14.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1451

(2023. gada 13. jūlijs),

kas attiecībā uz slimību paziņošanu un informāciju, kura dalībvalstīm jāiesniedz obligāto un fakultatīvo izskaušanas programmu apstiprināšanai un ziņošanai un statusa “brīvs no slimības” pieteikumos, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 23., 35. un 40. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2016/429 ir paredzēti noteikumi par dzīvnieku slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem un cilvēkiem, tostarp noteikumi par paziņošanu un ziņošanu par slimībām, Savienības uzraudzības programmām, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības”.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (2) papildina Regulu (ES) 2016/429 un paredz noteikumus par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos dzīvnieku slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības”.

(3)

Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) 2016/429 un Deleģētās regulas (ES) 2020/689 noteikumi par slimību paziņošanu un ziņošanu, Savienības uzraudzības programmām, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” Savienībā tiek piemēroti vienveidīgi, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/2002 (3) ir noteikti īstenošanas noteikumi par informāciju, formātiem un procedūras prasībām attiecībā uz uzraudzības programmām, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības”.

(4)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, iesniedzot informāciju par apstiprināto izskaušanas programmu rezultātiem un pieteikumus uz statusu “brīvs no slimības” periodā kopš Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 piemērošanas sākuma, jo īpaši ņemot vērā datus, kuri jau ir datorizētajā dzīvnieku slimību informācijas sistēmā (ADIS), kas paredzēta Regulas (ES) 2016/429 22. pantā, daži informācijas elementi, ko patlaban prasa minētā īstenošanas regula, nav būtiski, lai Komisija varētu novērtēt pieteikumus uz statusu “brīvs no slimības”. Lai dalībvalstīm samazinātu administratīvo slogu, minētie elementi nebūtu jāprasa. Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2020/2002 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Informācija, kas jāsniedz par izskaušanas programmu īstenošanas rezultātiem, ir pieejama sistēmā ADIS. Lai nodrošinātu saskaņotību, izskaušanas programmu projekti, kurus iesniedz Komisijai apstiprināšanai, būtu jāiesniedz arī elektroniski, izmantojot ADIS.

(6)

Turklāt Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 piemērošanā gūtā pieredze liecina, ka ir jāprecizē daži tās V, VI un VII pielikuma noteikumi, lai būtu skaidrs, ka apstiprinātas ūdensdzīvnieku izskaušanas programmas teritoriālo tvērumu un statusa “brīvs no slimības” apstiprināšanu minētajiem dzīvniekiem var attiecināt uz dalībvalsti, zonu vai nodalījumu. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 VI un VII pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Deleģētā regula (ES) 2020/689 paredz vairākas atkāpes, kas ir būtiskas ūdensdzīvnieku B kategorijas vai C kategorijas slimību izskaušanas programmas iesniegšanai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 VII pielikuma 4. iedaļu. Pašlaik minētajā pielikumā ir minēta tikai viena šāda atkāpe. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2020/2002 būtu jāgroza, lai tās VII pielikuma 4. iedaļā minētu visas attiecīgās atkāpes.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2020/2002 groza šādi:

1)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Savienības līmeņa ziņošana par apstiprināto izskaušanas programmu īstenošanas gada rezultātiem

1.   Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz Komisijai ziņojumus par valstī notiekošo apstiprināto izskaušanas programmu īstenošanas rezultātiem.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos ziņojumos par katru gadu, aptverot iepriekšējo kalendāro gadu, ietver informāciju, kas norādīta:

a)

V pielikuma 1. iedaļā attiecībā uz sauszemes dzīvnieku B un C kategorijas slimību izskaušanas programmām, pamatojoties uz statusa “brīvs no slimības” piešķiršanu objektu līmenī;

b)

V pielikuma 2. iedaļā attiecībā uz trakumsērgas vīrusa (RABV) infekcijas izskaušanas programmām;

c)

V pielikuma 3. iedaļā attiecībā uz infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekcijas (BTV infekcija) izskaušanas programmām;

d)

V pielikuma 4. iedaļā attiecībā uz ūdensdzīvnieku B un C kategorijas slimību izskaušanas programmām.

3.   Šā panta 1. punktā minētos ziņojumus iesniedz elektroniski, izmantojot ADIS.”;

2)

regulas 8. panta 2. punktu svītro;

3)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis iesniedz Komisijai apstiprināšanai:”;

b)

pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Šā panta 1. punktā minētās izskaušanas programmas iesniedz elektroniski, izmantojot ADIS.”

;

4)

regulas 11. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis, iesniedzot Komisijai pieteikumus uz statusa “brīvs no slimības” atzīšanu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 II daļas 4. nodaļas 1. un 2. iedaļu, savos pieteikumos iekļauj attiecīgo informāciju (izņemot informāciju, ko tās iepriekš sniegušas šīs regulas 7. pantā minētajos ziņojumos), kas norādīta:”;

5)

Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 V, VI un VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 211. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2002 (2020. gada 7. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 piemērot attiecībā uz Savienības līmeņa paziņošanu un Savienības līmeņa ziņošanu par sarakstā norādītajām slimībām, attiecībā uz Savienības uzraudzības programmu un izskaušanas programmu iesniegšanas un ziņošanas un statusa “brīvs no slimības” atzīšanas pieteikuma formātiem un procedūrām un attiecībā uz datorizētu informācijas sistēmu (OV L 412, 8.12.2020., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 V, VI un VII pielikumu groza šādi:

1)

V pielikumā:

a)

pielikuma 1. iedaļas 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Informācija par attiecīgajiem objektiem un dzīvniekiem, kas atrodas 5. punktā norādītajā teritorijā, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ietilpst vairākas zonas:

a)

tādu objektu skaits 31. decembrī, kuros tur mērķpopulācijas dzīvniekus, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/689 (*1) 19. pantu;

b)

tādu mērķpopulācijas dzīvnieku skaits 31. decembrī, kurus tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

objektu ar statusu “brīvs no slimības” skaits 31. decembrī no a) apakšpunktā minēto objektu skaita, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”, attiecīgā gadījumā ar vakcināciju vai bez vakcinācijas;

d)

tādu dzīvnieku skaits, kurus tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

ziņojumā aptvertajā periodā apstiprināto inficēto objektu skaits.

(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 211. lpp.).”;"

b)

pielikuma 4. iedaļas 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Informācija par attiecīgajiem akvakultūras objektiem un dzīvniekiem, kas atrodas 5. punktā minētajā teritorijā, dalot pa dalībvalstīm, zonām vai nodalījumiem:

a)

tādu apstiprinātu akvakultūras objektu skaits un reģistrētu akvakultūras objektu skaits, kuros tur mērķpopulācijas dzīvniekus, un attiecīgā gadījumā savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits, kas 31. decembrī ir iekļauti izskaušanas programmā;

b)

tādu akvakultūras objektu skaits un attiecīgā gadījumā savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits no a) apakšpunktā minēto objektu vai paraugošanas punktu skaita, kuri 31. decembrī nav inficēti;

c)

tādu inficētu akvakultūras objektu skaits un attiecīgā gadījumā savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits no a) apakšpunktā minētā objektu un paraugošanas punktu skaita, kuros 31. decembrī ir apstiprināts viens vai vairāki gadījumi;

d)

tādu jaunu inficētu akvakultūras objektu skaits un attiecīgā gadījumā savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits no a) apakšpunktā minētā objektu un paraugošanas punktu skaita, kuros 31. decembrī ir apstiprināts viens vai vairāki gadījumi.”;

2)

VI pielikumu groza šādi:

a)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

Informācija, kas jāiekļauj pieteikumos uz dalībvalstu vai zonu statusa “brīvs no slimības” atzīšanu attiecībā uz sauszemes un ūdensdzīvnieku slimībām un pieteikumos uz nodalījumu statusa “brīvs no slimības” atzīšanu attiecībā uz ūdensdzīvnieku slimībām saskaņā ar 11. pantu”;

b)

pielikuma 6. iedaļu groza šādi:

i)

minētās iedaļas 1. –7. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.

Izskaušanas programmu gadījumā attiecībā uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju turētiem liellopiem, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ir iekļautas vairākas zonas:

a)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 19. pantu;

b)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus un kuru statuss ir “brīvs no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas bez vakcinācijas”, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”;

d)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, kuros turētie liellopi ar seroloģisko testu ir pārbaudīti uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju;

f)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, par kuriem ir aizdomas pēc e) apakšpunktā minētās pārbaudes;

g)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – izmeklēto turētu liellopu aborta gadījumu skaits, kurus var būt izraisījusi Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcija;

h)

datums, kurā turētu liellopu vidū apstiprināts pēdējais Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas gadījums;

i)

datums, kurā veikta turētu liellopu pēdējā vakcinācija pret Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju.

2.

Izskaušanas programmu gadījumā attiecībā uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju turētām aitām un kazām, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ir iekļautas vairākas zonas:

a)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur aitas vai kazas, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 19. pantu;

b)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu aitu un kazu skaits katra gada 31. decembrī, kuras tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur aitas vai kazas un kuru statuss ir “brīvs no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas bez vakcinācijas”, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”;

d)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu aitu un kazu skaits katra gada 31. decembrī, kuras tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, kuros tur aitas vai kazas, kas pārbaudītas uz Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju;

f)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, par kuriem ir aizdomas pēc e) apakšpunktā minētās pārbaudes;

g)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – izmeklēto aitu vai kazu aborta gadījumu skaits, kurus var būt izraisījusi Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcija;

h)

datums, kurā turētu aitu vai kazu vidū apstiprināts pēdējais Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas gadījums;

i)

datums, kurā veikta turētu aitu vai kazu pēdējā vakcinācija pret Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju.

3.

Mycobacterium tuberculosis kompleksa (MTBC) infekcijas izskaušanas programmu gadījumā, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ir iekļautas vairākas zonas:

a)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 19. pantu;

b)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus un kuru statuss ir “brīvs no MTBC infekcijas”, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”;

d)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, kuros tur liellopus, kas pārbaudīti uz MTBC;

f)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, par kuriem ir aizdomas pēc e) apakšpunktā minētās pārbaudes;

g)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – izmeklēto nokauto liellopu skaits, par kuriem ir aizdomas par MTBC infekcijas radītiem bojājumiem;

h)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – apstiprināto ar MTBC infekciju inficēto objektu skaits.

4.

Govju enzootiskās leikozes (EBL) izskaušanas programmu gadījumā, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ir iekļautas vairākas zonas:

a)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 19. pantu;

b)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus un kuru statuss ir “brīvs no EBL”, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”;

d)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, kuros tur liellopus, kas pārbaudīti uz EBL;

f)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, par kuriem ir aizdomas pēc e) apakšpunktā minētās pārbaudes;

g)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu paraugu skaits no nokautiem vairāk nekā 24 mēnešus veciem liellopiem ar, iespējams, EBL izraisītiem audzējiem, kas laboratoriski izmeklēti, lai apstiprinātu vai izslēgtu EBL klātbūtni;

h)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – apstiprināto ar EBL inficēto objektu skaits.

5.

Govju infekciozā rinotraheīta/infekciozā pustulozā vulvovaginīta (IBR/IPV) izskaušanas programmu gadījumā, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ir iekļautas vairākas zonas:

a)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 19. pantu;

b)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuru statuss ir “brīvs no IBR/IPV”, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”;

d)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, kas testēti uz IBR/IPV;

f)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, par kuriem ir aizdomas pēc e) apakšpunktā minētās pārbaudes;

g)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – apstiprināto ar IBR/IPV inficēto objektu skaits;

h)

datums, kurā aizliegts turētus liellopus vakcinēt pret IBR/IPV.

6.

Aujeski slimības vīrusa (ADV) infekcijas izskaušanas programmu gadījumā, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ir iekļautas vairākas zonas:

a)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur cūkas, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 19. pantu;

b)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu cūku skaits katra gada 31. decembrī, kuras tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuru statuss ir “brīvs no ADV infekcijas”, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”;

d)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu cūku skaits katra gada 31. decembrī, kuras tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, kuros ir veikta uzraudzība, lai atklātu klīniskus, virusoloģiskus vai seroloģiskus ADV infekcijas pierādījumus;

f)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu cūku skaits, kuras testētas e) apakšpunktā minētajos objektos;

g)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – apstiprināto ar ADV inficēto objektu skaits;

h)

datums, kurā aizliegts turētas cūkas vakcinēt pret ADV.

7.

Govju virusālās diarejas (BVD) izskaušanas programmu gadījumā, dalot pa zonām, ja programmas teritoriālajā tvērumā ir iekļautas vairākas zonas:

a)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuros tur liellopus, izņemot objektus, uz kuriem attiecas atkāpe saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 19. pantu;

b)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur a) apakšpunktā minētajos objektos;

c)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits katra gada 31. decembrī, kuru statuss ir “brīvs no BVD”, ietverot objektus ar apturētu statusu “brīvs no slimības”;

d)

par pēdējiem trīs gadiem – tādu liellopu skaits katra gada 31. decembrī, kurus tur c) apakšpunktā minētajos objektos;

e)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, kas testēti uz BVD;

f)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – tādu objektu skaits, par kuriem ir aizdomas pēc e) apakšpunktā minētās pārbaudes;

g)

par katru no pēdējiem trīs gadiem – apstiprināto ar BVD inficēto objektu skaits;

h)

datums, kurā aizliegts turētus liellopus vakcinēt pret BVD.”;

ii)

minētās iedaļas 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.

Ūdensdzīvnieku B un C kategorijas slimību izskaušanas programmu gadījumā par katru programmas gadu sniedz šādu informāciju, dalot pa dalībvalstīm, zonām vai nodalījumiem atkarībā no teritoriālā tvēruma:

a)

tādu apstiprinātu akvakultūras objektu (attiecīgā gadījumā reģistrētu akvakultūras objektu), kuros tur mērķpopulācijas dzīvniekus, un savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits, kas iekļauti izskaušanas programmā, kā arī kartes, kurās norādīta objektu un savvaļas populāciju paraugošanas punktu atrašanās vieta;

b)

tādu akvakultūras objektu skaits un attiecīgā gadījumā savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits no a) apakšpunktā minēto objektu un paraugošanas punktu skaita, kuri nav inficēti;

c)

dzīvniekveselības apmeklējumu skaits katrā apstiprinātajā un attiecīgā gadījumā reģistrētajā akvakultūras objektā;

d)

paraugu skaits katrā apstiprinātā un attiecīgā gadījumā reģistrētā akvakultūras objektā un savvaļas populāciju paraugošanas punktā, kā arī informācija par sugām, paraugošanas rezultātiem (pozitīvi vai negatīvi) un ūdens temperatūra paraugošanas laikā;

e)

tādu inficēto akvakultūras objektu skaits un attiecīgā gadījumā savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits, kuros ir apstiprināts viens vai vairāki gadījumi, no a) apakšpunktā minēto objektu skaita;

f)

tādu jaunu inficēto akvakultūras objektu skaits un attiecīgā gadījumā savvaļas populāciju paraugošanas punktu skaits, kuros ir apstiprināts(-i) gadījums(-i), no a) apakšpunktā minētā objektu skaita.”;

3)

VII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. iedaļas 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.

Izskaušanas programmas starpposma mērķrādītāji, kas saistīti ar slimības specifiskajiem kritērijiem statusa “brīvs no slimības” iegūšanai, to vidū vismaz:

a)

paredzamais inficēto objektu skaita samazinājums gadā;

b)

paredzamais slimībbrīvu objektu skaita pieaugums gadā.”;

b)

pielikuma 4. iedaļas 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“5.

Atkarībā no programmas teritoriālā tvēruma dalībvalsts, zonas vai nodalījuma epidemioloģiskās situācijas apraksts, kurā ietver:

a)

tādu apstiprinātu akvakultūras objektu skaitu un reģistrētu akvakultūras objektu skaitu, kuros tur mērķpopulācijas dzīvniekus, dalot pēc produkcijas veida un veselības statusa;

b)

sarakstā norādītās sugas, ko tur a) apakšpunktā minētajos akvakultūras objektos, dalot pēc veselības statusa;

c)

kartes, kurās norāda:

i)

šā punkta a) apakšpunktā minēto akvakultūras objektu un attiecīgo ūdens sateces baseinu ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī

ii)

inficēšanās gadījumu ar attiecīgo B vai C kategorijas slimību ģeogrāfisko sadalījumu periodā, kas aptver vismaz pēdējos piecus gadus;

d)

attiecīgā gadījumā informāciju par epidemioloģisko situāciju attiecībā uz savvaļas ūdensdzīvniekiem.

6.

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 46. pantu izskaušanas programmā norādītās slimību kontroles stratēģijas apraksts, kurā ietver vismaz:

a)

paraugošanas shēmas un diagnostikas metodes, kas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 VI pielikumu izmantojamas:

i)

veselības apmeklējumos un paraugošanā akvakultūras objektos;

ii)

attiecīgā gadījumā – savvaļas populāciju mērķtiecīgā uzraudzībā;

b)

slimību kontroles pasākumus, kas jāpiemēro slimības apstiprināšanas gadījumā;

c)

biodrošības un riska mazināšanas pasākumus, kas jāīsteno;

d)

attiecīgā gadījumā – vakcinācijas shēmas;

e)

pasākumus, kas īstenojami attiecībā uz savvaļas ūdensdzīvniekiem, un attiecīgā gadījumā paraugošanas punktu skaitu un ģeogrāfisko atrašanās vietu;

f)

attiecīgā gadījumā – atkāpes, kas piemērojamas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/689 47. panta 4. punktu, 51. panta 2. punktu vai 53. pantu;

g)

attiecīgā gadījumā – ar citām dalībvalstīm vai trešām valstīm saskaņotus pasākumus.”


(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 211. lpp.).”;”