē Lombardijā attiecībā uz Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. būtu jāatzīst par pagaidu aizsargājamo zonu līdz 2026. gada 30. aprīlim.

(5)

Konkrētas Slovākijas teritorijas daļas attiecībā uz kaitīgo organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. ir atzītas par aizsargājamo zonu.Tagad Slovākija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 35. panta 2. punktu ir lūgusi atsaukt visas tās teritorijas kā aizsargājamās zonas statusu attiecībā uz minēto aizsargājamās zonas karantīnas organismu. Tāpēc visa Slovākijas teritorija vairs nebūtu jāatzīst par aizsargājamo zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., un attiecīgais ieraksts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III pielikumā būtu jāsvītro.

(6)

Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju (3) sakarā ar Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) un Thaumetopoea processionea L. ir atzīta par pagaidu aizsargājamo zonu līdz 2023. gada 30. aprīlim. No apsekojuma rezultātiem, ko Apvienotā Karaliste 2020., 2021. un 2022. gadā sniegusi attiecībā uz Ziemeļīriju, izriet, ka Ziemeļīrija joprojām ir brīva no minētajiem aizsargājamās zonas karantīnas organismiem. Tāpēc Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju sakarā ar Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) un Thaumetopoea processionea L. būtu jāturpina atzīt par aizsargājamo zonu, nenosakot laika ierobežojumu.

(7)

Čehijas teritorija ir atzīta par aizsargājamo zonu attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Tagad Čehija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 35. panta 2. punktu ir lūgusi atsaukt tās teritorijas kā aizsargājamās zonas statusu attiecībā uz minēto aizsargājamās zonas karantīnas organismu. Tāpēc Čehija vairs nebūtu jāatzīst par aizsargājamo zonu attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr., un attiecīgais ieraksts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III pielikumā būtu jāsvītro.

(8)

Īrija attiecībā uz Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ir atzīta par pagaidu aizsargājamo zonu līdz 2023. gada 30. aprīlim. No apsekojuma rezultātiem, ko minētā dalībvalsts sniegusi 2020., 2021. un 2022. gadā, izriet, ka tā joprojām ir brīva no minētā aizsargājamās zonas karantīnas organisma. Tāpēc Īriju attiecībā uz Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller būtu jāturpina atzīt par aizsargājamo zonu, nenosakot laika ierobežojumu.

(9)

Lai panāktu saskanību ar grozījumiem Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III pielikumā, kurā dots saraksts ar aizsargājamajām zonām un attiecīgajiem aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, atbilstošās izmaiņas jāizdara arī minētās īstenošanas regulas IX un X pielikumā, kuros ir dots saraksts attiecīgi ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kurus aizliegts ievest noteiktās aizsargājamās zonās, un saraksts ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kuru ievešanai vai pārvietošanai aizsargājamajās zonās ir piemērojamas īpašas prasības.

(10)

Valē kantons Šveicē ir atzīts par apgabalu, kas ir brīvs no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., un tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 X pielikuma tabulas 3. un 9. punktā tas norādīts kā iespējamā izcelsmes vieta bišu stropu un Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. saimniekaugu eksportam uz attiecīgajām aizsargājamām zonām Savienībā. Šveice tagad ir informējusi Komisiju, ka tā ir atsaukusi Valē kantona statusu “apgabals, kas brīvs no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.”. Tāpēc Valē kantons vairs neatbilst prasībām attiecībā uz apgabaliem, no kuriem bišu stropus un Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. saimniekaugus drīkst eksportēt uz attiecīgajām aizsargājamām zonām Savienībā, un tāpēc tas būtu jāsvītro no minētās īstenošanas regulas X pielikuma tabulas 3. un 9. punkta.

(11)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, IX un X pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, IX un X pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, to lasot saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu, pēc Izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām Regula (ES) 2016/2031, kā arī uz tās pamata pieņemtie Komisijas akti ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, IX un X pielikumu groza šādi:

1)

regulas III pielikuma tabulu groza šādi:

a)

tabulas a) iedaļas “Baktērijas” 1. punkta trešo aili “Aizsargājamās zonas” groza šādi:

i)

ailes i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i)

līdz 2026. gada 30. aprīlim: Itālija (Lombardija (Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano un San Martino dall’Argine komūnas Mantovas provincē)).”;

ii)

ailes j) apakšpunktu svītro;

b)

tabulas a) iedaļā “Baktērijas” 2. punkta trešajā ailē “Aizsargājamās zonas” tekstu aizstāj ar “Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)”;

c)

tabulas b) iedaļas “Sēnes un oomicētes” 2. punkta trešajā ailē “Aizsargājamās zonas” a) apakšpunktu svītro;

d)

tabulas c) iedaļas “Kukaiņi un ērces” 14. punkta trešajā ailē “Aizsargājamās zonas” b) apakšpunktu aizstāj ar “b) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)”;

e)

tabulas c) iedaļas “Kukaiņi un ērces” 15. punkta trešajā ailē “Aizsargājamās zonas” b) apakšpunktu aizstāj ar “b) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)”;

f)

tabulas c) iedaļas “Kukaiņi un ērces” 19. punkta trešajā ailē “Aizsargājamās zonas” a) apakšpunktu aizstāj ar “a) Īrija”;

g)

tabulas c) iedaļas “Kukaiņi un ērces” 20. punkta trešajā ailē “Aizsargājamās zonas” b) apakšpunktu aizstāj ar “b) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)”;

2)

regulas IX pielikuma tabulu groza šādi:

a)

tabulas 1. punkta trešo aili “Aizsargājamās zonas” groza šādi:

i)

ailes e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte un Vico Equense komūnas Neapoles provincē, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala un Tramonti komūnas Salerno provincē), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Sondrio un Varēzes provinces, Fara Gera d’Adda un Pontirolo Nuovo komūnas Bergāmo provincē, Montevecchia komūnu Leko provincē, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē, un izņemot komūnas Mantovas provincē (neieskaitot Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano un San Martino dall’Argine komūnas), Marke (izņemot Colli al Metauro, Fano, Pesaro un San Costanzo komūnas Pezāro un Urbīno provincē), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Cesarò komūnu Mesīnas provincē, Adrano, Bronte un Maniace komūnas Katānijas provincē un Centuripe, Regalbuto un Troina komūnas Ennas provincē), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano un Vescovana komūnas Padujas provincē un Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio un Zimella komūnas Veronas provincē))”;

ii)

ailes h) un i) apakšpunktu svītro;

b)

tabulas 2. punkta trešo aili “Aizsargājamās zonas” groza šādi:

i)

ailes e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte un Vico Equense komūnas Neapoles provincē, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala un Tramonti komūnas Salerno provincē), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Sondrio un Varēzes provinces, Fara Gera d’Adda un Pontirolo Nuovo komūnas Bergāmo provincē, Montevecchia komūnu Leko provincē, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē, un izņemot komūnas Mantovas provincē (neieskaitot Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano un San Martino dall’Argine komūnas), Marke (izņemot Colli al Metauro, Fano, Pesaro un San Costanzo komūnas Pezāro un Urbīno provincē), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Cesarò komūnu Mesīnas provincē, Adrano, Bronte un Maniace komūnas Katānijas provincē un Centuripe, Regalbuto un Troina komūnas Ennas provincē), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano un Vescovana komūnas Padujas provincē un Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio un Zimella komūnas Veronas provincē))”;

ii)

ailes h) un i) apakšpunktu svītro;

3)

regulas X pielikuma tabulu groza šādi:

a)

tabulas 3. punkta trešajā ailē “Īpašas prasības aizsargājamajām zonām” b) apakšpunktu svītro;

b)

tabulas 3. punkta ceturto aili “Aizsargājamās zonas” groza šādi:

i)

ailes e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte un Vico Equense komūnas Neapoles provincē, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala un Tramonti komūnas Salerno provincē), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Sondrio un Varēzes provinces, Fara Gera d’Adda un Pontirolo Nuovo komūnas Bergāmo provincē, Montevecchia komūnu Leko provincē, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē, un izņemot komūnas Mantovas provincē (neieskaitot Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano un San Martino dall’Argine komūnas), Marke (izņemot Colli al Metauro, Fano, Pesaro un San Costanzo komūnas Pezāro un Urbīno provincē), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Cesarò komūnu Mesīnas provincē, Adrano, Bronte un Maniace komūnas Katānijas provincē un Centuripe, Regalbuto un Troina komūnas Ennas provincē), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano un Vescovana komūnas Padujas provincē un Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio un Zimella komūnas Veronas provincē))”;

ii)

ailes h) un i) apakšpunktu svītro;

c)

tabulas 9. punkta trešajā ailē “Īpašas prasības aizsargājamajām zonām” c) apakšpunktu svītro;

d)

tabulas 9. punkta ceturto aili “Aizsargājamās zonas” groza šādi:

i)

ailes e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte un Vico Equense komūnas Neapoles provincē, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala un Tramonti komūnas Salerno provincē), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Sondrio un Varēzes provinces, Fara Gera d’Adda un Pontirolo Nuovo komūnas Bergāmo provincē, Montevecchia komūnu Leko provincē, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē, un izņemot komūnas Mantovas provincē (neieskaitot Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano un San Martino dall’Argine komūnas), Marke (izņemot Colli al Metauro, Fano, Pesaro un San Costanzo komūnas Pezāro un Urbīno provincē), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Cesarò komūnu Mesīnas provincē, Adrano, Bronte un Maniace komūnas Katānijas provincē un Centuripe, Regalbuto un Troina komūnas Ennas provincē), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano un Vescovana komūnas Padujas provincē un Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio un Zimella komūnas Veronas provincē))”;

ii)

ailes h) un i) apakšpunktu svītro;

e)

tabulas 20., 21., 45. un 52. punkta ceturtajā ailē “Aizsargājamās zonas” a) apakšpunktu svītro.