15.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 228/196


KOMISIJAS REGULA (ES) 2023/1774

(2023. gada 14. septembris),

ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikuma atsevišķu valodu versijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma itāļu un nīderlandiešu valodas versijā E daļā ierakstos par 17.1. pārtikas kategoriju ir nepareizi pārtulkots termins, tādējādi sašaurinot to produktu tvērumu, kuros var izmantot konkrētas pārtikas piedevas.

(2)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma itāļu un nīderlandiešu valodas versija būtu attiecīgi jālabo. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2018. gada 17. aprīlī un 2021. gada 10. martā sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.