1.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 216/96


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2023/1679

(2023. gada 25. augusts),

ar ko groza Regulu (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (ECB/2021/1)

(ECB/2023/21)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1),

tā kā:

(1)

Atlīdzību par kredītiestāžu turējumiem, t. sk. par obligātajām rezervēm, kas prasītas saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) 2021/378 (ECB/2021/1) (2), kā arī par noguldījumu iespējā turētajām rezervēm, pašlaik maksā, balstoties uz Eurosistēmas noguldījumu iespējas procentu likmi (DFR). Pašreizējos augstas likviditātes apstākļos procentu maksājumi par rezervēm, ko bankas tur noguldījumu iespējā, ir galvenais instruments, lai ietekmētu naudas tirgus īstermiņa procentu likmju virzību saskaņā ar vēlamo monetārās politikas nostāju.

(2)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2023. gada 27. jūlijā nolēma noteikt atlīdzību par obligātajām rezervēm 0 % apmērā. ECB Padomes lēmums samazināt atlīdzību par obligātajām rezervēm nodrošina nepārtrauktu monetārās politikas efektivitāti, saglabājot DFR stabilizēšanas funkciju attiecībā uz naudas tirgus procentu likmēm, un tādējādi kontrole pār monetārās politikas nostāju tiek saglabāta pašreizējā apjomā. Vienlaikus lēmums uzlabo monetārās politikas efektivitāti tautsaimniecības šībrīža kontekstā, samazinot kopējo procentu summu, kas jāmaksā par rezervēm, lai īstenotu atbilstošu monetārās politikas nostāju. Šis efektivitātes apsvērums kļuvis vēl jo būtiskāks galveno ECB procentu likmju paaugstināšanas kontekstā.

(3)

Šī regula būtu jāpiemēro ar 2023. gada 20. septembri, kas ir sestā izpildes perioda pirmā diena 2023. gadā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2021/378 (ECB/2021/1),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi

Regulu (ES) 2021/378 (ECB/2021/1) groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 2. panta 13) punktu:

““TARGET darbadiena” ir “darbadiena” jeb “TARGET darbadiena”, kā definēts Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2022/912 (ECB/2022/8) (*1) 2. panta 13) punktā saistībā ar minētās pamatnostādnes III pielikuma 13. punktu;

(*1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/912 (2022. gada 24. februāris) par jaunas paaudzes Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) un Pamatnostādnes 2013/47/ES (ECB/2012/27) atcelšanu (ECB/2022/8) (OV L 163, 17.6.2022., 84. lpp.).”;"

2)

ar šādu pantu aizstāj 9. pantu:

“9. pants

Atlīdzība

1.   Attiecīgā NCB par obligāto rezervju turējumiem rezervju kontos maksā atlīdzību 0 % apmērā.

2.   Attiecīgā NCB izmaksā atlīdzību par obligāto rezervju turējumiem, ja tāda ir, otrajā TARGET darbadienā pēc tā izpildes perioda beigām, kurā atlīdzība tika iegūta.

3.   Ar dienu, kad piemērojams 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta īpašais nosacījums, kā noteikusi attiecīgā NCB, par obligāto rezervju turējumos iekļautiem līdzekļiem, kas saskaņā ar 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu vēlāk šādās obligātajās rezervēs netiek iekļauti, attiecīgā NCB maksā atlīdzību atbilstoši noteikumiem, kas piemērojami nemonetārās politikas noguldījumiem saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2019/671 (ECB/2019/7) (*2).

(*2)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2019/671 (2019. gada 9. aprīlis) par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (ECB/2019/7) (OV L 113, 29.4.2019., 11. lpp.).”"

2. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī regula stājas spēkā piektajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro ar 2023. gada 20. septembri.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2023. gada 25. augustā

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2021/378 (2021. gada 22. janvāris) par obligāto rezervju prasību piemērošanu (ECB/2021/1) (OV L 73, 3.3.2021., 1. lpp.).